Lista artykułów

1/2024

 

 

 

BARBARA JELONEK-JARCO

Czy potrzebna jest szczególna regulacja kary umownej w odniesieniu do umowy franczyzy?

Is special regulation of contractual penalties necessary in relation to franchise agreements?

 

BARTŁOMIEJ KRUPOWICZ

Sprawy z udziałem konsumentów oraz zbieg postępowania odrębnego w tych sprawach z innymi postępowaniami odrębnymi

A consumer participation in separate proceedings: a critical evaluation

 

JAVIER DOMINGUEZ ROMERO

Online Platforms and Copyright: Analyzing the Liability Regime under the Digital Single Market Directive and the Digital Services Act in the Light of CJEU Jurisprudence

4/2023

 

 

 

WITOLD BORYSIAK

O prawie do żądania zwrotu przedmiotu darowizny z uwagi na niedostatek darczyńcy po jego śmierci

Some remarks about the right to demand the return of the object of the donation on account of the donor's hardship after his death

 

MAGDALENA WILEJCZYK

Czy niezachowanie należytej staranności przez osobę trzecią dokonującą z dłużnikiem czynności prawnej krzywdzącej wierzycieli zasługuje na sankcję?

Does the breach of duty of care by a third party who performed the legal act with the debtor detrimental to his creditors deserve a sanction?

 

JULITA ZAWADZKA

Czy potrzebna jest kolejna nowelizacja przepisów o przedawnieniu konsumenckim?

Is there a need for another amendment to the provisions of the consumer statute of limitations?

3/2023

 

 

 

KACPER BOŚ

Charakter prawny roszczenia o spłatę z art. 183 § 1 k.s.h.

Legal nature of a pay-off claim under Article 183(1) of the Commercial Companies Code

 

ANA ISABEL SOUSA MAGLHÃES GUERRA

Audiovisual Orphan Works: a Legal Perspective of the Portugal

 

MAURYCY OSTASZEWSKI

Autorskoprawne aspekty dostarczania treści lub usług cyfrowych

Copyright aspects of the supply of digital content or services

 

RAFAŁ PIETRASZUK

Amerykański spór o status prawny kryptowalut, czyli o tym, w jaki sposób SEC i CFTC rozumieją kryptowaluty

The American dispute over the legal status of cryptocurrencies, or how the SEC and CFTC understand cryptocurrencies

 

KAROL RĘBISZ

Stosowanie art. 115 k.c. do końca terminów przedawnienia

Application of art. 115 of the Civil Code to the Expiry of Limitation Periods

2/2023

 

 

 

MATEUSZ CIEŚLA

Mechanizmy ochrony wierzycieli spółki kapitałowej przewidziane w prawie spółek na przykładzie spółki akcyjnej i prostej spółki akcyjnej

Mechanisms for the Protection of Creditors of a Capital Company Provided for in Corporate Law on the Example of a Joint-Stock Company and a Simple Joint-Stock Company

 

WOJCIECH DYBKA

Negatywne przesłanki zastosowania unijnych dyrektyw 2019/770 oraz 2011/83 dotyczące zawarcia umowy i celów przetwarzania danych osobowych

Exemptions from Application of the EU Directives 2019/770 and 2011/83 relating to the Conclusion of the Contract and the Purposes of Personal Data Processing

 

MAREK KOVAC

MTO's Right to Redress: Is an Unlocalized Loss Really an Insurmountable Obstacle?

 

DOROTA MILER

The protection of children born by Ukrainian surrogate mothers for German intended parents

 

SZYMON ROMANOW

Charakter prawny i zakres obowiązku osobistego świadczenia przez dłużnika

Legal nature and scope of the debtor's obligation of personal performance

 

MARIA ROŻNOWSKA

Dobra osobiste sztucznej inteligencji a doktrynalna konstrukcja ochrony dóbr osobistych - czy sztuczna inteligencja może być podmiotem dóbr osobistych

Personal rights of artificial intelligence in the context of doctrinal construction of protection of personal rights - can artificial intelligence be a subject of personal rights

1/2023

 

 

 

MAŁGORZATA ADAMSKA, MIROSŁAW JERZY SADOWSKI

Obowiązek informacyjny wykonawcy wynikający z art. 651 k.c. a obowiązek współdziałania inwestora i jego sankcjonowanie

The contractor's information obligation arising from Article 651 of the Polish Civil Code in connection with the investor's obligation to cooperate and its sanctioning

 

EWA ŁAPIŃSKA

Uporczywe uchylanie się od wykonywania wobec spadkodawcy obowiązku alimentacyjnego jako przesłanka niegodności dziedziczenia

Persistent failure to perform the maintenance obligation towards the testator as a premise of unworthiness of inheritance

 

PAWEŁ MARCZYK

Podmiotowe granice odpowiedzialności deliktowej władzy publicznej

Subjective limits of tort liability of public authority liability for damages

 

KACPER RYDZ

Pozycja prawna wspólnika lub akcjonariusza spółki handlowej a status konsumenta. Analiza z uwzględnieniem koncepcji prezentowanych na tle prawa niemieckiego i austriackiego

Legal Position of a Partner or Shareholder in a Commercial Company and the Status of Consumer. An Analysis Involving Concepts Presented in German and Austrain Law

4/2022

 

 

 

ERNESTA PACHAŁA-SZYMCZYK

Prawo do bycia offline odpowiedzią na upowszechnienie narzędzi cyfrowych w zatrudnieniu

The right to disconnect as a response to the spread of digital tools in employment

 

DARIUSZ PIOTROWSKI

Wykładnia przesłanki "pokrzywdzenia wspólnika" spółki kapitałowej z uwzględnieniem perspektywy historycznoprawnej

Interpretation of the premise of "harming a shareholder" of a capital company from a historical legal perspective

 

ŁUKASZ SYREK-GERSTENKORN

Możliwość skonstruowania bezterminowej i niewypowiadalnej umowy licencyjnej Creative Commons w prawie polskim

Feasibility of constructing an open-ended and non-terminable Creative Commons license agreement under Polish law

 

ALICJA TARKOWSKA

Przeniesienie udziału w autorskim prawie majątkowym

Transfer of share in author economic right

 

PATRYK WALCZAK

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 25 lipca 2019 roku, III CZP 12/19

A commentary on the Supreme Court resolution of 25 July 2019, Ref. No. III CZP 12/19

3/2022

 

 

 

JAKUB BIERNAT

Czy sam wpływ środków pieniężnych pochodzących z majątku osobistego małżonka na rachunek bankowy prowadzony dla obojga małżonków, których łączy wspólność majątkowa małżeńska powoduje poszerzenie majątku objętego tą wspólnością? Uwagi na tle postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 2020 roku, III CSK 235 19

Does the mere deposit of funds originating from the personal property of a spouse in the bank account maintained for both spouses who share the matrimonial joint property regime results in increase of the joint property? Comments on the decision of the Supreme Court of 20 February 2020, III CSK 235 19

 

BARTŁOMIEJ KRUPOWICZ

Propozycja reinterpretacji przesłanek rozwiązania użytkowania wieczystego, czyli o stosunku art. 240 k.c. do art. 33 ust. 3 u.g.n.

A proposal for reinterpretation of the premises for dissolution of the perpetual usufruct: on the relation between Article 240 of the Civil code and Article 3.3 of the Act on Real Estate Management

 

MAREK ŚWIERCZYŃSKI, REMIGIJUS JOKUBAUSKAS

Propozycja nowego przepisu jurysdykcyjnego dla ochrony dóbr osobistych

Proposal for a new jurisdictional norm for protection of personal rights

 

GRZEGORZ M. TRACZ

O przyjęciu oferty z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień

On acceptance of the offer with reservation of amendments or additions

 

JACEK ZRAŁEK

Skarb Państwa jako podmiot odpowiedzialny za zmiany klimatyczne w prawie prywatnym

The State Treasury as an entity responsible for climate change in private law

 

FRYDERYK ZOLL, JOHNATON WATSON, KATARZYNA POŁUDNIAK-GIERZ, WOJCIECH BAŃCZYK, GESA RICHTER, JUDIT ESTIFANOS

Academic proposal for amending the Directive (EU) 2019 771 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on certain aspects concerning contracts for the sale of goods

2/2022

 

 

 

MONIKA BAGIER

Protection of the right to clean air under the Polish Civil Code

 

MACIEJ BUJALSKI

Zakres zastosowania reguły contra proferentem oraz istota umowy rachunku bankowego w świetle pojęcia obracanie środkami pieniężnymi. Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2021 r. III CSKP 80 21

Scope of application of the contra proferentem rule and the nature of the bank account contract in the context of the notion of circulating the money. The critical commentary to the judgment of the Supreme Court of the Republic of Poland from 21 January 2021, III CSKP 80 21

 

JUDIT ESTIFANOS

Die Warenkauf-Richtlinie der EU: Ein nachhaltiges (Verbrauchsgüter-) Kaufrecht?

