Homo consumens, homo ecologicus

Homo consumens, Homo ecologicus - test ekologicznej efektywności nowej dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów

 

Celem projektu jest weryfikacja efektywności ekologicznej dyrektywy 2019/771 w sprawie niektórych aspektów dotyczących umów sprzedaży towarów. Jak wynika z badań wstępnych, rozwiązania w zakresie ochrony konsumentów zaproponowane w dyrektywie 2019/771 generują znaczne koszty środowiskowe. W ramach projektu badana jest możliwość wspierania zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki cyrkularnej przez prawo umów. Głównym celem projektu jest zaproponowanie efektywnego - z perspektywy kosztów środowiskowych - prawa sprzedaży.

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), nr 2019/34/A/HS5/00124.

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Fryderyk Andrzej Zoll

dr hab. inż. Anna Czaplicka; dr Wojciech Bańczyk; dr Anna Dubel; mgr Judit Estifanos; dr Katarzyna Klimkiewicz; dr Katarzyna Południak-Gierz; dr Johnaton Watson; mgr Gesa Richter; mgr Marharyta Tomala, mgr Maciej Bujalski (Master 2 Droit prive)

 

WYNIKI REALIZACJI PROJEKTU

Publikacje naukowe

F. Zoll, K. Południak-Gierz, W. Bańczyk, The struggle on implementation of the acquis communautaire into Polish Civil Code, Special issue Nederlands tijdschrift voor burgerlijk recht, 2022/20, 154-159.

F. Zoll, K. Południak-Gierz, W. Bańczyk, Sustainable consumption and circular economy in the directive 2019/771, Pravovedenie 2020/4, 526-550. 

A. Wiewiórowska-Domagalska, F. Zoll, W. Bańczyk, Transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2021/4, 915-934.

F. Zoll, K. Południak-Gierz, W. Bańczyk, Towards an environment-friendly law of obligations, [w:] The Future of European Private Law, red. A. Janssen, M. Lehmann, R. Schulze, Nomos/Beck/Hart 2023

F. Zoll, K. Południak-Gierz, W. Bańczyk, Poland, [w:] Harmonizing Digital Contract Law, The Impact of EU Directives 2019/770 and 2019/771 and the Regulation of Online Platforms. red. A. De Franceschi, R. Schulze, C. H. Beck, Hart, Nomos 2023

K. Południak-Gierz, Eco-reasonableness. Possibility of incorporating green principles into general private law clauses. [w:] "Quo vadis commercial contract? Reflections on sustainability, ethics and technology in the emerging law and practice of global commerce, red. M. Heidemann, M. Andenas, Springer 2023

F. Zoll, M. Bujalski, Wykonanie i skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań [w:] System Prawa Prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań – część ogólna, red. A. Olejniczak, C.H. Beck, Warszawa 2023 (fragment rozdziału, Nb 263)

K. Klimkiewicz, A. Dubel, K. Południak-Gierz, Supporting Environmentally Conscious Consumer Sales Law by Life-cycle Thinking, Contemporary Economics 2/2023

M. Bujalski, Commentary to the Judgement of the Polish Supreme Court of 3 July 2019, II CSK 306/18, Osteuropa Recht 4/2022

H. Poperechna, L. Savanets Законодавчі інструменти регулювання договорів купівлі-продажу та постачання цифрового контенту європейського союзу: новели нових директив ЄС (Legal regulation for sale of goods and supply digital content in EU – analysis of novelties of new EU directives), Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право (Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University. Series: Law) №78/2. DOI: https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.67

H. Poperechna Supply Digital Content: Concept of Adaptation New EU Directives to Ukrainian Legislation. Osteuropa Recht 2/2023. DOI: 10.5771/0030-6444-2023-2-190

K. Południak-Gierz,  Wpływ dyrektyw 2019/770 oraz 2019/771 na poziom ochrony konsumenta w ramach reżimu rękojmi w prawie polskim, Prawo w Działaniu. Sprawy Cywilne 2/2023

