Uprawnienia zastawnika zastawu rejestrowego w postępowaniu sanacyjnym zastawcy
pdf

Słowa kluczowe

zastawnik
zastaw rejestrowy
restrukturyzacja
postępowanie sanacyjne

Abstrakt

Opracowanie poświęcone jest zagadnieniu uprawnień zastawnika zastawu rejestrowego w postępowaniu sanacyjnym. Zarówno zastaw rejestrowy jak i postępowanie sanacyjne to instytucje hybrydalne. Na ich tle powstaje zatem szereg interesujących zagadnień prawnych. W opracowaniu omówiono status w postępowaniu sanacyjnym wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym. Wskazano na rolę proceduralną spisu inwentarza i spisu wierzytelności. W dalszej kolejności przedstawiono sposoby zaspokojenia zastawnika. Artykuł odnosi się do kilku zagadnień nie uregulowanych przez ustawodawcę. Po pierwsze, wskazano w nim według jakich założeń powinno się przygotować wycenę przedmiotu zabezpieczenia :czy według wartości likwidacyjnej czy według zwykłej wartości rynkowej. Po drugie, wskazano na jaki dzień powinna być ustalana wartość przedmiotu zabezpieczenia. Po trzecie, opisano jak postępować w sytuacji gdy w czasie trwania postępowania restrukturyzacyjnego przedmiot zabezpieczenia uległ degradacji (czy szerzej istotnym zmianom wartości).

pdf

Bibliografia

R. Adamus, D. Chrapoński, Problem nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu po ogłoszeniu upadłości dłużnika, M.Pr.Bank, 2014 nr 6.

R. Adamus, Dług równoległy a dług układowy, Monitor Prawa Bankowego 2015 nr 9.

R. Adamus, Wierzytelności zabezpieczone rzeczowo w postępowaniu restrukturyzacyjnym, Doradca Restrukturyzacyjny 2016 nr 1.

R. Adamus, Blokada autonomiczna na płaszczyźnie upadłości i restrukturyzacji, Monitor Prawa Bankowego 2018 nr 9.

R. Adamus, Wierzytelności zabezpieczone hipoteką w upadłości deweloperskiej, Monitor Prawa Bankowego 2013 nr 12.

R. Adamus, Wierzytelności zabezpieczone rzeczowo w upadłości układowej, Rejent 2009 nr 11.

R. Adamus, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 18 października 2012r., V CSK 405 11, Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały. Studies in Law: Research and Materials 2014 nr 1.

R. Adamus, Wygaśnięcie roszczenia jako następstwo braku zgłoszenia wierzytelności w słowackim prawie restrukturyzacyjnym, Opolskie Studia Administracyjno Prawne 2019, nr XVII 2.

R. Adamus, Skutki tzw. postępowania incydentalnego w słowackim prawie restrukturyzacyjnym, Opolskie Studia Administracyjno Prawne 2019 nr XVII 2.

R. Adamus, Układ częściowy a problem głosowania w grupach, Doradca Restrukturyzacyjny 2018 nr 1.

R. Adamus, Dopuszczalność podziału wierzycieli na kategorie interesów w układzie częściowym, Przegląd Prawa Handlowego 2018 nr 2.

R. Adamus, Partial arrangement in the Polish Reorganization Law, Gaps in Russian Legislation, Moscow 2018 nr 6.

R. Adamus, Importance of payment morality in the Polish bankruptcy law, Journal of Business Law and Ethics, New York, 2019, tom 7 nr 1 i 2.

R. Adamus, Upadłość a hipoteka na mieniu upadłego, Warszawa 2010.

R. Adamus, Zaspokojenie wierzyciela rzeczowego w upadłości konsumenckiej, PPH 2015 nr 2.

R. Adamus, Bankruptcy and Restructuring Law in Poland, Societas et Iurisprudentia 2019, vol. VII, issue 2.

R. Adamus, Likwidacja masy upadłości, Warszawa 2016.

R. Adamus, Dopuszczalność przejęcia przedmiotu zastawu rejestrowego na własność w toku postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec zastawcy, Przegląd Prawa Handlowego 2019 nr 4.