The EU's Sale of Goods Directive: A Sustainable (Consumer Goods) Sales Law?

 

MARCIN FARON

Znaczenie braku zamiaru używania znaku towarowego w świetle zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze

The meaning of lack of intent to use a trademark in light of a bad faith trademark application 

 

JÓZEF FORYSTEK

Eliminacja z obrotu prawnego orzeczeń sądów cywilnych wydanych przeciwko osobom w chwili wniesienia pozwu nieżyjącym

Decisions of civil courts addressed to deceased

 

GRZEGORZ TRACZ

W sprawie skutków nieważności umów kredytu walutowego

On the consequences of nullity of foreign currency loan agreements

 

MACIEJ ZUZIAK

Faktoring jako umowa nazwana w chińskim Kodeksie cywilnym

Factoring regulations in the Chinese Civil Code

1/2022

 

 

 

RAFAŁ ADAMUS

Uprawnienia zastawnika zastawu rejestrowego w postępowaniu sanacyjnym zastawcy

Competences of a pledgee of the registered pledge in sanation procedure of the pledgor

 

MICHAŁ MATUSZAK

Polecenie wydane sportowcowi jako pracownikowi w świetle art. 100 par. 1 Kodeksu Pracy

An order issued to an athlete as an employee under Article 100 para 1 of the Labor Code

 

MIKOŁAJ PIETRZYK

Poza interpretacją

Beyond interpretation

 

FILIP PUBRAT

Recenzja monografii autorstwa Karoliny Panfil pt. Odstąpienie od umowy jako sankcja naruszenia zobowiązania, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2018

Review of monography of Karolina Panfil Withdrawal from the contract as a sanction for the breach of contract, published by Wolters Kluwer, Warszawa 2018

 

PIOTR ŚLĘZAK

Głos w sprawie wymogu legalności kopii filmowych w ramach instytucji dozwolonego użytku prywatnego

Say on the requirement of the lawfulness of movie copies within the institution of fair use for private purpose

 

MARIUSZ ZELEK

Moment upływu terminu przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym

The final moment of the limitation period for claims caused by a tort

4/2021

 

 

 

MICHAŁ BEREK

Potrącalność wierzytelności spornych na gruncie prawa polskiego oraz europejskich praw modelowych

(Set-off of disputed claims under the Polish law and European model law)

 

ANDRZEJ HERBET

Założenia przyszłej regulacji umów o współdziałanie (ze szczególnym uwzględnieniem spółki cywilnej)

(Concept of prospective regulation of contracts for cooperation (with particular reference to civil partnership))

 

ALEXANDER MARTIN JURANEK

O zwyczajnej odpowiedzialności w niezwyczajnych czasach, czyli analiza odpowiedzialności deliktowej Skarbu Państwa w związku z wykonywaniem władzy publicznej w stanach zagrożenia epidemicznego, epidemii i innych, równie niezwyczajnych

(Ordinary responsibility in extraordinary times. Analysis of the State Treasury tort liability for acts or omissions in the exercise of public authority in epidemic and other unusual situations)

 

ELWIRA MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK

Wydruk 3D wytworzony nieprzemysłowo i jego komponent cyfrowy jako produkt niebezpieczny w świetle dyrektywy 85/374/EWG

(3D printing object and its digital component as the defective product in the light of the Directive 85/374/EEC)

 

PAWEŁ MARCZYK

Dziedziczenie posiadania w polskim prawie cywilnym

(Inheritance of possessions in Polish civil law)

 

GRZEGORZ SIKORSKI

Nieważność umowy kredytu indeksowanego i denominowanego na skutek zastosowania w niej nieuczciwych postanowień

(Invalidity of an indexed and denominated banks loan agreement as a result of using unfair terms)

 

KAZIMIERZ ZAWADA

Zasiedzenie nieruchomości, które w okresie obowiązywania zakazu zasiedzenia nieruchomości państwowych utraciły status takich nieruchomości

(Acquisitive prescription of real estates which, during the period of prohibition of acquisitive prescription of state-owned real estates, lost the status of such real estates)

3/2021

 

 

 

KRZYSZTOF CZUB

Nowa definicja znaku towarowego – czy zmiana legislacyjna była potrzebna?
(The new Trademark Definition – Has Legislative Change been Necessary?)

 

MATEUSZ KRÓLIKOWSKI

Charakter prawny umowy z następcą de lege lata i de lege ferenda
(Contract with the successor – current regulation in Polish civil law and its perspectives)

 

PIOTR PONIATOWSKI

(Niewystarczające) środki ochrony prawnej przysługujące osobom narażonym na ponadnormatywny hałas drogowy
((Insufficient) legal protection measures for people exposed to excessive road traffic noise)

 

SZYMON SZMAK
ORCID: 0000-0002–7477–264X
KACPER SZMAK

Odroczenie skuteczności odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej – regulacja art. 15k ustawy COVID 19 w świetle dyrektywy 2015 2302
(Postponing the effectiveness of withdrawal from the package travel contract – provisions of the art. 15k of Polish COVID-19 Act in the light of 2015 2302 EU Directive)

 

ADRIAN ZBROJEWSKI

Charakter prawny sankcji z art. 385(1) k.c. w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
(The legal nature of sanction under art. 385(1) of the Polish Civil Code in the light of the jurisprudence of the Court of Justice of the European Union)

 

BARBARA JELONEK-JARCO

O ograniczonej kognicji sądu wieczystoksięgowego i konsekwencjach jej przekroczenia – na przykładzie uchwały SN z 11.4.2019 r. oraz wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 19.11.2019 r.
(On limited cognition of the Land and Mortgage Register Court and the results of its transgression on the basis of the resolution of the Supreme Court 11.4.2019 III CZP 100 18 and the judgement of the Regional Court in Wrocław 19.11.2019 II Ca 707 18)

2/2021

 

 

 

KAMIL JURZAK, ALEKSANDRA MALINA, DARIUSZ PIOTROWSKI, TOMASZ JANAS, JAKUB AUGUSTYN

Abuzywność klauzul umownych w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-260/18 (Abusiveness of the contractual clauses following the judgement of the Court of Justice of the European Union in case C-260/18)

 

IWONA KARASEK-WOJCIECHOWICZ

Niedozwolone postanowienia umowne powodujące brak związania umową oraz przesłanki ich zastąpienia (Unfair contractual terms resulting in the entire agreement being not binding and prerequisites for their replacement)

 

MARTA PASIEKA-KUZARA

Bliski koniec instytucji ubezwłasnowolnienia? (The near-end of the institution of incapacitation?)

 

MONIKA TENENBAUM-KULIG

Skutki prawne zastrzeżenia zadatku w umowie deweloperskiej (Legal consequences of a preliminary payment reservation in a developer contract)

 

ANIKA WOJTASIK

Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa – uwagi prawnoporównawcze na tle regulacji niemieckiej (The new definition of trade secret – comparative  legal remarks in connection with the German regulation)

 

MARCIN SEPEŁOWSKI

Dopuszczalność kwestionowania skuteczności wydziedziczenia w procesie o zachowek wszczętym przez zstępnych żyjącego wydziedziczonego zstępnego spadkodawcy. Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 30 kwietnia 2019 r., I CSK 79/18 (The admissibility of challenging the effectiveness of disinheritance in a lawsuit initiated by the descendants of a living disinherited descendant of a testator. Critical commentary to the Supreme Court judgment of 30 April 2019, I CSK 79/18)

1/2021

 

 

 

DOMINIK BIERECKI
ORCID: 0000-0001-6993-3974

Acquisition of a Share in the Cooperative. Comparative Interpretation of Polish Cooperative Law

 

MACIEJ GIARO
ORCID: 0000-0001-5073-6612

Dylematy tzw. formy przypadkowej po nowelizacji art. 77 k.c.
(Dilemmas relating to the so-called random form of a contract following the amendment of the article 77 of the Polish Civil Code)

 

MACIEJ NYCZ
ORCID: 0000-0002-1156-670X

Wina anonimowa w obcych porządkach prawnych oraz europejskich propozycjach kodyfikacji prawa cywilnego
(Faute anonymee in foreign legal systems and European civil law codification proposals)

 

ANNA PALUCH
ORCID: 0000-0001-8488-0006.