Złożona rozprawa doktorska

G. Richter, Steuerung einer nachhaltigen Produktnutzung durch Eruopäisches Kaufrecht in einer synergistischen Umweltpolitik (Steering sustainable product use through European Sales Law in a synergistic environmental policy), Uniwersytet w Osnabrück

Propozycje regulacyjne

F. Zoll, J. Watson, W. Bańczyk, G. Richter, J. Estifanos, Academic proposal for amending the Directive (EU) 2019 771 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on certain aspects concerning contracts for the sale of goods, Transformacje Prawa Prywatnego 2022/3, 109-159.

Konferencje

F. Zoll, Towards Environmental-Friendly Guarantees in the Sale of Goods, KONFERENCJA: Environmental Sustainability and ‘The European Green Deal’ Values, Innovation and Regulation, 12-13.11.2020, University of Ferrara, Department of Economics and Management, Ferrara (Italy)

K. Południak-Gierz, K. Klimkiewicz, A. Dubel, Opracowanie metody oceny efektywności ekologicznej środków ochrony prawnej w przypadku braku zgodności z umową sprzedanego produktu, VIII Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa WYZWANIA DLA PRAWA KONSUMENCKIEGO W WYMIARZE GLOBALNYM, REGIONALNYM I LOKALNYM, 5-6.10.2021 r., (online), Łódź

F. Zoll, Environmental-friendly contract law - is that possible?, KONFERENCJA: Contemporary problems and challenges of private law, 21-22.10.2021

K. Południak-Gierz, Eco-reasonableness under EU Directive on Certain Aspects Concerning Contracts for the Sale of Goods, KONFERENCJA:  International Conference Ukraine in conditions of reforming of legal system: modern realities and international experience, 16.04.2021 r., (online) Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny, Ukraina 

K. Południak-Gierz, Ecoreasonableness. Possibility of incorporating green principles into general private law clauses, KONFERENCJA: The Future of the Commercial Contract in Scholarship and Law Reform Fifth Annual Conference, 16.10.2020 r., (online) Londyn

K. Południak-Gierz, Different approaches to the transposition of the Sales of Goods Directive in Poland and their possible impact on the level of consumer law protection, KONFERENCJA: 2nd Zagreb International Conference on the Law of Obligations,  28-30.09.2022 r., organizator: University of Zagreb, Faculty of Economics and Businessin in partnership with the ELI Croatian Hub and the ELI Global Private Law SIG, Zagrzeb, Chorwacja

F. Zoll, Towards a (More) Sustainable European Private Law?, KONFERENCJA: The Future of European Private Law ̶ Celebrating the 30th Anniversary of the European Review of Private Law, 3-4.11.2022, organizator: Radboud University, Nijmegen, Holandia

W.  Bańczyk, Impossible is nothing? Is unsustainability equal to impossibility in contract law? (Erasmus Blended Intensive Program “Sustainability and Comparative Law”, Granada 16.05.2022)

M. Tomala, Kологічний напрямок у європейському законодавстві та українське приватне право – вибрані проблеми/Ecological direction in european legislation and ukrainian private law - selected problems KONFERENCJA: Economic and Social Development of Ukraine In the XXI century: the national vision and challenges of globalization, 13-14.05.2022, West Ukrainian National University.

