O ograniczonej kognicji sądu wieczystoksięgowego i konsekwencjach jej przekroczenia - na przykładzie uchwały SN z 11.4.2019 r. oraz wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 19.11.2019 r.
pdf

Słowa kluczowe

kognicja sądu wieczystoksięgowego
kolejność wniosków
błędy migracji
sprostowanie z urzędu
rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

Abstrakt

The subject of the analysis is the scope of cognition of the court examining motions for entry into the land and mortgage register LMR and its influence on the possibility of applying the institution of warranty of public faith of land and mortgage registers Article 5 of the Land and Mortgage Registers Act of 6.07.1982; hereinafter: LMRA. The Supreme Court is of the opinion that the land and mortgage register court may correct wrong entries in the LMR and on this basis dismiss the motion for entry of a new perpetual usufructor. According to the Supreme Court, the dismissal of a such motion does not exclude applying the institution of warranty of public faith, however the fulfilment of its premises can only be examined in proceedings regulated under Article 10 LMRA. One has to underline that the acquisition of perpetual usufruct is not possible without the entry. At the same time, the main premise of the claim regulated in Article 10 LMRA is a discrepancy between the legal state stemming from the LMR and the actual legal status of a real estate. If the entry into LMR is not effectuated, buyers of the perpetual usufruct cannot claim that they acquired the right: for this reason there is no discrepancy. Because of that, the court is not authorized to correct any mistakes made during the transfers of entries to electronic land and mortgage registers after the motion for entry into the LMR of a buyer of the perpetual usufruct is submitted. The buyer acting in trust to the entries should have to rely on them and the warranty of public faith. As result, the courts should change their position in relation to the possibility of correcting mistakes, especially ex officio.

pdf

Bibliografia

Antkiewicz A.: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. T. Szanciło, komentarz do art. 6268, nb. 8, 2019, Legalis

Czech T.: Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz, Warszawa 2014

Flaga Gieruszyńska K.: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. A. Zielińskiego, komentarz do art. 6268, nb 6, 2019, Legalis

Gniewek E.: Księgi wieczyste. Art. 1 582 KWU. Komentarz, komentarz do art. 10 u.k.w.h., nb 2, 2018 Legalis

Gołębiowski K.:, O domniemaniach związanych z wpisami w księgach wieczystych, ich obalaniu oraz konstytutywnym charakterze wpisu, cz. I, PS 2014, nr 10, Lex

Górecka K.: Okoliczności znane sądowi z urzędu a kognicja sądu wieczystoksięgowego, MoP 2016, nr 24

Jakimiec D.: Powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym glosa do wyroku SN z 9.8.2018 r. V CSK 464 17, Nieruchomości 2019, nr 10

Jelonek Jarco B.: Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, Warszawa 2011

Kowalik E.: Dopuszczalność uwzględnienia przez sąd wieczystoksięgowy okoliczności znanych mu z urzędu, PS 2015, nr 6

Kowalik, E.: Zakres kognicji sądu w postępowaniu wieczystoksięgowym, Warszawa 2020, Lex.

Kuropatwiński J.: Księgi wieczyste. Komentarz do art. 1 582 u.k.w.h. oraz art. 6261 62613 k.p.c., t. 1, Warszawa 2013.

Kuropatwiński J.: Umowa ustalająca jako sposób zaspokojenia roszczenia o uzgodnienie stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, (w) Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, pod red. T. Erecińskiego, P. Grzegorczyka, K. Weitza, Warszawa 2016.

Bełczącki R.M., Kocon M.: Kognicja sądu wieczystoksięgowego kwestie proceduralne, Przegląd Sądowy 2011, nr 10.

Kostecki S.: Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz, pod redakcją K. Osajdy, Legalis 2019, komentarz do art. 5, nb 37.

Mysiak P.: Postępowanie wieczystoksięgowe, Warszawa 2010.

Pisuliński J. (w:) Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz, pod red. J. Pisulińskiego, Warszawa 2014.

Rzewuski M.: Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 23 czerwca 2010 r., II CSK 661 09, OSP 2012 nr 2, poz. 18.

Stefańska A.: Elektroniczna księga wieczysta, Warszawa 2011, 6. Prostowanie błędów migracji, Lex.

Zawadzka J. (w:) Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz, pod red. J. Pisulińskiego, Warszawa 2014, s. 1242.

Zawadzka J.: Konstytutywny wpis w księdze wieczystej a dokonanie czynności prawnej, Monitor Prawniczy 2019, nr 19.