Zasady moralne czy pewność obrotu – o hierarchii wartości polskiego ustawodawcy na przykładzie wybranych problemów instytucji niegodności dziedziczenia
(Moral rules or legal certainty – on hierarchy of values of the Polish legislator on the example of the unworthiness of inheritance)

 

MARTYNA ROBAKOWSKA

Funkcja roszczenia prewencyjnego uregulowanego w art. 323 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska w systemie cywilnoprawnych środków ochrony środowiska
(Function of preventive claim regulated in article 323(1) of the Environmental Protection Law Act of 27 April 2001 in the system of civil measures for environmental protection)

 

SZYMON ROMANOW
ORCID: 0000-0002-5009-6640

Zarząd majątkiem dziecka sprawowany przez rodziców
(Legal management of the assets of a child exercised by the parents)

4/2020

 

 

 

IZABELA ADRYCH-BRZEZIŃSKA
ORCID: 0000-0001-9307-5906

Punitive damages, czyli o odszkodowaniu karnym w prawie amerykańskim oraz europejskiej debacie na temat funkcji odpowiedzialności odszkodowawczej
(Punitive damages in American law and European debate over functions of tort liability)

 

ALEXANDER MARTIN JURANEK
ORCID: 0000-0002-4927-8252

Klauzule indemnifikacyjne jako szczególny mechanizm modyfikacji odpowiedzialności kontraktowej przez alokację ryzyka a kwestia akcesoryjnych zastrzeżeń umownych zabezpieczających ich wykonanie
(Indemnification clauses as a special mechanism for modifying contractual liability through allocation of risk and the issue of accessory contractual reservations)

 

KAMIL JURZAK
ORCID: 0000-0002-9145-5937

Problem kwalifikacji akcji w świetle ich obligatoryjnej dematerializacji w spółkach niepublicznych
(Registered and bearer shares – the purpose of maintaining the distinction in the view of mandatory dematerialization of the shares in non-public joint-stock companies)

 

PIOTR KLACZAK
ORCID: 0000-0001-8317-7247
KRZYSZTOF MULARSKI
ORCID: 0000-0002-4664-9812

Skarga pauliańska a zaspokojenie przez dłużnika jednego z jego wierzycieli
(Actio Pauliana and satisfaction of one of the creditors by the debtor)

 

DOROTA MILER
ORCID: 0000-0002-4634-7208

Codifications of the law of obligations in Central and Southeast Europe in the context of the proposed regulation of the freedom of contract in a new Polish Civil Code

 

JAN RUDNICKI
ORCID: 0000-0003-3017-0222

Wymiar praktyczny tradycji prawnej: ewolucja rezerwy w prawie Luizjany w kontekście pytań o przyszłość zachowku w Polsce
(The complex evolution of forced heirship in Louisiana in the context of the Polish debate on the future of the legitime)

 

JOANNA SIEŃCZYŁO-CHLABICZ
ORCID: 0000-0001-5664-6060

Nabycie i stwierdzenie wygaśnięcia statusu utworu osieroconego w polskim i unijnym prawie autorskim
(Acquisition and expiry of the orphan work status in Polish and EU copyright law)

3/2020

 

 

 

MICHAŁ BARYCKI
ORCID: 0000-0001-9901-3191

Podstawy odpowiedzialności z tytułu umowy know-how: wady przedmiotu świadczenia i inne przypadki naruszenia zobowiązania
(Legal grounds of liability in know-how contracts: defects of the subject of performance and other types of breaches of contract)

 

KONRAD KOHUTEK

Obrona passing-on w procesie naprawienia szkody antymonopolowej: analiza krytyczna na tle unormowań dyrektywy, orzecznictwa oraz instytucji prawa cywilnego
(Passing-on defence in antitrust damages actions: critical analysis against the background of the directive, case law and civil law institution)

 

ANDRZEJ OLAŚ
ORCID: 0000-0002-2295-8645

Przesłanka płynności wierzytelności jako instrument przeciwdziałania nadużyciu zarzutu potrącenia w procesie cywilnym
(Liquidity of claims as an instrument for preventing abusive use of set-off defenses in civil proceedings)

 

KRZYSZTOF OPLUSTIL
ORCID: 0000-0001-8010-1781
ARIEL MUCHA
ORCID: 0000-0001-5983-0752

Transgraniczne reorganizacje spółek w świetle unijnej dyrektywy 2019/2121
(Cross-border reorganizations of companies in the light of the directive 2019/2121)

 

MARLENA PECYNA
ORCID: 0000-0001-5093-5486    
ADAM BEHAN

Smart contracts — nowa technologia prawa umów?
(Smart contracts — new technology of contract law?)

 

DIANA PUSTUŁA, LL.M.
ORCID: 0000-0001-6627-4520

Stosowanie argumentacji komparatystycznej przez Sąd Najwyższy na przykładzie wyroku SN z dnia 3 października 2007 r., IV CSK 160/07
(The use of comparative argumentation by the Supreme Court on the example of the Supreme Court judgment of October 3, 2007, IV CSK 160/07)

 

IGOR SZPOTAKOWSKI
ORCID 0000-0001-8015-8614

The new Chinese Civil Code and its contribution to sustainable development

 

FRYDERYK STANISŁAW ZOLL (PRZEKŁAD)
ORCID: 0000-0003-0405-5247

ELI (European Law Institute) Principles for the COVID-19 Crisis (Polish translation)

2/2020

 

 

 

MACIEJ BARCZEWSKI
ORCID: 0000-0001-6083-7249

Osobiste i majątkowe prawa do artystycznych wykonań audiowizualnych – standardy międzynarodowe i perspektywy zmian w prawie polskim
(Personal and economic rights to artistic audiovisual performances — international standards and perspectives for changes in Polish law)

 

REMIGIUSZ BLICHARSKI
ORCID: 0000-0002-5395-2529

Konstrukcja prawna zobowiązań wzajemnych
(Legal nature of reciprocal obligations)

 

DAMIAN DOBOSZ
ORCID: 0000-0001-7109-7346

Wpływ ustawy antykryzysowej na niektóre zobowiązania umowne
(Impact of the Anti-crisis Act on some contractual obligations)

 

MATEUSZ MĄDEL
ORCID: 0000-0001-6252-6903

Dostęp do treści cyfrowych zmarłego użytkownika usług internetowych na tle orzeczenia Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w Niemczech
(Access to the digital assets of a deceased user of online services in the context of a judgement of the German Federal Court of Justice)

 

MONIKA MOSKA
ORCID: 0000-0003-2425-3662

Zarzuty przysługujące poręczycielowi wekslowemu
(Objections available to the guarantor of a bill of exchange)

 

MAGDALENA WILEJCZYK
ORCID: 0000-0003-4477-0608

Miarkowanie kary umownej de lege ferenda
(Moderating of the contractual penalty de lege ferenda)        

 

KATARZYNA WIŚNIEWSKA

Mieszane pochodzenie środków a zasada surogacji. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2018 r. III CZP 45/18
(Commentary to the judgment of the Supreme Court of the Republic of Poland from 19 October 2018, III CZP 45/18)

1/2020

 

 

 

SŁAWOMIR CIEŚLAK
ORCID: 0000-0002-1596-465X

Funkcje zarzutu potrącenia w procesie cywilnym oraz w postępowaniu upadłościowym
(Function of a set-off defence in civil and bankruptcy proceedings)

 

MARCIN KOSTWIŃSKI
ORCID: 0000-0002-0979-9707

Zarzut potrącenia w postępowaniu nakazowym
(Set-off defence in the order of payment proceedings)

 

EWA ROTT-PIETRZYK
ORCID: 0000-0002-7057-9383
MATEUSZ GROCHOWSKI LL.M. (YALE)
ORCID: 0000-0001-5013-4830.