F. Zoll, M. Tomala (wcześniej: Halushchenko), Iмплементація директиви 2019/771 та проблема узгодженості українського приватного права на прикладі прав споживачів у разі невідповідності товару за договором/ Implementation of directive 2019/771 and the problem of consistency of ukrainian private law on the example of consumer rights in case of non-conformity of goods under the contrac,t KONFERENCJA: Russian-Ukrainian War: Law, Security, World, 29.04.2022, West Ukrainian National University 

K. Południak-Gierz, Bajki robotów i prawo konsumenckie, KONFERENCJA: Konferencja Koła Naukowego Prawa Cywilnego UJ, 22.04.2023 r., Kraków, Polska

H. Poperechna, Договори про передачу майна у користування як нова форма домінантної договірної конструкції на споживчому ринку: екологічний аспект (Сontractual construction of the transfer of goods for use as a new form of dominant contractual construction in the consumer market: an ecological aspect), KONFERENCJA: VII International Conference "Ukraine in the Context Conditions of Reforming the Legal System: Modern Realities and International Experience". 28.04.2023 r., Tarnopol, Ukraina

H. Poperechna, Legal consequences of harmonization of Ukrainian sales law in the field of consumer rights protection with the acquis Communautaire EU (Правові наслідки гармонізації українського законодавства про купівлю-продаж у сфері захисту прав споживачів з acquis communautaire ЄС), KONFERENCJA: Economic and Social Development of Ukraine in the 21st Century: National Vision and Challenges of Globalization, 17.05.2023 r., Tarnopol, Ukraina

W. Bańczyk, Sustainability vs. democracy? Use or misuse of personality rights under Polish Civil Code to protect clean environment on an example of so-called smog claims, KONFERENCJA Democratic Futures, New Technologies, Crises, Emotions. 15th Central and Eastern European Forum of Young Legal, Political and Social Theorists, 14-15.09.2023, Kraków, Polska

F. Zoll, A Human Being, Gender, Legal Capacity in the Polish Private Law, KONFERENCJA: A Human in Law, University in Trnava, 21.09.2023 r., Smolenice, Słowacja

F. Zoll, Les présomptions de dommage en droit polonais et en droit allemand, KONFERENCJA: Présomptions et responsabilités, Université de Haute-Alsace, 22.09.2023 r., Miluza, Francja

M. Bujalski, Online Repair Platforms: Undermining the Consumer Protection and Internal Market Without Contributing to the Circular Economy, KONFERENCJA: Cyberspace 2023, Masaryk University, 25.11.2023 r., Brno, Czechy

K. Południak-Gierz, Green transformation of Digital Single Market: adopting consumer protection-by-information model for environmental purposes, KONFERENCJA: Cyberspace 2023, Masaryk University, 25.11.2023 r., Brno, Czechy

W. Bańczyk, Used or refurbished goods and liability of their producers for dangerous products, KONFERENCJA: Erasmus Blended Intensive Program “Security and Comparative Law”, 2023, Poitiers, Francja (online).

Raporty 

K. Południak-Gierz, Wpływ regulacji dyrektywy 2019/770 oraz dyrektywy 2019/771 z zakresu rękojmi na poziom ochrony polskich konsumentów względem obecnie obowiązujących rozwiązań w kodeksie cywilnym w tym zakresie. Implementacja dyrektyw konsumenckich na przykładzie dyrektywy 2019/770 i dyrektywy 2019/771 do polskiego porządku prawnego, Raport dla Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2022 został opublikowany w otwartym dostępie na stronie internetowej: https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2022/10/IWS_Poludniak-Gierz-K.-_Wplyw-regulacji-dyrektywy-2019.770-oraz-dyrektywy-2019.771-z-zakresu-rekojmi-na-poziom-ochrony-polskich-konsumentow.pdf 

Inne formy upowszechniania wyników 

Współpraca międzynarodowa

członków zespołu badawczego z ELI: współpraca między K. Południak-Gierz, S. Augenhofer, Y. Atamer w ramach przygotowania Feedback of the European Law Institute on the European Commission’s Proposal for a Directive on Common Rules Promoting the Repair of Goods (COM(2023) 155 final). Wspólne stanowisko ELI zostało przesłane w ramach konsultacji publicznych oraz opublikowane na stronie internetowej ELI, w otwartym dostępie

Wykłady

F. Zoll, The ecological challenge and the private law dla uczestników Programme in European Private Law for Postgraduates 2021/2022, Katowice 10.01.2022 r. 

