Czasopisma Wydziału Prawa i Administracji UJ Panel Zgłaszania Artykułów

Czasopisma

Correcta

Kwartalnik Correcta jest następczynią Biuletynu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie wydawanego od 1993. W 1999 roku, z inicjatywy Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Pana Janusza Kota, Biuletyn został przekształcony w kwartalnik Correcta i uzyskał numer ISSN.

Forum Prawnicze

Forum Prawnicze ma służyć wzbogacaniu i urozmaicaniu debaty publicznej w podstawowych spra-wach dotyczących naszego państwa oraz rządów prawa. Dwumiesięcznik powstał jako otwarte forum dla wszystkich przedstawicieli nauk prawnych oraz praktyki prawniczej, którzy chcą podejmować zagadnienia istotne dla Polski, naszego społeczeństwa, jej porządku prawnego, jak również miejsca Ojczyzny we wspólnocie europejskiej i światowej. Chcemy zabierać głos w sprawach ważnych i aktualnych, poszukiwać rozwiązań kluczowych dla polskiego prawa i naszego państwa oraz wskazywać w właściwe – naszym przekonaniu – kierunki ich rozwoju. Żywimy szczerą nadzieję ożywić dyskusję prawników z krajów Europy Środkowej, w szczególności Grupy Wyszehradzkiej. Pragniemy wspólnie podejmować refleksję nad tym, jak w konkretnych rozwiązaniach prawnych urzeczywistniać wartości podstawowe, charakterystyczne dla kultury prawnej Zachodu, zakorzenione w prawie rzymskim, dorobku realistycznej filozofii Greków oraz chrześcijańskiej tradycji. Na czele rysuje się tu szacunek dla każdego człowieka i jego godności, zasad solidarności, pomocniczości oraz dobra wspólnego. Chcemy, by wyróżniającym nas  wkładem w naukę prawa było ogłaszanie drukiem prac wyróżniających się innowacyjnością metod przyjętych za podstawę refleksji prawniczej. 

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Czasopismo obejmuje artykuły i rozprawy naukowe historyków prawa oraz historyków doktryn politycznych i prawnych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców wydawnictwa było umożliwienie publikacji rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych. Czasopismo zawiera także dział recenzji oraz kronikę wydarzeń naukowych.

Przegląd Konstytucyjny

Przegląd Konstytucyjny - wersja archiwalna czasopisma

Uwaga, wersja archiwalna czasopisma. Aktualna strona to: https://www.ejournals.eu/Przeglad-Konstytucyjny/


Inicjatywa utworzenia Przeglądu Konstytucyjnego zrodziła się w gronie osób tworzących do marca 2016 r. Komitet Redakcyjny Przeglądu Sejmowego. Po rozwiązaniu Komitetu uznaliśmy za zasadne kontynuowanie działalności polegającej na wydawaniu pisma naukowego, które powinno stanowić ważny ośrodek polskiej myśli konstytucyjnej. Programowo nawiązujemy do założeń, które w 1993 r. legły u podstaw utworzenia Przeglądu Sejmowego i przez dwadzieścia trzy lata były przez jego Komitet Redakcyjny realizowane. O nawiązaniu do tych założeń świadczy też skład naszej Rady Programowej. Zaprosiliśmy do niej wybitnych przedstawicieli polskich konstytucjonalistów.

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Studia z Prawa Pracy i Polityki Społecznej

„Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej" są rocznikiem wydawanym w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego od roku 1993. Czasopismo poświęcone jest zagadnieniom indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa zabezpieczenia społecznego oraz prawnym problemom polityki społecznej. Stanowi forum wymiany myśli osób interesujących się prawem pracy ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce.

Transformacje Prawa Prywatnego

Transformacje Prawa Prywatnego

Istniejące od 2000 roku czasopismo naukowe poświęcone przemianom w dziedzinie prawa prywatnego. Cele czasopisma obejmują: uchwycenie zjawisk współcześnie zachodzących w prawie cywilnym z uwzględnieniem nowoczesnej legislacji, badanie wpływu nowych technologii i przemian społecznych na prawo prywatne oraz jego instytucje, wyeksponowanie doktryny prawa prywatnego Europy Środkowowschodniej i ukazanie jej oryginalnego charakteru w międzynarodowym dyskursie publicznym.

Zeszyty Naukowe Prawa Własności Intelektualnej

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej

Czasopismo „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” wydawane jest przez Instytut Prawa Własności Intelektualnej (aktualnie Katedra Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ) we współpracy z wydawnictwem Wolters Kluwer Polska. Stanowi ono kontynuację serii „Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” ukazującej się od 1973 roku w ramach serii głównej „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”.