Umowy pośrednictwa w obrocie towarami lub usługami: część ogólna i umowa agencyjna (projekt reformy)
(Intermidiary contracts concerning goods and services: General Part and Commercial Agency Contract (reform project))

 

GRZEGORZ TRACZ
ORCID: 0000-0002-4886-3927

Lichwa usankcjonowana
(Usury sanctioned)

 

JULITA ZAWADZKA
ORCID: 0000-0002-9255-7468

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym — zagadnienia istotne z perspektywy kontrahentów przedsiębiorcy
(Act on succession management of a single proprietorship – key issues from the perspective of the contractual counterparties of the entrepreneur)

 

MAREK ŚWIERCZYŃSKI
ORCID: 0000-0002-4079-0487

Glosa aprobująca do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-172/18 AMS Neve
(Commentary to the judgement if the court of justice of the European Union in case C-172/18 AMS Neve)

4/2019

 

 

 

KACPER GÓRNIAK
ORCID: 0000-0003-0368-2804

Umowy dowodowe w procesie cywilnym
(Agreements to modify the rules of evidence in the civil proceedings)

 

TOMASZ TOMCZAK
ORCID: 0000-0002-8499-4553

Jurysdykcja oraz prawo właściwe dla dziedziczenia testamentowego praw rzeczowych w świetle rozporządzenia nr 650/2012
(Applicable law to ascertain validity of a testament and testamentary succession under the Regulation 650/2012)

 

GRZEGORZ TRACZ
ORCID: 0000-0002-4886-3927

Kredyt jako typ umowy
(Credit as a type of contract)

 

MICHAŁ WOJEWODA
ORCID: 0000-0002-5997-8148

Potrącenie w sprawach transgranicznych dotyczące wierzytelności wyrażonych w różnych walutach
(Set-off mechanism in cross-border cases concerning receivables denominated in different currencies)

 

ARKADIUSZ WUDARSKI
ORCID: 0000-0001-5227-2671

Zaskarżenie ojcostwa przez ojca biologicznego w prawie niemieckim
(Contesting paternity by the biological father in German law)

3/2019

 

 

 

MATEUSZ GRZEŚKÓW
ORCID: 0000-0003-1011-6413

Wieloszczeblowe połączenie up-stream merger
(Multi-level up-stream merger)

 

MARIUSZ KORCYL
ORCID: 0000-0002-5379-5404

Połączone postępowanie upadłościowe w grupie handlowych spółek powiązanych
(Joint bankruptcy proceedings in a group of associated companies)

 

ELWIRA MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK
ORCID: 0000-0002-8477-1376

Pozycja prawna i obowiązki informacyjne internetowych platform pośredniczących wobec nabywców usług hotelarskich
(Legal status of online platforms acting as intermediaries for hotel services and their information duties towards customer)

 

ANITA BAZYLEWICZ
ORCID: 0000-0002-8281-837X

Właściwość stosunku prawnego w przypadku najmu rzeczy ruchomej. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2018 r., III CZP 93/17
(Commentary to the Supreme Court Judgment from 11 January 2018, III CZP 93/17)

 

PIOTR CYBULA
ORCID: 0000-0003-2191-5173

W sprawie oceny umownego obowiązku dowiadywania się przez klienta o aktualizacji godzin lotów objętych umową o usługi turystyczne. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 2016 r., V CNP 61/15 (krytyczna)
(Evaluation of the customer’s contractual obligation to inquire about flight schedule updates covered by a travel contract: Commentary to the Supreme Court Judgment from 25 August 2016, V CNP 61/15 (critical))

 

FILIP PUBRAT
0000-0003-1023-0478

Zadośćuczynienie za krzywdę wywołaną ciężkim uszczerbkiem osoby bliskiej. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2018 r., III CZP 60/17
(Compensation for severe bodily injury of a claimant’s relative: Commentary to the Supreme Court Judgment from 27 March 2018, III CZP 60/17)

2/2019

 

 

 

TOMASZ DĄBROWSKI
ORCID: 0000-0001-6184-140X

Rada nadzorcza spółdzielni w prawie niemieckim
(Supervisory board of a cooperative in German law)

 

ADAM KOTUCHA
ORCID: 0000-0001-9667-9182

Charakterystyka prawna tokena emitowanego w ramach procesu ICO w kontekście stosowania norm ustawy o ofercie publicznej
(Legal characteristics of a token issued within an ICO process in the context of the Public Offer Act provisions)

 

SZYMON SZMAK
ORCID: 0000-0002-7477-264X

Umowa o leczenie w niemieckim kodeksie cywilnym
(Contract for treatment under German Civil Code)

 

EMANUEL WANAT
ORCID: 0000-0003-4923-7036

Bitcoin i inne kryptowaluty jako przedmiot świadczenia pieniężnego (Bitcoin and other cryptocurrencies as monetary obligations)

 

KAMIL WIELGUS
ORCID: 0000-0002-1781-3134

Nowelizacja instytucji przedawnienia w polskim kodeksie cywilnym z 13 kwietnia 2018 r. – analiza prawna
(Changes to the institution of prescription in polish civil code of 13 April 2018 — legal analysis)

1/2019

 

 

 

ŁUKASZ BŁASZCZAK
ORCID: 0000-0002-3372-4043

Zabezpieczenie roszczeń w sporach korporacyjnych na przykładzie spraw o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały wspólników oraz spraw o wyłączenie wspólnika
(Temporary injunctions in corporate disputes based on the example of cases challenging or invalidating corporate resolutions and cases to exclude a company’s shareholder)

 

MICHAŁ KUĆKA
ORCID: 0000-0002-4888-2191

Upadek zabezpieczenia w postaci hipoteki przymusowej, czyli o interpretacji art. 7541 § 1 k.p.c
(Expiration of seizure in form of a compulsory mortgage pursuant to Article 7541 par. 1 Civil Code Procedure Act)

 

MARTA ROMAŃSKA
ORCID: 0000-0002-5439-475X

Udzielenie zabezpieczenia na majątku wspólnym małżonków
(Temporary security on marital property)

 

EWA STEFAŃSKA
ORCID: 0000-0001-7722-6786

Odpowiedzialność cywilnoprawna za szkodę wyrządzoną wykonaniem zabezpieczenia
(The liability under the civil law for damages caused by the enforcement of the injunctive order)

 

TOMASZ TARGOSZ
0000-0003-0217-0284

Zabezpieczenie roszczeń w prawie własności intelektualnej — przesłanki udzielenia i specyfika postępowania
(Preliminary Injunctions in Intellectual Property Law – their premises and the specifics of the proceedings)

4/2018

 

 

 

ALEKSANDRA KRAWCZYK-GIEHSMANN

Badanie stanu zagrożenia niewypłacalnością z uwzględnieniem przepisów niemieckiego prawa insolwencyjnego
(Examination of the imminent insolvency taking into account German restructuring law)

 

MICHAŁ RZĄDKOWSKI

Arbitration agreement and non-signatories. A comparative perspective and Polish solutions

 

NATALIA WIELGAT


Czy wierzyciele potrafią chronić się sami? Kategoryzacja i ochrona poszczególnych grup wierzycieli za pośrednictwem kowenantów umownych (ang. bond covenants)

(Can creditors protect themselves? Categorization and protection of individual groups of creditors through bond covenants)

 

KACPER WOSIAK

O wpisie akcji własnych w księdze akcyjnej oraz obowiązkach związanych z tymi akcjami
(Entry of the own shares in the share register and obligations related with the own shares)

3/2018

 

 

 

DAWID VAN KĘDZIERSKI


Metodologia i paradygmat polskich szczegółowych nauk prawnych

(The methodology and paradigm of Polish legal science)

 

WŁODZIMIERZ MARAT

Prowadzenie działalności inwestycyjnej przez bank – aktualny stan prawny i uwagi de lege ferenda
(Conducting investment activity by the bank — current legal state and de lege ferenda notes)

 

EWA ROTT-PIETRZYK, MATEUSZ GROCHOWSKI

Prowizja agenta w czasie trwania umowy (imperatywny czy dyspozytywny charakter regulacji i wynikające z tego konsekwencje)
(Commission of the agent during the course of a contract (a mandatory or default character of the rule and its consequences))

 

RADOSŁAW STRUGAŁA

Naruszenie praw osobistych przez zaniechanie. Konstrukcja prawna
(Liability for infringement of personal rights: liability arising from omissions)

 

MATEUSZ WINCZURA

Zgoda poszkodowanego w sporcie – charakter i zakres
(Consent of the injured person in sport competitions — its characteristic and its scope)

2/2018

 

 

 

KACPER GÓRNIAK

Szczególna ochrona własności w ramach krajowego rejestru utraconych dóbr kultury
(Protection of cultural property within the framework of the national register of the lost cultural property)

 

IWONA KARASEK-WOJCIECHOWICZ

Wpływ niedozwolonego charakteru klauzuli na związanie stron umową
(Impact of unfair contract term on binding power of the contract)

