Obowiązek informacyjny wykonawcy wynikający z art. 651 k.c. a obowiązek współdziałania inwestora i jego sankcjonowanie
pdf

Słowa kluczowe

zasada współdziałania stron stosunków cywilnoprawnych
obowiązek informacyjny stron umowy o roboty budowlane,
umowa o roboty budowlane

Abstrakt

In a construction works contract, the Polish Civil Code imposes on a contractor as debtor a peculiar, though incidental and instrumental to its principal performance (i.e., correct and timely execution of the construction works), obligation to immediately inform the investor of any obstacles that hinder or may hinder the proper performance of the works (hereinafter referred to as the information obligation). Having in regard numerous interpretative ambiguities and fragmentary analysis concerning the information obligation in the Polish legal doctrine and jurisprudence, this paper aims at a comprehensive interpretation of sanctioned and sanctioning norms that constitute the information obligation as well as their systematization. Taking into account the nature of the legal relationship arising from the construction works contract (on which we elaborate extensively in the paper), we strongly believe that the style of the abovementioned norms interpretation and application should mainly rest on the general principle of the law of obligations, which is the principle of cooperation between the parties to legal civil relationships.

Therefore, we also attempt to determine whether a similar obligation corresponding to the contractor information obligation is to be borne by the investor. Therefore, this study leads to the reconstruction of the model of legal cooperation between the parties to the construction works contract. Implementing the said model in legal practice could result in increasing the effectiveness of construction works contracts performance.

pdf

Bibliografia

Białończyk W.: Rękojmia za wady w umowie o roboty budowlane - cz. II, Monitor Prawniczy 2015, nr 7, s. 337-346.

Drapała P.: Zastosowanie art. 640 k.c. per analogiam do umowy o roboty budowlane. Glosa do wyroku SN z dnia 27 kwietnia 2017 r., II CSK 323/16, Państwo i Prawo 2018, z. 8, s. 121-127.

Dubis W.: Charakter prawny obowiązku inwestora właściwego przygotowania inwestycji w umowie o roboty budowlane, Acta Universitatis Wratislaviensis 2009, nr 3161, s. 67-81.

Gizbert-Studnicki T., Normy programowe w Konstytucji (w:) Charakter i struktura norm konstytucji, pod red. J. Trzcińskiego, Warszawa 1997.

Gliniecki B.: W kwestii ustawowego prawa odstąpienia w umowie o roboty budowlane, Palestra 2007, z. 9.

Gutowski M.: Odpowiedzialność inwestora w umowach o roboty budowlane (na tle art. 6471 par. 5 k.c.), Państwo i Prawo 2008, z. 2, s. 75-86.

Gutowski M.: Odstąpienie od umowy o roboty budowlane, Państwo i Prawo 2005, z. 9, s. 66-80.

Karasek-Wojciechowicz I.: Roszczenie o wykonanie zobowiązania z umowy zgodnie z jego treścią, Warszawa 2014.

Katner P. (w:) Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz, pod red. D. Lubasza i M. Namysłowskiej, Warszawa 2015.

Katner W. (w:) Prawo gospodarcze i handlowe, pod red. W. Katnera, Warszawa 2020.

Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka, P. Machnikowskiego, Warszawa 2021.

Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka, Warszawa 2021.

Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. J. Bieluka, K. Zadykowicz-Sokół, Warszawa 2020.

Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. J. Ciszewskiego, P. Nazaruka, Warszawa 2019.

Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. K. Osajdy (red. serii) i W. Borysiaka (red. tomu), Warszawa 2022.

Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. M. Balwickiej-Szczyrby, A. Sylwestrzak, Warszawa 2022.

Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. M. Załuckiego, Warszawa 2020.

Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2020.

Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2021.

Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, pod red. A. Kidyby, Warszawa 2014.

Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, pod red. J. Gudowskiego, Warszawa 2018.

Kodeks cywilny. Komentarz, t. IV, pod red. J. Gudowskiego, Warszawa 2017.

Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, pod red. M. Gutowskiego, Warszawa 2022.

Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, pod red. M. Frasa, M. Habdas, Warszawa 2018.

Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania - część ogólna, pod red. A. Rzeteckiej-Gil, LEX/el. 2011.

Komentarz do Kodeksu cywilnego, t. I-II, pod red. G. Bieńka, Warszawa 2011.

Kuźmicka-Sulikowska J. (w:) Zarys prawa cywilnego, pod red. E. Gniewka i P. Machnikowskiego, Warszawa 2021.

Lang W., Wróblewski J., Zawadzki S.: Teoria państwa i prawa, Warszawa 1986.

Łagowska J.: Odpowiedzialność zamawiającego będącego podmiotem publicznym za niewykonanie obowiązku współdziałania z wykonawcą przy wykonywaniu zobowiązania wynikającego z umowy o roboty budowlane, Biuletyn Konsultant 2015, nr 40, s. 13-15.

Michniewicz D.: Obowiązek rozliczenia w razie ustawowego odstąpienia od umowy o roboty budowlane, Przegląd Sądowy 2017, nr 6, s. 57-68.

Nowacki J., Tobor Z.: Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2016.

Padrak K., Solan M.: Umowa o roboty budowlane - rodzaj umowy o dzieło czy odrębny typ umowy nazwanej. Stanowisko doktryny i judykatury, Przegląd Sądowy 2014, nr 7-8, s. 44-50.

Radwański Z., Olejniczak A.: Zobowiązania - część ogólna, Warszawa 2014.

Radwański Z., Panowicz-Lipska J.: Zobowiązania - część szczególna, Warszawa 2012.

Romanowski M.: Uczciwość (lojalność) kontraktowa jako reguła słusznościowa w ujęciu polskiego prawa prywatnego (w:) Oblicza prawa cywilnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Błeszyńskiemu, pod red. K. Szczepanowskiej-Kozłowskiej, Warszawa 2013.

Skorczyńska E.: Luka w prawie. Istota zjawiska oraz jego znaczenie dla prawa administracyjnego, Warszawa 2017.

Strzępka J.: Prawo umów budowlanych, Warszawa 1999.

Strzępka-Frania E.: Umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych, Warszawa 2010.

Strzępka-Frania E.: Ryzyko normatywne generalnego wykonawcy robót budowlanych, cz. 1, Monitor Prawniczy 2007, nr 22, s. 1248-1255.

System prawa handlowego, t. 5a, Prawo umów handlowych, pod red. M. Steca, Warszawa 2020.

System prawa prywatnego, t. 7, Prawo zobowiązań - część szczegółowa, pod red. J. Rajskiego, Warszawa 2018.

Tracz G.: Sposoby jednostronnej rezygnacji z zobowiązań umownych, Warszawa 2007.

Uniwersalny słownik języka polskiego, pod red. S. Dubisza, Warszawa 2003.

Umowa o roboty budowlane, pod red. D. Okolskiego,Warszawa 2017.

Więcław-Bator L., Jówko A., Kruszka L.: Umowy o roboty budowlane i usługi związane z realizacją przedsięwzięć budowlanych, Warszawa 2021.

Wronkowska S.: Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005.

Wronkowska S., Ziembiński Z.: Zarys teorii prawa, Poznań 2001.

Wronkowska S., Zieliński M., Ziembiński Z.: Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1974.