Głos w sprawie wymogu legalności kopii filmowych w ramach instytucji dozwolonego użytku prywatnego
pdf

Słowa kluczowe

dozwolony użytek prywatny
kopia nielegalna
kopia legalna

Abstrakt

The article presents considerations relative to the possibility of downloading from the Internet illegal video files within the institution of fair use for private purpose. Neither Directive 2001 29 nor Polish law require that the source copy must be legal. However, the Court of Justice of the European Union has formulated such a requirement, interpreting the Directive in the justification to the judgment in the case of  ACI Adam BV. Therefore, the issue is whether downloading illegal movies from the Internet within fair use for private purpose is admissible in Poland. The Polish legislator does not differentiate the situation of the Internet users, downloading legal and illegal copies (contrary to CJEU position). As a consequence, Polish Internet users may download illegal copies invoking fair use for private purpose. In order to change the situation, an intervention of the Polish legislator amending Article 23 of the Copyright Act would be required. Such regulation should provide for an explicit requirement of the lawfulness of source copy.

pdf

Bibliografia

Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2016.

Błońska B., w: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, pod red. W. Machały. R. M. Sarbińskiego, Warszawa 2019.

Chwalba J., Korzystanie z programów peer to peer a dozwolony użytek prywatny w prawie autorskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2008, z. 102.

Czerniawski M., Dozwolony użytek prywatny: piractwo online a opłata reprograficzna. Glosa do wyroku TSUE z dnia 10 kwietnia 2014 r., C 435 12.

Gołba Ł, Rodak W., Nowa przesłanka dozwolonego użytku prywatnego? Legalność kopii źródłowej w świetle art. 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Transformacje Prawa Prywatnego 2017.

Kantor Kozdrowicki P., Racjonalność prawodawcy jako paradygmat nauk prawnych, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2018, vol. 7

Laskowska E., Kiedy użytek prywatny jest dozwolony? wprowadzenie i wyrok TS z 10.04.2014 r., C 435 12, ACI Adam BV i inni przeciwko Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding, Europejski Przegląd Sądowy 2017, nr 7.

Machała W., Dozwolony użytek prywatny w polskim prawie autorskim, Warszawa 2003.

Markiewicz R., Ściąganie nielegalne, Rzeczpospolita z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Skubikowski J., Godlewski K., Abonament za ściąganie z Internetu, Gazeta Wyborcza 2006, nr 4,

D. Sokołowska, Dozwolony użytek prywatny utworów głos w dyskusji na temat zmiany paradygmatu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2013, z. 121

Stanisławska Kloc S. , w: Prawa autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2015.

Ślęzak P., w: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, pod red. P. Ślęzaka, Warszawa 2017.

Tułodziecki O., Dozwolony użytek osobisty kwestia legalności źródła, w: Opus auctorem laudat. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Monice Czajkowskiej Dąbrowskiej, pod red. K. Szczepanowskiej Kozłowskiej, I. Matusiaka i Ł. Żelechowskiego. Wróblewski J., w: Lang W., Wróblewski J., Zawadzki S., Teoria państwa i prawa, Warszawa 1986.

Żyrek A., Przyłapani na nielegalnym źródle o dozwolonym użytku prywatnym z perspektywy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i prawa polskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2019, z. 146.