 

MAGDALENA WILEJCZYK

Udział kauzalny jako czynnik decydujący o wysokości roszczeń regresowych między osobami współodpowiedzialnymi deliktowo za szkodę (analiza teoretyczna)
(Causal share as a decisive determinant of the amount of recourse claims among multiple tortfeasors)

 

KAROLINA WYRWIŃSKA, MICHAŁ WYRWIŃSKI

Platformy internetowe jako narzędzia ekonomii współdzielenia
(Internet platforms as sharing economy tools)

1/2018

 

 

 

DAWID VAN KĘDZIERSKI

Geneza zasad ochrony wierzycieli  spółek kapitałowych
(The origins of corporate creditor protection mechanisms)

 

PIOTR KLACZAK

Przygotowanie i wykonanie koncertu przez członka orkiestry jako przedmiot umowy o dzieło
(Preparation and performance of a concert by a member of an orchestra as a subject of a contract for work)

 

MATEUSZ KRÓLIKOWSKI

Możliwość obniżenia zachowku de lege lata  i de lege ferenda
(Possibility of reducing the compulsory portion under Polish inheritance law)

 

MARCIN ROJSZCZAK

Skuteczność ochrony praw podmiotów danych  wynikających z prawa Unii Europejskiej w świetle umowy  „Tarcza prywatności” oraz prawodawstwa federalnego USA
(Effectiveness of the protection of the data subject ’s rights guaranteed in EU law in the context of the Privacy Shield Agreement and the US federal laws)

4/2017

 

 

 

JOSEFA BIRR

Jhering’s concept of Rechtsgefühl and its role in The Struggle  for Law

 

INGE KROPPENBERG, NIKOLAUS LINDER

Domestic trials,  and The Struggle for Law: Jhering’s legal dispute w his maidservant  as a formative influence on his concept of law

 

CHRISTOPH-ERIC MECKE

Rudolf von Jhering’s “struggle for law” — the rejection of alternative forms of dispute resolution?

 

ANTON RUDOKVAS

Possession and possessory remedies in the Draft  of Modifications to the Civil Code of Russian Federation in the mirror  of Jhering’s doctrine of possession

 

PIOTR SZYMANIEC

Criticism of Rudolf von Jhering’s concepts  in Leon Petrażycki’s philosophy of law. Remarks on the reception  of Jhering’s work in the Polish legal thought in the second half  of the nineteenth and the early twentieth centuries

 

RUDOLF WELSER

Ist Jherings Wiener vortrag „Der Kampf um’s Recht”  auch heute noch eine taugliche Grundlage des Rechtsverständnisses?  Gedanken zu Jherings Thesen

3/2017

 

 

 

ANNA PALUCH

Kilka uwag krytycznych o zasadach odpowiedzialności  zapisobierców windykacyjnych i obdarowanych za zachowek
(The Rules of Liability of the Recipients of a Specific Bequest and of a Donation Made by the Deceased for the Legitimate Portion)

 

DOMINIKA ROGOŃ

Internetowe platformy pośredniczące w zakresie usług  finansowych
(Online intermediary platforms in a field of financial services)

 

EWA ROTT-PIETRZYK, MATEUSZ GROCHOWSKI

Regulacja umów  o pośrednictwo w DCFR (wzorcem dla ustawodawcy polskiego?)
(Regulation of intermediation contracts in DCFR (as a pattern for the Polish legislator?))

 

PIOTR SOBAŃSKI

„Tylko fikcyjne” — to dlaczego wciąż ważne?  Małżeństwo pozorne na tle regulacji obowiązujących w Polsce,  Niemczech i Austrii
(Only sham, so why still valid? A sham marriage against a background regulation in Poland, Germany and Austria)

2/2017

 

 

 

EWA BAGIŃSKA


Prawo umów konsumenckich w strukturze kodeksu cywilnego

(The shape of consumer contract law in the future Civil Code)

 

MONIKA JAGIELSKA

Prawo konsumenckie w przyszłym kodeksie cywilnym
(Consumer law in the prospective Civil Code)

 

JERZY PISULIŃSKI

Struktura części ogólnej prawa zobowiązań (wprowadzenie do dyskusji)
(The structure of general part of obligation law (introduction to discussion))

 

EMANUEL WANAT

Wykreślenie klauzul 13.7 oraz 13.8 FIDIC a możliwość zastosowania kodeksowych klauzul rebus sic stantibus
(Rebus sic stantibus clauses in the light of exclusion of clauses 13.7 and 13.8 FIDIC)

1/2017

 

 

 

NINA BARANOWSKA

Reżim prawny organizacji „wypraw partnerskich”.  Zagadnienie poprawności implementacji prawa unijnego
(The legal regime applicable to the “partner’s expeditions”. Discussion of the proper implementation of EU law)

 

ŁUKASZ GOŁBA, WITOLD RODAK

Nowa przesłanka dozwolonego  użytku prywatnego? Legalność kopii źródłowej w świetle art. 23  ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(New condition of private use? Lawfulness of the source copy in light of Article 23 Polish law on copyright and related rights)

 

MARIA KACZOROWSKA

Accessoriness of mortgage and the development of a European mortgage market. Considerations from the perspective of Polish law in view of the proposal of a non-accessory Eurohypothec

 

ARIEL MUCHA


Ochrona wierzycieli w przypadku transgranicznego  przeniesienia siedziby polskiej spółki kapitałowej  do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej

(Protection of creditors in the outbound cross – border conversion of a Polish company)

4/2016

 

 

 

PAWEŁ LAURETI, VIGNOLO GAŁKOWSKI

Włoska regulacja społecznościowego finansowania udziałowego przedsiębiorstw innowacyjnych za pośrednictwem portali internetowych. Zarys modelu
(The Italian regulation of equity crowdfunding of innovative start-ups)

 

TOMASZ REGUCKI

Manipulacja instrumentem finansowym w świetle rozporządzenia MAR
(Market manipulation in the light of Market Abuse Regulation)

 

ALEKSANDER WRÓBEL

The ICSID Annulment Committee: the Blossoming Flower or the Rotten Tomato
(The ICSID Annulment Committee: the Blossoming Flower or the Rotten Tomato)

 

MICHAŁ WYRWIŃSKI

Regulacja prawna świadczenia usług w prawie angielskim. Inspiracja dla ustawodawcy polskiego?
(The regulation of services under the English law. An inspiration for the Polish legislator?)

3/2016

 

 

 

MAGDALENA BŁAWAT, KAROLINA PASKO

O zakresie zachowania mocy wiążącej umowy po eliminacji klauzul abuzywnych
(Consequences of eliminating unfair terms on the rest of a contract)

 

ALEKSANDRA CZARNECKA

Konsekwencje nabycia praw i obowiązków w spółce osobowej przez małżonka pozostającego w ustawowym ustroju majątkowym
(The consequences of acquisition of rights and obligations in a partnership by a spouse remaining in the statutory matrimonial property regime)

 

MARTA JAROCH

Potrącenie wierzytelności banku z wierzytelnością posiadacza rachunku bankowego
(Set-off of bank’s claims against claims of a bank account holder)

 

KAROLINA WYRWIŃSKA

O rzetelności w Internecie – platformy cyfrowe wobec konsumentów. Uwagi  na tle Loi pour une République numérique
(Reliability on the Internet — digital platforms and consumers. Comments on the loi pour une Républi quenuméri que)

2/2016

 

 

 

PAWEŁ MAZUR

Roszczenie dystrybutora o świadczenie wyrównawcze po rozwiązaniu umowy dystrybucji w prawie niemieckim oraz Projekcie Wspólnej Ramy Odniesienia (DCFR)
(Goodwill compensation upon termination of a sole distributorship agreement under German law and the Draft Common Frame of Reference)

 

MAGDALENA OLCZYK

Dopuszczalność kontroli wynagrodzenia success fee jako niedozwolonego postanowienia w umowie o odpłatne świadczenie usług prawnych  przez adwokata lub radcę prawnego
(Success fee as unfair term in the contracts for legal services concluded with an advocate or legal counsel – admissibility of control of remuneration terms)

 

KATARZYNA POŁUDNIAK-GIERZ

Konsument czy klient? Zmiana sposobu wyznaczania podmiotów wymagających ochrony w kontekście wybranych rynków regulowanych
(Consumer or client? Changing the method of determining entities that require protection in the context of selected regulated markets)

 

