Zasady etyki wydawniczej

Zasady etyki wydawniczej

Redakcja Transformacji Prawa Prywatnego stoi na straży rzetelności naukowej oraz innych wartości współdzielonych przez społeczność akademicką i z tego względu przyjmuje niniejsze zasady etyki wydawniczej.

Redakcja:

1. Dba o zasadę rzetelności naukowej, na bieżąco weryfikując zgodność z przyjętymi standardami, dokumentując ich naruszenia oraz wyciągając stosowne konsekwencje.
2. Dba o to, aby osoba prezentująca wyniki swojej pracy w postaci nadsyłanego tekstu była rzeczywistym autorem tego tekstu, nie akceptując praktyk:
a) ghostwriting’u, który obejmuje przypadki, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
b) guest authorship (honorary authorship), który obejmuje przypadki, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
3. Dba o to, aby publikowane teksty stanowiły autorski wkład w naukę, były oryginalne, autorstwa wyłącznie osób wskazanych jako jego autorzy i nie opublikowane wcześniej, nie przyjęte do druku ani nie przekazane do druku. Tekst może podlegać sprawdzeniu oprogramowaniem antyplagiatowym.
4. Wymaga od autorów ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
5. Decyduje o przyjęciu tekstu do publikacji wyłącznie na podstawie wartości merytorycznej przesłanego tekstu, jego walorów naukowych, wkładu w naukę i oryginalności. Kryterium decydującym o przyjęciu tekstu nie mogą być kryteria takie jak płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów.
6. Komunikuje autorom decyzję o przyjęciu tekstu do publikacji lub odmowie jego przyjęcia, przedstawiając przy tym uzasadnienie decyzji o odmowie przyjęcia tekstu do publikacji.
7. Traktuje zgłoszone do Czasopisma teksty jako dokumenty poufne i nie przedstawia osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac i procesu publikacyjnego. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji pozostają jedynie: sami autorzy, wybrani recenzenci, uprawnieni redaktorzy oraz wydawca.
8. Nie wyznacza na recenzentów osób mogących pozostawać w konflikcie interesów, rozumianym jako pozostawanie w stosunku podległości lub nadrzędności służbowej z autorem danego tekstu lub w innych bezpośrednich relacjach osobistych lub zawodowych, które mogłyby spowodować brak bezstronności na etapie recenzowania tekstu.
9. Dba o to, by autor nie znał tożsamości recenzentów oraz by do czasu publikacji tożsamość autora nie była znana żadnemu z recenzentów.
10. W razie wykrycia naruszeń w powyższym zakresie, informuje o tym autora, a w razie gdy po poinformowaniu autora nie uzyska od niego niezwłocznie uprawdopodobnionych wyjaśnień o braku naruszeń, powiadomi odpowiednie podmioty, w tym odpowiednie organy ścigania oraz organy dyscyplinarne jednostki naukowej.
11. W razie gdy mimo przedstawienia wyjaśnień zgodnie z pkt 10, dojdzie do ustalenia naruszeń, wycofuje tekst z publikacji, zaniechając jego publikacji, jeśli nie został jeszcze opublikowany, a jeżeli tekst został opublikowany, zamieszcza informację o stwierdzonym naruszeniu. O wycofaniu tekstu z publikacji informuje autora, przedstawiając uzasadnienie decyzji.
12. W stosownych wypadkach, zamieszcza na stronie czasopisma oraz w numerze czasopisma sprostowania, wyjaśnienia lub przeprosiny.

Autor:

1. Zgłaszając tekst do publikacji, zobowiązuje się respektować obowiązujące zasady etyki wydawniczej.
2. Wraz ze zgłoszeniem tekstu przedstawia informację o tym, że tekst jest oryginalny, jest autorstwa wyłącznie osób wskazanych jako jego autorzy i nie został wcześniej opublikowany, przyjęty do druku ani przekazany do druku oraz o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
3. Zgłaszając tekst, ma obowiązek poinformować o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).
4. Zgłasza wyłącznie tekst swojego autorstwa, który ma charakter tekstu naukowego, a w zakresie, w jakim odwołuje się do badań innych osób stosuje odpowiednie oznaczenia, w tym przypisy i cytaty zgodnie z zasadami redakcyjnymi obowiązującymi w czasopiśmie.
5. Ma prawo odnieść się do stanowiska wyrażonego w recenzji, zachowując przy tym swobodę co do uwzględnienia uwag recenzenta. Jednakże nieuwzględnienie uwag recenzenta, może być przyczyną odmowy publikacji tekstu.
6. Do chwili publikacji ma prawo wycofać artykuł zgłoszony do Czasopisma.
7. Niezwłocznie informuje redakcję w razie stwierdzenia błędu w swoim tekście, w tym naruszenia zasad etyki wydawniczej i dokonuje odpowiedniej korekty tekstu, by pozostawał on w zgodzie z obowiązującymi zasadami.
8. Zobowiązany jest udzielić wszelkich wyjaśnień, w razie stwierdzenia przez redakcję naruszenia zasad etyki wydawniczej.

Recenzent:

1. Dokonuje recenzji tekstu wyłącznie na podstawie wartości merytorycznej przesłanego tekstu, jego walorów naukowych, wkładu w naukę i oryginalności. Podstawą negatywnej recenzji nie może być wyłącznie przyjęcie odmiennego poglądu niż recenzenta, jeżeli jest on odpowiednio uzasadniony. Personalna krytyka autora jest niedopuszczalna.
2. Sporządza recenzję w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichś względów nie są w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, niezwłocznie informują nowy redakcję, w razie potrzeby ustalając nowy termin.
3. Sporządza recenzję samodzielnie i rzetelnie, dokonując starannej oceny przesłanego tekstu. Recenzja powinna zostać napisana z poszanowaniem zasad kultury osobistej.
4. Sporządzając recenzję, uzasadnia jej wynik. W razie potrzeby przedstawiając i proponując konieczne zmiany i poprawki tekstu, które podniosą jego jakość naukową.
5. Zobowiązany jest dochować poufności, co oznacza, że nie przedstawia osobom do tego nieupoważnionym tekstu recenzowanego artykułu ani treści recenzji.
6. Zobowiązany jest poinformować redakcję o każdym dostrzeżonym przejawie nierzetelności naukowej czy naruszeniu przyjętych zasad etyki wydawniczej.
7. Nie może wykorzystać tekstu, wyrażonych w nim pomysłów i idei dla swoich potrzeb czy korzyści, w szczególności sporządzając na ich podstawie w przyszłości swoje opracowanie. Jeżeli redakcja poweźmie informację o takim naruszeniu z jakiegokolwiek źródła, powiadomi odpowiednie podmioty, w tym odpowiednie organy ścigania oraz organy dyscyplinarne jednostki naukowej.

Wszelkie spory związane z wydawaniem Czasopisma w pierwszej kolejności powinny być rozwiązywane polubownie.

Niniejsze zasady zostały opracowane w szczególności w oparciu o:

a) wytyczne Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE) https://publicationethics.org/core-practices
b) zasady Committee on Publication Ethics, w tym zwłaszcza Principles of Transparency and Best Practices in Scholarsly Publishing, za https://oaspa.org/principles-of-transparency-and-best-practice-in-scholarly-publishing/
c) list prof. Macieja Banacha, podsekretarza stanu w MNiSW, z dnia 24 listopada 2011 r. do redaktorów naczelnych i wydawców czasopism naukowych
d) zasady określające procedurę recenzowania przyjęte na posiedzeniu Redakcji w dniu 19 stycznia 2012 r. i obowiązujące od dnia 15 lutego 2012 r.