Charakter prawny umowy z następcą de lege lata i de lege ferenda
PDF

Słowa kluczowe

umowa z następcą
przeniesienie własności
spadkobranie

Abstrakt

In Polish law a contract with the successor is concluded between a farmer and a person who wants to continue farmer's agricultural activity. The farmer is obliged to transfer the ownership of the farm to the successor, if the latter works on the farm until the farmer acquires entitlement to a pension. The existence of this obligation depends on uncertain, future events. Therefore, provisions regulating condition precedent should be applied. The successor is not obliged to perform work on the farm. However, parties may introduce such obligation in a specific contract. The analysed contract has important impact on succession, because the value of the transferred farm is disregarded when determining the amount of reserved share. Consequently, farmer's closest family members have no financial claims against successor. This feature of the contract may be used to broaden the scope of freedom of testation (broadly understood). In the opinion of the author, the analyzed contract could apply also to other types of business activities conducted by natural persons.

PDF

Bibliografia

Bidziński M., Chmaj M., Ulijasz B., Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa aspekt konsytucyjnoprawny, Toruń 2017

Bieluk J., Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2016

Budzinowski R., (w:) System Prawa Prywatnego. Tom 8. Prawo zobowiązań część szczegółowa, pod red. J. Panowicz Lipskiej, Warszawa 2011

Budzinowski R., Formy prawne zmiany generacji inter vivos w rolnictwie, (w:) Prawo rolne, red. P. Czechowski, Warszawa 2017

Dmowski S., Umowa przekazania gospodarstwa rolnego na następcę (w:) Prawo obrotu nieruchomościami, red. S. Rudnicki, Warszawa 1999

Drozd E., Podstawowe zagadnienia konstrukcyjne umowy z następcą, Rejent 1991, nr 3

Gabrylewicz T., Umowa przekazania gospodarstwa rolnego i jej wpływ na stosunku majątkowe małżeńskie na tle orzecznictwa, Monitor Prawniczy 2014, nr 10

Księżak P., Zachowek w polskim prawie spadkowym, Warszawa 2012

Księżak P., w: Kodeks cywilny. Komentarz, Tom IVA. Spadki, red. K. Osajda, Warszawa 2019

Księżak P., Umowy służące wymianie pokoleń w rolnictwie, (w:) Instytucje Prawa Rolnego, red. M. Korzycka, Warszawa 2019

Lichorowicz A., glosa do uchwały SN z 19 lutego 1991 r., III CZP 4 91, OSP 1993, nr 4

Lichorowicz A., Dziedziczenie gospodarstwa rolnego w świetle art. 90 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, Państwo i Prawo 1992, nr 4

Lichorowicz A., Zmiany generacji inter vivos w ustawodawstwie rolnym krajów zachodnioeuropejskich, Studia Prawnicze 1990, nr 2

Niedośpiał M., glosa do uchwały SN z 19 lutego 1991 r., III CZP 4/91, OSP 1993, nr 1

Niedośpiał M., glosa do uchwały SN z 5 maja 1993 r., III CZP 9/93, OSP 1994, nr 7, 8

Niedośpiał M., Umowa z następcą, Bielsko Biała 1996

Oleszko A., Tarasiuk S., Kilka uwag na tle wykładni umowy z następcą jako podstawy wpisu w księdze wieczystej oraz skutków odpowiedzialności notariusza jako płatnika, Rejent 1995, nr 4

Rudnicki G., Umowa przedwstępna, (w:) Prawo obrotu nieruchomościami, red. S. Rudnicki, Warszawa 1999

Stefańska K., Umowa z następcą o przeniesienie własności gospodarstwa rolnego, Przegląd Sądowy 1993, nr 4

Sylwestrzuk A, Zarząd majątkiem wspólnym małżonków, (w:) Zarząd majątkiem wspólnym. Komentarz, red. M. Balwicka Szczyrba, Warszawa 2016

Truszkiewicz Z., Kształtowanie stosunków własnościowych w rolnictwie, (w:) Prawo rolne, red. P. Czechowski, Warszawa 2017

Zawadzka J., Warunek w prawie cywilnym, Warszawa 2012

Zdanikowski P., Glosa do uchwały z 7 lutego 2014 r. III CZP 114 13, Palestra 2017, nr 10