Polecenie wydane sportowcowi jako pracownikowi w świetle art. 100 par. 1 Kodeksu Pracy
pdf

Słowa kluczowe

zatrudnianie sportowców
polecenie służbowe
prawo sportowe
podporządkowanie pracownicze

Abstrakt

Wykonywanie pracy sportowej przez sportowców jest w istocie świadczeniem pracy o specyficznym charakterze. W polskim porządku prawnym nie istnieje podstawa zatrudnienia dedykowana potrzebom sportu, dlatego sportowcy korzystają z postanowień kodeksu cywilnego lub postanowień kodeksu pracy. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie znaczenia i charakteru polecenia służbowego wydanemu sportowcowi, przy uwzględnieniu specyfiki wykonywania tego zawodu. Realizowaną celem jest również w niniejszym opracowaniu odpowiedź na pytanie: czy polecenie służbowe może dotyczyć sfery prywatnej zawodnika, jeżeli bezpośrednio lub pośrednio z niej wynikać będą implikacje dla każdorazowej formy zawodnika. W artykule przedstawione zostały najważniejsze orzeczenia sądowe z badanego obszaru prawa pracy. Prowadzone badania prowadzą do wniosku, że możliwe jest wydawanie poleceń służbowych pracownikowi sportowcowi, które będą dotyczyć zachowań podejmowanych w czasie wolnym pracownika, tak długo jak będą one miały wpływ na prawidłowe wykonywanie obowiązków pracowniczych.

pdf

Bibliografia

Cajsel W., Status prawny sportowców i stosunki prawne łączące sportowców z innymi podmiotami, w: Status prawny sportowców (red. Andrzej Kijowski), Poznań 2001.

Dubowik A., Podporządkowanie w umownym zatrudnieniu cywilnoprawnym w: Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2009, nr 1.

Duchna S., Paluszkiewicz M., Podporządkowanie telepracownika w stosunku pracy w: Zeszyty Prawnicze 2013, 13.1, s. 163.

Duraj T., Ewolucja pracowniczego podporządkowania jako cechy konstrukcyjnej stosunku pracy w świetle przepisów prawa pracy w: Studia Iuridica Lublinensia, 2015, nr 3.

Duraj T., Podporządkowanie pracownika pracodawcy w aspekcie czasu pracy wybrane problemy w: Zeszyty Prawnicze 2012, nr 12.4.

Gersdorf M. w: Kodeks pracy. Komentarz, pod red. M. Gersdorf i inni, art. 100, LexisNexis 2014.

Goździewicz G., Zieliński T. w: Kodeks pracy. Komentarz, pod. red. L. Florka, art. 29, WKP 2017.

Góral Z. w: Kodeks pracy. Komentarz, pod. red. K. Barana, art. 100, WKP 2018.

Piszczek A., Odrębności podporządkowania pracownika w nietypowych umownych stosunkach pracy, Łódź 2016.

Maniewska E. w: Kodeks pracy. Komentarz, pod red. K. Jaśkowskiego, art. 100, WKP 2019.

Mroczkowski R., Pojęcie podporządkowania pracownika w świetle polskiego kodeksu pracy, NP. 1978, nr 3.

Liszcz T., Podporządkowanie pracownika a kierownictwo pracodawcy relacja pojęć w: Z zagadnień współczesnego prawa pracy księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego (red. Zbigniew Góral), 2009.

Strugała J., Podporzadkowanie i dyspozycyjność pracownika w: Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, 39(1), 1977.

Szubert W., Zarys prawa pracy, Warszawa 1976.