STEFAN DANILUK

Recenzja monografii Macieja Kalińskiego Szkoda na mieniu i jej naprawienie
(Review of a monograph by MACIEJ KALIŃSKI “PROPERTY DAMAGE AND ITS REPAIRING”)

 

MARTA PIETRZAK

Recenzja monografii Macieja Pannerta Wpływ upadłości likwidacyjnej na wykonywanie zobowiązań z umów wzajemnych
(Review of a monograph by MACIEJ PANNERT “THE INFLUENCE OF LIQUIDATION BANKRUPTCY ON EXERCISING OBLIGATIONS UNDER RECIPROCAL CONTRACTS”)

 

AGATA SKÓRSKA

Recenzja monografii Andrzeja Kubasa Budowa na cudzym gruncie
(Review of a monograph by ANDRZEJ KUBAS “CONSTRUCTION ON THIRD-PARTY LAND”)

 

KATARZYNA STACHURSKA

Recenzja monografii Ewy Łętowskiej, Przemysława Drapały i Małgorzaty Bednarek Umowy odnoszące się do osób trzecich
(Review of a monograph by EWA ŁĘTOWSKA, PRZEMYSŁAW DRAPAŁA AND MAŁGORZATA BEDNAREK “AGREEMENTS RELATING TO THIRD PARTIES”)

1/2016

MICHAŁ BARAŃSKI

Umowa o pośrednictwo zwykłe w wybranych systemach prawnych
(An ordinary mediation agreement in selected legal systems)

 

JOANNA KUŹMICKA-SULIKOWSKA

Problematyka biegu przedawnienia roszczeń w kontekście sytuacji nasciturusa i małoletniego dziecka w razie doznania przez nich szkód w wyniku czynów niedozwolonych
(Limitation of claims of nasciturus and minor child in the event of injury caused by a tort)

 

ANITA LUTKIEWICZ-RUCIŃSKA

Pytanie o wygaśnięcie roszczenia wskutek przedawnienia
(Expiration of a claim as a result of limitation of claims de lege lata and de lege ferenda)

 

MARCIN SPYRA

Czy regulacja umów o świadczenie usług w prawie włoskim może być inspiracją dla polskiego ustawodawcy?
(Can the Italian Services Regulation provide inspiration to Polish Lawmakers?)

4/2015

MAGDALENA BŁAWAT

W sprawie zmiany klauzuli rebus sic stantibus (uwagi na tle postulowanej odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenie obowiązku negocjacji)
(Amendments to the rebus sic stantibus clause (commentaries in the light of postulated liability for breach of duty to negotiate))

 

MAŁGORZATA LUBELSKA-SAZANÓW

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przy sprzedaży zwierząt
(Liability under the statutory warranty for physical defects in sold animals)

 

ARIEL MUCHA

Transgraniczne przekształcenie polskiej spółki kapitałowej — uwagi na temat niezgodności art. 270 pkt 2 oraz art. 459 pkt 2 k.s.h. z prawem europejskim
(The cross-border conversion of a polish corporation – remarks on incompatibility of articles 270(2) and 459(2) of the polish commercial companies code with the EU law)

 

RADOSŁAW STRUGAŁA

Odpowiedzialność odszkodowawcza sprzedawcy związana z realizacją uprawnień z tytułu rękojmi a ogólne zasady kontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej
(Compensation of losses incurred by a buyer of a defective good: warranty claims and general regime of contractual liability)

3/2015

JOANNA JASTRZĘBSKA

Potrącenie wierzytelności przez cesjonariusza świadomego niewypłacalności dłużnika  przed ogłoszeniem upadłości
(Set-off by assignee aware of debtor’s material insolvency before declaration of bankruptcy)

 

MARIA ŁABNO

Charakter prawny gwarancji przy sprzedaży w świetle nowelizacji przewidzianej ustawą o prawach konsumenta a jej kwalifikacja kolizyjnoprawna
(The legal nature of the commercial guarantee under the amendments introduced by the Act on Consumer Rights and its classification under conflict of laws rules)

 

KRZYSZTOF OPLUSTIL, MARCIN HOTEL

Zasady postępowania z informacjami poufnymi na rynku kapitałowym w przypadku transakcji M&A
(Rules of conduct with respect to inside information on the capital market in case of M&A transactions)

 

OLGA SACHANBIŃSKA

Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki kapitałowej –  potrzeba działania unijnego i polskiego prawodawcy
(The cross-border transfer of a company’s seat – the need for action from both the Polish and the EU legislators)

2/2015

ANNA PALUCH


System zachowku w prawie polskim — uwagi de lege lata i de lege ferenda

(The System of the Legitimate Portion in the Polish Law of Succession — Remarks de lege lata and de lege ferenda)

 

MAŁGORZATA POHL

CISG and the Freedom of form Principle vs. Reservations under Article 96 of the CISG
(CISG and the freedom of form principle vs. reservations under article 96 of the CISG)

 

MARCIN SOLAK

Przedwstępna umowa deweloperska
(Developer’s preliminary contract)

 

FORUM EUROPAEUM ON COMPANY GROUPS

Propozycja ułatwienia zarządzania transgranicznymi grupami spółek w Europie
(Proposal to Facilitate the Management of Cross-Border company Groups in Europe (translation))

1/2015

PIOTR ANTOSZEK


O niektórych następstwach regulacji uchwał w projekcie kodeksu cywilnego

Selected consequences of regulation of resolutions in the draft Civil Code

 

ŁUKASZ GŁADKI

Nabywanie warrantów subskrypcyjnych a obowiązki informacyjne dotyczące znacznych pakietów akcji spółki publicznej
(Acquisition of warrants under the disclosure obligations concerning major holdings of voting rights in listed companies)

 

PIOTR PISKOZUB

Pośrednictwo turystyczne — uwagi de lege lata i de lege ferenda. Zagadnienia wybrane
(Travel agency – comments de lege lata and de lege ferenda. Selected issues)

 

MARTYNA RYKACZEWSKA

Sytuacja prawna stron po ustaniu stosunku franchisingowego
(Legal position of the parties after termination of the franchise)

4/2014

PAWEŁ LAURETI VIGNOLO GAŁKOWSKI

Reforma włoskiej regulacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: systemowa zmiana czy tylko reakcja na kryzys gospodarczy?
(Reform of the Italian regulation of limited liability companies: a systematic change or just a reaction to the economic crisis)

 

MARCIN RUDNICKI

Dobra i zła wiara w instytucji nabycia prawa własności nieruchomości poprzez zasiedzenie
(The good and bad faith in acquisition of real estate by adverse possession)

 

RADOSŁAW STRUGAŁA

Odstąpienie od umowy z powodu przewidywanego lub zapowiedzianego jej naruszenia
(Terminating contract because of its anticipatory breach)

 

PRZEMYSŁAW WOŁOWSKI

Upadłość konsumencka na podstawie nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 29 sierpnia 2014 r.
(The consumer bankruptcy in the amended Bankruptcy and Reorganisation Law of August 29, 2014)

 

MARLENA PECYNA, FRYDERYK ZOLL

Założenia projektu zobowiązań świadczenia usług w nowym kodeksie cywilnym
(Services in the Draft of the Polish Civil Code)

 

CIVIL LAW COMMISSION

Projekt zobowiązań świadczenia usług
(Services Agreement in the Draft of the New Polish Civil Code)

3/2014

HANS SCHULTE–NÖLKE

Gibt es ein Recht der europäischen Verbraucher, nicht von Unternehmern wegen ihrer Staatsangehörigkeit oder ihres geographischen Aufenthaltsorts diskriminiert zu werden?
(Does a European consumer have a right not be discriminated by a business because of her nationality or place of residence?)

 

MARTIN ILLMER

From Related Services to Services — Unchaining the CESL’s Substantive and Personal Scope with regard to Related Services

 

IWONA KARASEK–WOJCIECHOWICZ

Czy wzorce umowne FIDIC mogą stanowić wzór dla polskiego ustawodawcy w zakresie regulacji świadczenia usług?
(Should FIDIC standards become an inspiration for the Polish legislator in the area of regulation of service contracts?)

