Moment upływu terminu przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym
pdf

Słowa kluczowe

przedawnienie
czyn niedozwolony
a tempore scientiae
a tempore facti
szkoda

Abstrakt

Artykuł analizuje zagadnienie możliwości zastosowania art. 118 zd. 2 KC do roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, których przedawnienie regulowane jest głównie przepisem art. 4421 KC. Autor stoi na stanowisku, że do takich roszczeń stosuje się regułę z art. 118 zd. 2 KC, a tym samym przedawniają się one zasadniczo z końcem roku kalendarzowego, w którym upłynął okres wskazany w tych przepisach, a nie już z chwilą upływu tego okresu. Ponadto, artykuł podejmuje problematykę ustalenia końcowego momentu biegu przedawnienia w sytuacjach, w których następuje tzw. wstrzymanie zakończenia terminu przedawnienia, a zatem w kontekście roszczeń deliktowych; przypadkach, o których mowa w art. 4421 par. 3 i 4 KC. Autor uznaje, że wstrzymanie zakończenia terminu przedawnienia roszczeń deliktowych następuje do chwili wynikającej z przepisów przewidujących takie wstrzymanie, a nie do końca roku kalendarzowego, w którym upłynął okres w nich podany.

pdf

Bibliografia

Ciszewski J., Nazaruk P. red., Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2019

Fras M., Habdas M. red., Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna art. 1-125, Warszawa 2017

Fras M., Habdas M. red., Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna art. 353 534, Warszawa 2018

Gniewek E., Machnikowski P. red., Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2019

Gutowski M. red., Kodeks cywilny. Komentarz, T. II. Art. 353 626, Warszawa 2019

Habryn Chojnacka E., Zmiany w terminach przedawnienia w praktyce, LEX 2018

Kocot W., Zmiana regulacji przedawnienia roszczeń w kodeksie cywilnym, PiP 2019, Nr 3

Krajewski M., Zmiany regulacji przedawnienia roszczeń, PPH 2018, Nr 12

Machnikowski P., Nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego o przedawnieniu roszczeń, PS 2018, Nr 9

Machnikowski P., O potrzebie zmiany przepisów normujących przedawnienie roszczeń, PiP 2018, Nr 6

Osajda K. red., Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis 2020

Pałdyna T., Przedawnienie w polskim prawie cywilnym, Warszawa 2012

Pietrzykowski K. red., Kodeks cywilny. Komentarz, T. I, Art. 1 449(10), Warszawa 2020

Radwański Z. red., Prawo cywilne część ogólna, SPP, t. 2, Warszawa 2019

Wielgus K., Nowelizacja instytucji przedawnienia w polskim kodeksie cywilnym z 13 kwietnia 2018 r. analiza prawna, TPP 2019, Nr 2