Adamus, Układ częściowy obejmujący wierzytelności zabezpieczone rzeczowo a zawieszenie egzekucji z mocy prawa, Monitor Prawniczy 2018 nr 2.

Sz. Arnold, Prawo o postępowaniu układowem wraz z przepisami związkowymi z uwzględnieniem motywów Komisji Kodyfikacyjnej, Kraków 1936.

P. Bartosiewicz, Odpowiedzialność odszkodowawcza banku za wadliwe wypowiedzenie umowy kredytu udzielonego przedsiębiorcy, Warszawa 2017.

W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1994.

B. Groele, w : Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz pod red. A. Hrycaj, P. Filipiak, Warszawa 2016.

S. Gurgul, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2016, wyd. 10.

Legislative Guide on Insolvency Law, Nowy Jork 2005.

A. Jakowlew, Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2016.

A. Jakubecki, Zaspokojenie wierzyciela rzeczowego po ogłoszeniu upadłości dłużnika w świetle nowelizacji prawa upadłościowego, PS 1998 nr 1.

P. Janda, Status osoby trzeciej w postępowaniu upadłościowym, Przegląd Sądowy 2005 nr 3.

M. Leśniak, Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonych prawem zastawu w sytuacji upadłości zastawcy, Rejent 1998, nr 5.

A. Klein, Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, Acta Universitatis Wratislavientis, nr 25, Prawo XIV, Wrocław 1980.

Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka, wyd. 4, Warszawa 2011.

A. Malmuk Cieplak, w: Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz pod red. A. Torbus, A. Witosz, A.J. Witosz, Warszawa 2016.

B. Merczyński, M. Murawska, Objęcie układem zabezpieczonej rzeczowo wierzytelności kredytowej bez zgody banku uwagi na tle projektu Prawa restrukturyzacyjnego, Mon. Pr. Bank. 2015 nr 5.

J. Mucha, Zaspokojenie zastawnika zastawu rejestrowego w wypadku ogłoszenia upadłości zastawcy, PS 2005 nr 11 i 12.

J. Mucha, Udział zastawnika zastawu rejestrowego w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przeciwko zastawcy, PS 2006 nr 4.

J. Pałys, Wierzyciele rzeczowi w postępowaniu upadłościowym dłużnika, PS 1999 nr 2.

A. Pukszto, Zaspokojenie zastawnika w drodze przejęcia na własność przedmiotu zastawu rejestrowego, Rej. 1999 nr 6 i 7.

Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania. Część ogólna, Warszawa 2008.

A. Roman, Umowa o przepadek na tle ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, Rej. 1998 nr 9.

B. Sierakowski, Pozycja wierzyciela rzeczowego w postępowaniu sanacyjnym wybrane zagadnienia, Monitor Prawa Handlowego 2017 nr 4.

System prawa handlowego. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, pod red. A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz, t. 6, Warszawa 2020.

System prawa prywatnego. Prawo cywilne część ogólna, t. I, pod red. M. Safjana, Warszawa 2007

System prawa prywatnego, Prawo zobowiązań część ogólna, pod red. E. Łętowskiej, t. V, Warszawa 2006.

T. Szczurowski, Wpływ ogłoszenia upadłości na byt prawny zabezpieczeń wierzytelności, cz. III., M.Prawn. 2011 nr 5.

Z. Świeboda, Pierwszeństwo zaspokojenia z masy upadłości wierzytelności zabezpieczonych zastawem lub hipoteką, PS 1993 nr 9.

T. Wiśniewski, Postępowanie upadłościowe a zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonych prawami zastawu, PPH 1993 nr 10.

C. Zalewski, Układ częściowy, Doradca Restrukturyzacyjny 2017 nr 4.