 

IWONA KARWALA

Regulacja świadczenia usług w prawie amerykańskim — w poszukiwaniu modelowych reguł świadczenia usług dla polskiego ustawodawcy
(The regulation of services under United States contract law: in search of model rules for the regulation of service contracts from the Polish legislator’s perspective)

 

ELWIRA MACIERZYŃSKA–FRANASZCZYK

Umowy o świadczenie usług w prawie szwajcarskim
(Service Contracts under the Swiss Law)

 

MARLENA PECYNA

Zarys rosyjskiej koncepcji regulacji świadczenia usług
(The Russian regulation of the services contracts)

 

JULIETTE SÉNÉCHAL

Le contrat de services, un enjeu du mouvement européen de recodification du droit des contrats
(The service contract, a challenge of the European movement of recodification of contract)

 

KAROLINA WYRWIŃSKA

Regulacja umowy o świadczenie usług w świetle Code civil du Québec
(Regulation of a contract for services in the light of Code civil du Québec)

2/2014

MATEUSZ KOŻUCHOWICZ


Odmowa przyjęcia pełnomocnictwa — uwagi na tle projektu księgi I kodeksu cywilnego

(Refusal to accept a power of attorney – remarks on the basis of The Book I Civil Code)

 

MATEUSZ KRÓLIKOWSKI

Regulacja błędu w projekcie I księgi kodeksu cywilnego — uwagi krytyczne
(Mistake according to the draft of the General Part of the new Civil Code — critical remarks)

 

MAGDALENA OLCZYK

Sytuacja stron najmu lokalu socjalnego w razie zbycia lokalu osobie trzeciej, niebędącej gminą czy inną jednostką samorządu terytorialnego
(The legal position of parties of lease contract of a social apartment in case of sale of the leased property to a third party that is not a local government entity)

 

MARTA STROJEWSKA

Realizacja uprawnienia ze skargi pauliańskiej w przypadku upadłości likwidacyjnej osoby trzeciej
(Actio pauliana in case of declaration of bankruptcy involving liquidation of the assets of a third person)

 

AGNIESZKA HANACZEWSKA

Sprzedaż towarów konsygnowanych z magazynu konsygnacyjnego
(Sale of goods from consignment warehouse)

1/2014

DANIEL GATNER


Umowa dystrybucji w świetle Draft Common Frame of Reference (DCFR)

(Distributorship in the light of the Draft Common Frame of Reference)

 

LARS LEUSCHNER

Kontrola ogólnych warunków umów w obrocie między przedsiębiorcami — dyskusja o reformie
(Control of general terms and conditions in business-to-business transactions)

 

JAROSŁAW PTAK

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych za straty wynikłe z działań przewidzianych w art. 35 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (The limitation of the compensation claims for the loss resulting from activities covered by the Article 35 of the Act from 12 March 1958 on the principles and procedures of the real property expropriation (the „Expropriation Law”))

 

ZOFIA ZAWADZKA

Zabezpieczenie roszczeń polegające na zakazie publikacji w sprawach o ochronę dóbr osobistych
(The injunction consisting of prohibiting publication in cases of protection of personal rights)

4/2013

BARBARA JELONEK–JARCO

Uwagi o pozwaniu dłużnika i jego małżonka oraz sytuacji wierzyciela dłużnika pozostającego w związku małżeńskim
(Remarks on filing a statement of claim jointly against debtor and his spouse and a position of a creditor of a married debtor)

 

ANITA LUTKIEWICZ–RUCIŃSKA

Zgoda małżonka na zaciągnięcie zobowiązania przez współmałżonka (wybrane zagadnienia)
(Taking on an obligation with the consent of the other spouse (selected issues))

 

MARTA ROMAŃSKA

Środki merytorycznej obrony małżonka dłużnika przed egzekucją
(Measures to protect debtor’s spouse against enforcement)

 

JULITA ZAWADZKA

Skarga pauliańska a czynności prawne pomniejszające majątek wspólny małżonków
(Actio pauliana against legal actions decreasing the joint property of spouses)

3/2013

ŁUKASZ BŁASZCZAK, JOANNA KUŹMICKA-SULIKOWSKA

Zbieg roszczeń ex contractu i ex delicto na tle art. 443 k.c. w ujęciu materialnoprawnym i procesowym
(Concurrence of claims in contract and in tort on the background of Article 443 of the Polish Civil Code. Remarks on substantive and procedural law)

 

MIROSŁAW GUMULARZ

Ochrona konsumenta a fenomen „rozszerzonej rzeczywistości” — nowe wyzwania polityki prawa
(Consumer protection in relation to the phenomenon of „augmented reality” – new challenges for legal policy)

 

MICHAŁ KRAKOWIAK

Nakazanie zapłaty sumy pieniężnej w nowym postępowaniu o wykonywanie kontaktów z dzieckiem
(Payment order in the new enforcement proceedings regarding contacts with minors)

 

ADRIAN NIEWĘGŁOWSKI

Dyrektywa w sprawie dzieł osieroconych i jej znaczenie dla polskiego prawa autorskiego
(Directive on orphan works and its impact on the Polish copyright)

 

KAROL SMOTER

Chwila ustalenia wartości spadku, darowizn i przedmiotów zapisów windykacyjnych dla potrzeb określenia wysokości zachowku de lege lata i de lege ferenda — część druga
(The relevant moment for establishing the value of the real estate, donations and specific bequests for the determination of the amount of reserved portion — remarks de lege lata and de lege ferenda)

2/2013

BARTOSZ KUCIA

Skutki niedopełnienia wymagań dotyczących stwierdzenia treści testamentu ustnego (art. 952 § 2–3 k.c.)
(The legal consequences of non–fulfilment of statutory requirements for confirmation of the content of an oral testament (Art. 952 § 2-3 of the Civil Code))

 

LIUDMYLA SAVANETS

Regulacja prawna przeniesienia praw ze zdematerializowanych papierów wartościowych na Ukrainie (w świetle nowej ustawy z dnia 6 lipca 2012 r. o systemie depozytowym Ukrainy)
(Legal framework for the transfer of rights in dematerialized securities in Ukraine (in the light of the new law of Ukraine “On depository system of Ukraine” of July 6, 2012))

 

KAROL SMOTER

Chwila ustalenia wartości spadku, darowizn i przedmiotów zapisów windykacyjnych dla potrzeb określenia wysokości zachowku de lege lata i de lege ferenda – część pierwsza
(The relevant moment for establishing the value of the real estate , donations and specific be quests for the determination of the amount of reserved portion – remarks de lege lata and de lege ferenda)

 

PRZEMYSŁAW WOŁOWSKI

Zabezpieczenie kilku wierzytelności układowych przysługujących różnym podmiotom jedną hipoteką jako propozycja układowa
(Securing different creditors’ claims within an arrangement with a single mortgage as an arrangement option)

1/2013

PRZEMYSŁAW GORZKO


Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 9 września 2004 r. w sprawie Komisja UE vs. Królestwo Hiszpanii, C–70/03 (krytyczna)

(Case note to the judgment of the European Court of Justice from 9 September 2004, Commission vs. Spain, C–70/03 (critical))

 

NIEVES FENOY PICÓN

Niewykonanie zobowiązania umownego i środki ochrony wierzyciela na gruncie projektu nowelizacji hiszpańskiego kodeksu cywilnego z 2009 r.
(Non-performance of the contractual obligation and available remedies in draft reform of the Spanish Civil Code of 2009)

 

EWA ROTT–PIETRZYK

Systematyka części szczegółowej zobowiązań a miejsce umów o pośrednictwo sensu largo (głos w dyskusji)
(The systematics of the specific part of the law of obligations, and the place of agency contracts sensu largo (a voice in the discussion))

 

WINFRIED TILMANN

Ustawa modelowa dla własności intelektualnej — wyniki projektu badawczego GRUR
(The Model Law on Intellectual Property – the results of the GRUR research project)

4/2012

FRANCISZEK ARASZKIEWICZ


Granice umownego kształtowania prawa do rozporządzania mieniem

(Limits of contractual exclusions of right of disposal)

 

KAMIL KORN

Pojęcie manipulacji instrumentem finansowym — część II
(The notion of manipulation in a financial instrument — part II)

 

ADRIAN NIEWĘGŁOWSKI

Modyfikacje terminów przedawnienia w umowach między przedsiębiorcami. Uwagi na tle projektu pierwszej księgi kodeksu cywilnego
(Modifications of the periods of limitations in agreements between entrepreneurs. Comments based on the draft of the First Book of the Civil Code)

 

EWA ROTT–PIETRZYK

Metoda wykładni umów w projekcie Common European Sales Law (CESL)
(The method of contract interpretation in the Common European Sales Law (CESL))

3/2012

PRZEMYSŁAW GORZKO

Zagadnienia dopuszczalności stosowania oraz abuzywności bankowych klauzul o zmiennym oprocentowaniu
(Lawfulness and eventual unfairness of variable interest rate clauses)