K. Południak-Gierz, Ecological effectiveness of Sales of Goods Directive dla uczestników Programme in European Private Law for Postgraduates 2021/2022, Katowice 14.01.2022 r. 

H. Poperechna, Umowa o dostawę treści cyfrowych, zgodnie z dostosowaniem ukraińskiego prawa umów do wspólnotowego dorobku prawnego UE, 1 h, otwarcie ukraińskiego Hubu European Law Institute, Uniwersytet Jagielloński 29.04.2022 r.

K. Południak-Gierz, Law written by Artificial Intelligence: Personalizing legal norms, w ramach International Academic Seminars „New horizons in Law“, Instituto de Estudios Juridicos Interdisciplinares, Uniwersytet w Salamance 16.05.2022 r.

H. Poperechna Rekodyfikacja współczesnego ukraińskiego prawa umów zgodnie z dyrektywą w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów (Problemy ekologiczne we współczesnej regulacji) w formie hybrydowej na Wydziale Prawa i Administracji UJ dla studentów ukraińskich szkół prawniczych, którzy wyjechali do Polski w czasie wojny w ramach przedmiotu „Aktualne problemy współczesnego prawa umów”, 21.06.2022, na UJ oraz hybrydowo w MS Teems

H. Poperechna, Umowa o dostawę treści cyfrowych, zgodnie z dostosowaniem ukraińskiego prawa umów do wspólnotowego dorobku prawnego UE dla Rady Młodych Naukowców przy Ministerstwie Edukacji i Nauki Ukrainy, 13.10.2022, online, zoom z transmisją przez facebook 

W. Bańczyk, Prawo cywilne a środowisko naturalne - ochrona poprzez wykładnię przepisów prawa zobowiązań a ryzyko nieprzewidywalności rozstrzygnięć?, Ustav statu a prava Slovenskej akademie vied [Institute of State and Law of the Slovak Academy of Science], Piestany, Jesenná skola prava: Pravna istota v rizikovej spolocnosti: pravny pluralizmus v praxi, 1.12.2022

K. Południak-Gierz, Towards ecologically effective sales law. Preliminary remarks on the Directive 2019/771, 20.10.2021 r., Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny, Ukraina, online

K. Południak-Gierz, Consumer sales law – a general overview w ramach Polish - Ukrainian Spring Program ‘Legal aspects of the integration process with the European Union’ 12-17.05.2023 Faculty of Law and Administration Jagiellonian University in Cracow, Una Europa-Una4UA (1h)

W. Bańczyk, Used or reworked goods and the concepts of circularity and sustainability in the new EU consumer sales directive. Some basic remarks, Tulane University w Nowym Orleanie 

Seria spotkań cywilistów polskich z różnych ośrodków akademickich w celu dyskusji nad dyrektywami 2019/770 i 2019/771 i ich implementacją na gruncie polskim. Podczas spotkań prezentowane były także wybrane wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu. 

Spotkania były prowadzone przez prof. Fryderyka Zolla (kierownik projektu) oraz dr Anetę Wiewiórowską-Domagalską [w zakresie dot. dyr. 2019/771] oraz przez prof. Marlenę Pecynę [w zakr. dyr. 2019/770], uczestniczyli w nich także następujący członkowie zespołu: dr Katarzyna Południak-Gierz (Wykonawca 1), Wojciech Bańczyk (Stypendysta 1)

Daty spotkań: 11.02.2021 r.; 18.02.2021 r.; 25.02.2021 r.; 5.03.2021 r., 11.03.2021 r., 18.03.2021 r., 25.03.2021 r., 1.04.2021 r., 8.04.2021 r., 15.04.2021 r.,  22.04.2021 r.,  29.04.2021 r.,  6.05.2021 r., 13.05.2021 r.