Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.

Wytyczne dla autorów

1. W czasopiśmie Transformacje Prawa Prywatnego publikujemy artykuły poświęcone przemianom w dziedzinie prawa prywatnego.

2. Tekst w pliku word należy przesłać na adres Redakcji wraz z oświadczeniem, że tekst jest oryginalny i nie został wcześniej opublikowany ani przyjęty do druku. Do przesłanego tekstu należy również dołączyć formularz uzupełniony w zakresie danych wyszczególnionych w pkt 3 oraz danych osobowych autora/autorów (adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej).

3. Tekst przesyłany do Redakcji jako propozycja publikacji powinien zawierać następujące dane:

1)      imię i nazwisko autora/autorów;
2)      afiliacja autora/autorów;
3)      informacja o autorze (publikowana w przypisie artykułu oznaczonym jako gwiazdka);
4)      tytuł artykułu w języku polskim;
5)      tytuł artykułu w języku angielskim;
6)      streszczenie artykułu w języku angielskim;
7)      słowa klucze w języku polskim;
8)      słowa klucze w języku angielskim;
9)      bibliografia załącznikowa (umieszczona bezpośrednio pod przesłanym do publikacji tekstem).

wytyczne dla Autorów w zakresie przygotowywanej bibliografii
przykładowa bibliografia (od nr 1/2016 TPP bibliografie publikowane są pod każdym artykułem)
formularz publikacji

4. Przypisy należy ujednolicić według poniższego wzoru:

A. Kidyba: Kodeks spółek handlowych, Kraków 2007.
(zawsze dwukropek po nazwisku, tytuł kursywą, koniecznie kropka na końcu przypisu)
Przy pracach zbiorowych:
A. Kidyba: Spółka akcyjna (w:) Nowy kodeks spółek handlowych, pod red. S. Sołtysińskiego, Warszawa 2001.
(w pracach zbiorowych konieczne podanie redaktora/ów)
Przy czasopismach:
A. Kidyba: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Przegląd Prawa Handlowego 2009, nr 5, s. 21.
(zawsze tytuł czasopisma i rok, potem numer (zeszyt, tom), strony)
Przy orzeczeniach, wyrokach itp.
Wyrok z dnia 25 maja 2005 r. (miesiąc zawsze słownie), potem sygnatura, publikator według wzoru: OSN 2008, nr 5, poz. 56.W tekście kursywę stosujemy tylko w obcych zwrotach, terminach itp. i przy tytułach. Cytaty prosto, w cudzysłowie.
Gdy chcemy coś podkreślić – wówczas bold (nie podkreślenie, nie kursywa).
Gdy następny przypis zawiera tę samą pozycję co przypis poprzedzający, wówczas wystarczy Ibidem.
Gdy po raz kolejny powołujemy jakąś pozycję, wówczas skracamy tytuł + op. cit. (np. A. Kidyba: Kodeks…, op. cit., s. 34.).

Kursywą: op.cit.

W przypisach należy podać pełny zakres stron powoływanej literatury (np. s. 85-92, s. 35-37 etc.; zamiast s. 36-n. – należy wskazać kolejny numer stron/strony, np. s. 36-37, s. 36-39 etc.).

5. Nadesłany tekst podlega recenzji zgodnie z procedurą recenzowania (w stosunku do artykułów, do których nie zostaną załączone odpowiednie formularze wraz z wypełnionymi danymi, nie zostanie uruchomiona procedura recenzowania i teksty te nie będą kierowane do recenzji zewnętrznej).

6. Redakcja Transformacji zastrzega również, że publikacja tekstu w czasopiśmie Transformacji Prawa Prywatnego, w tym przede wszystkim uruchomienie procedury recenzowania, nie wiąże się z żadną opłatą ze strony Autora/Autorów.

7. Redakcja Transformacji Prawa Prywatnego stoi na straży rzetelności naukowej. Dlatego też wszelkie przypadki łamania i naruszania zasad etyki obowiązującej w nauce będą dokumentowane. Jedną z fundamentalnych zasad publikacji artykułów w czasopiśmie jest dbałość o to, aby osoba prezentująca wyniki swojej pracy w postaci nadsyłanego tekstu była rzeczywistym autorem tego tekstu. „Ghostwriting” oraz „guest autorship” są przejawem nierzetelności naukowej, i w razie ich wykrycia – Redakcja Transformacji Prawa Prywatnego powiadomi odpowiednie podmioty.
„Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.”
Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego https://pbn.nauka.gov.pl/static/doc/wyjasnienie_dotyczace_ghostwriting.pdf;jsessionid=396E7BAFBC0D8 D03AA97C601DA3CEBD8

Artykuły

Zasady domyślne