 

KAMIL KORN

Pojęcie manipulacji instrumentem finansowym — część I
(The notion of manipulation in a financial instrument — part I)

 

ANNA PIASKOWY

Klauzule generalne w projekcie nowego kodeksu cywilnego
(General clauses in the Draft of the new Polish Civil Code)

 

TOMASZ REGUCKI

O potrzebie zmian regulacji wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji — uwagi na podstawie analizy struktury własności polskich spółek giełdowych
(On the necessity to amend the Polish regulations regarding the mandatory bid – remarks on the basis of analysis of the ownership structure of the companies listed on the Warsaw Stock Exchange)

2/2012

JANUSZ BARTA, RYSZARD MARKIEWICZ

ACTA i prawo autorskie
(ACTA and the Copyright Law)

 

ELŻBIETA TRAPLE

Prawnoautorska ochrona projektów technicznych
(Copyright protection of technical projects)

 

SYBILLA STANISŁAWSKA–KLOC

Prawo do autorstwa i współautorstwa (uwagi na tle orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2011 r., II CSK 527/10)
(Right to authorship and co–authorship (remarks to the judgment of the Supreme Court from 25 May 2011, case docket III C SK 527/10))

 

PIOTR KOSTAŃSKI

Prawa osobiste wynalazcy
(Inventor’s personal rights)

 

TOMASZ TARGOSZ

Nieważność czynności prawnej jako wynik nadużycia pozycji dominującej
(Nullity of legal acts as a result of abuse of dominant position)

 

IZABELA NOWACKA

Uprawnienie do uchylenia się od skutków wadliwego oświadczenia woli na gruncie projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego
(Right to avoid a defective declaration of intent in the Draft of the First Book of the new Polish Civil Code)

 

JOLANTA ZATORSKA

Charakter prawny listu intencyjnego w prawie francuskim
(The legal nature of the letter of intent in the French law)

 

MARLENA PECYNA

Sprzedaż konsumencka de lege ferenda
(Consumer sale de lege ferenda)

 

FRYDERYK ZOLL

Problem negatywnego uzgodnienia cech rzeczy sprzedanej — w oczekiwaniu na wspólne europejskie prawo sprzedaży
(Negative description of the sold goods – in anticipation for the common European sales law)

 

JULITA ZAWADZKA

Legitymacja bierna w procesie ze skargi pauliańskiej (uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2011 r., III CZP 132/10)
(Entitlement to participate as defendant in the ex actione pauliana proceedings (remarks on the margin of the resolution of the Supreme Court from 24 February 2011, case docket III CZP 132/10))

 

JERZY PISULIŃSKI

O potrzebie reformy przepisów regulujących stosunki majątkowe między małżonkami
(On the necessity of revision of provisions governing the matrimonial property relations)

 

WOJCIECH GÓRECKI

Konstrukcja wnoszenia przez wspólników wkładów do handlowych spółek osobowych
(Construction of contributions made by partners to a commercial partnership)

 

IWONA KARASEK–WOJCIECHOWICZ, DOMINIKA MRÓZ–KRYSTA

Nałożenie obowiązku dopłat wyłącznie na jednego ze wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
(Imposition of additional payments solely on one of the shareholders of a limited liability company)

1/2012

ZBIGNIEW RADWAŃSKI

Wstępny projekt systematyzacji tak zwanej części szczegółowej prawa zobowiązań
(The initial draft of the systematization of the so-called specific part of the law of obligations)

 

JERZY PISULIŃSKI

W sprawie systematyki części szczegółowej prawa zobowiązań (głos w dyskusji)
(On the systematics of the specific part of law of obligations (a voice in the discussion))

 

MARLENA PECYNA, FRYDERYK ZOLL

Założenia projektu struktury części szczegółowej zobowiązań. W poszukiwaniu nowego modelu
(The principles of the draft of the specific part of the law of obligations . In the process of searching for the new model)

 

RYSZARD SZOSTAK

Problem systematyki umów obligacyjnych w nowym kodeksie cywilnym
(The problem of the systematics of the contracts under the new Polish Civil Code)

 

RADOSŁAW STRUGAŁA

Perspektywa zmian regulacji dużej klauzuli rebus sic stantibus (art. 3571 k.c.). Uwagi na tle projektu przygotowanego na zlecenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego
(The proposal for the rebus sic stantibus clause regulation prepared by the Jagiellonian Univesity Civil Law scholars: a critical analysis)

4/2011

MATEUSZ JAGIEŁA

Timesharing jako międzynarodowy stosunek prywatnoprawny
(
Timesharing as the private international law relationship)

 

URSZULA KUBICKA

Funkcjonalne znaczenie wyłączenia sektorowegoz zakresu konsumenckiego prawa odstąpienia
(Exemptions from consumer’s right of withdrawal: a functional view)

 

ELWIRA MACIERZYŃSKA—FRANASZCZYK

Pozycja wierzyciela powierniczego po ogłoszeniu upadłości dłużnika. Uwagi w świetle nowelizacji ustawy — Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 6 marca 2009 r.(Legal Position of Fiduciary Creditor after declaring Bankruptcy of Debtor Remarks in the context of amendments to the Polish Bankruptcy and Reorganisation Act from 6 March 2009)

 

ADAM OLSZEWSKI

Konstrukcja prawna umowy sprzedaży wirtualnych przedmiotów w świetle prawa polskiego
(The legal construction of virtual reality items sale agreements in the eyes of the Polish law)

3/2011

EWA BAGIŃSKA

Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez wydanie niezgodnego z prawem orzeczenia sądu
(State liability for damages caused by unlawful judgements)

 

JÓZEF FORYSTEK

Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa w sprawach reprywatyzacyjnych
(
Liability for damages of the state treasury in reprivatisation cases)

 

ANDRZEJ KUBAS

Deliktowa odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa
(State’s Treasure liability in tort)

 

NINA PÓŁTORAK

Odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu naruszenia prawa Unii Europejskiej – czy polskie prawo i orzecznictwo respektują wymogi prawa unijnego?
(State’s Treasury liability fr damages for the infringement of the EU law – does the Polish law and the Polish court’s jurisdiction obey the requirements of the EU law)

2/2011

BOGNA KACZOROWSKA

Wizja wykładni umów w projekcie księgi pierwszej kodeksu cywilnego
(Vision of the interpretation of contracts in the draft of Book One of the Polish Civil Code)

 

KATARZYNA PAŁKA

Związek przyczynowy w projekcie przepisów o wykonaniu i skutkach naruszenia zobowiązań
(Causal link and consequences of non–performance under the draft “Performance and Non-Performance of Obligations”)

 

JAN WSZOŁEK

Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości w drodze zasiedzenia(Acquisition of a share in real property by way of usucaption)

 

ALEKSANDER JAKOWLEW

Centrum podstawowych interesów osoby fizycznej w rozumieniu rozporządzenia nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego(Centre of the debtor’s main interests in case of a debtor being a natural person)

 

WOJCIECH JAROSIŃSKI, MATEUSZ MONDALSKI, TOMASZ KOZIEŁ, KATARZYNA KAPERCZAK, PIOTR LANGIER, MIKOŁAJ ROGOWSKI, PAWEŁ SIWERSKI, TOMASZ TYLUS, JOANNA WOJDYŁA

The Guide to Polish Legal Citation

1/2011

CHRISTIAN ALUNARU

Rumuńskie prawo spadkowe między dwoma kodeksami cywilnymi(Romanian Law of Succession between Two Civil Codes)

 

WOJCIECH JAROSIŃSKI

Wpływ stosowania normy pretorskiej na treść zobowiązań w prawie polskim i angielskim(Judiciary Correction of contracts in the Polish and English Legal System)

 

JOANNA ANNA WOLSKA

Konserwatyzm ujęcia pierwotnej niemożliwości świadczenia w kodeksie cywilnym(Conservative approach to the initial impossibility of performance in the Polish Civil Code)

 

ANNA ZARĘBA

Procedura zawierania umów w trybie ofertowym na tle mailbox rule
(Contracting procedure in offer mode in a view of the mailbox rule)

 

SUPREME COURT

Uchwała z dnia 19 listopada 2010 r., sygn. akt III ZCP 79/10 Odpowiedzialność za szkodę niemajątkową w postaci tzw. zmarnowanego urlopu(Resolution of 19th November 2010 r., III CZP 79/10)