Nowa definicja znaku towarowego - czy zmiana legislacyjna była potrzebna?
pdf

Słowa kluczowe

własność intelektualna
własność przemysłowa
znak towarowy
przedstawialność graficzna znaku towarowego

Abstrakt

W artykule zostały omówione najważniejsze zagadnienia związane z nowym ujęciem przedmiotu ochrony znaków towarowych w ustawie  Prawo własności przemysłowej w kontekście wcześniejszych zmian prawa unijnego oraz utrwalonego orzecznictwa TSUE. Zmiany normatywne dotyczą przede wszystkim kwestii doprecyzowania wymogu przedstawialności oznaczenia, w szczególności rezygnacji z kontrowersyjnego kryterium prezentacji graficznej. Autor, będący pracownikiem naukowym, jak również adwokatem i rzecznikiem patentowym, poddaje omawiane zmiany legislacyjne dogłębnej analizie krytycznej w kontekście ich zasadności oraz wpływu na praktykę ochrony znaków towarowych.

pdf

Bibliografia

Beier F.K., Od znaku towarowego EWG do znaku Wspólnoty, Przegląd Prawa Handlowego 1999, nr 5

Czub K., Wybrane aspekty planowanej nowelizacji rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, Europejski Przegląd Sądowy 2013, z. 11

Hołda Wydrzyńska A., Graficzne przedstawienie znaku towarowego w świetle ustawy Prawo własności przemysłowej oraz Dyrektywy Rady nr 2008/95/WE, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego 2011, t. 9

Koczanowski J., Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 1976, z. 8

Kostański P., Marek T., Wybrane zagadnienia nowelizacji europejskiego prawa znaków towarowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2015, z. 130

Martin M., Nontraditional Trade marks: an overview,

Mordwiłko Osajda J., Znak towarowy. Bezwzględne przeszkody rejestracji, Warszawa 2009

Skubisz R., Prawo znaków towarowych. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 1997

System prawa prywatnego, t. 14B, Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012

Sztobryn K., O kilku zmianach w systemie ochrony znaków towarowych Unii Europejskiej, Europejski Przegląd Sądowy 2016, nr 9

Własność intelektualna w Światowej Organizacji Handlu (WTO), red. J. Barta, R. Markiewicz, Kraków 1998

Włodarczyk W., Zdolność odróżniająca znaku towarowego, Lublin 2001

Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej. Zbiór Referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych Cedzyna 28.09 2.10.1999 r., red. A Adamczak, 1999, z. 23

Ziółkowski M., Wymóg graficznej przedstawialności jako przesłanka zdolności ochronnej znaku towarowego w prawie unijnym aktualne koncepcje oraz planowane zmiany, Białostockie Studia Prawnicze 2015, z. 19

Ziółkowski M., Zmiany w zakresie wymogu przedstawialności znaku towarowego w dyrektywie 2015/2436, Przegląd Prawa Handlowego 2016, nr 12

Żelechowski Ł., Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2014