Nieważność umowy kredytu indeksowanego i denominowanego na skutek zastosowania w niej nieuczciwych postanowień
pdf

Słowa kluczowe

kredyt indeksowany
kredyt denominowany
kredyt hipoteczny
kredyt frankowy
postanowienia abuzywne
klauzula indeksacyjna
nieuczciwe postanowienia umowne
nieważnoć umowy kredytowej
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Abstrakt

As part of this article, the issue of abusiveness of clauses relating to the conversion of zlotys into currency and vice versa. Such clauses are included contained in indexed and denominated loan agreements. The author analyzes the impact of these clauses on the validity of the contract. It was considered that it was possible for the court to annul such a loan agreement which contains provisions contrary to Art. 385 (1) of the Civil Code and the provisions of Directive 93 13. Reference was made in this respect not only to the views expressed in the literature on the subject, but also in judicial decisions and in the judgment of the CJEU referring directly to the Polish borrower's case. The text also indicates possible other legal bases allowing for the recognition of a denominated and indexed credit agreement with indexation clauses as invalid.

pdf

Bibliografia

B. Lackoroński, Zmiany kursu franka szwajcarskiego a sytuacja prawna kredytobiorców wybrane zagadnienia, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2015, nr 1(45),

Lemkowski M., Materialna ochrona konsumentów RPSiE 2002, nr 3,

Łętowska E., Ochrona niektórych praw konsumentów, Warszawa 2001,

Łętowska E., Prawo umów, Warszawa 2002,

Mikłaszewicz P., w: Komentarze Prawa Prywatnego. Prawo konsumenckie, (red. K. Osajda), Warszawa 2019, t. 7,

Mikłaszewicz P., w: Kodeks cywilny. Komentarz, (red. K. Osajda), Warszawa 2017,

Mojak J., Turski T., Dopuszczalność konwersji kredytowych zobowiązań walutowych wybrane zagadnienia, Zeszyty Naukowe WSEI 2017, nr 1,

A. Nowacki, Dopuszczalność posłużenia się w umowie kredytu oraz umowie pożyczki klauzulą waloryzacyjną, M.Pr.Bank. 2020, nr 10,

Ofiarski Z., Prawo bankowe. Komentarz, System Informacji prawnej LEX 2013,

Pecyna M., Kontrola wzorców poza obrotem konsumenckim Kraków 2003,

Pisuliński J., Sankcja zamieszczenia w umowie niedozwolonego postanowienia w świetle dyrektywy 93 13 EWG i orzecznictwa TSUE, w: M. Romanowski (red.), Życie umowy konsumenckiej po uznaniu jej postanowienia za nieuczciwe na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, Warszawa 2017,

Popiołek W., w: Kodeks cywilny. Komentarz, (red. K. Pietrzykowski), Warszawa 2005, t. 1,

Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania, Warszawa 2014,

Rapacki Ł: The Principle of European Law Primacy: Polish Perspective (w:) Prawo europejskie w dobie reform. European Law Towards Reform, pod red. A. Kołtunowskiej, W. Maciejewskiego, A. Zawidzkiej, Warszawa Maastricht 2008,

M. Safjan w: Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz. Art. 1 449(10), red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2011,

Safjan M., w: Kodeks cywilny. Komentarz, (red. K. Pietrzykowski), Warszawa 2015, t. 1,

Sikorski G., Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2015,

G. Sikorski, M. Zejda, Nieważność umowy kredytu denominowanego i indeksowanego wnioski z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, PPH 2021, nr 7,

G. Sikorski: Wpływ zamieszczenia w umowie kredytu indeksowanego lub denominowanego klauzul niedozwolonych na dalszy jej byt, w świetle wyroku TSUE w sprawie C 260 18, w: Reklamacje, mediacje, i inne postępowania w sprawach konsumenckich (red. Z. Długosz, K. Podgórski, E. SługockaKrupa, Warszawa 2021,

Skory M., Klauzule abuzywne w polskim prawie ochrony konsumenta, Kraków 2005,

M. Szumański, Eliminacja abuzywnej klauzuli waloryzacyjnej umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, MOP 2021, nr 2,

M. Szumański, Ocena w świetle art. 385(1) KC walutowej klauzuli indeksacyjnej zamieszczonej w umowie kredytu oraz skutki uznania jej za niedozwolone postanowienie umowne, MOP 2020, nr 14,

M. Szumański, Zakres żądania uznania postanowienia wzorca umowy za niewiążące konsumenta, MOP 2021, nr 5,

Śmiałek P., Kredyty frankowe a abuzywne klauzule waloryzacyjne, Palestra 2018, z. 6,

Śmigiel M., Wzorce umów jako czynnik kształtujący zobowiązaniowe stosunki prawne ewolucja instytucji, w: O źródłach i elementach stosunków cywilnoprawnych, Księga pamiątkowa ku czci Prof. A. Kleina, (red. E. Gniewek), Kraków 2000,

T. Tomczak, Klauzule abuzywne w umowach kredytów frankowych analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego, MOP 2020, nr 20, ,

Trzaskowski R., Granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych. Art. 353(1) k.c., Kraków 2005,

T. Trzaskowski, w: Kodeks cywilny. Komentarz, (red. J. Godowski), Warszawa 2018, t. 3,

T. Trzaskowski, Skutki sprzeczności umów obligacyjnych z prawem: w poszukiwaniu skutecznych i proporcjonalnych sankcji, Warszawa 2013,

Węgrzynowski Ł., Dopuszczalność uznania klauzuli indeksacyjnej (denominacyjnej) zawartej w umowie kredytu frankowego za postanowienie umowne określające główne świadczenie stron w ramach kontroli abuzywnej, LEX el. 2020,

Węgrzynowski Ł., Niedozwolone postanowienia umowne jako środek ochrony słabszej strony umowy obligacyjnej, Warszawa 2006,

A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszaw 1996,

Wyżykowski B., Skutki uznania abuzywności postanowienia umowy w kontroli incydentalnej, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 8(6)

Zagrobelny K., w: Kodeks cywilny. Komentarz, (red. E. Gniewek, P. Machnikowski), Warszawa 2017,

Zemke J., Zarządzanie w warunkach ryzyka kredytu hipotecznego indeksowanego walutą obcą, w: T. Czerwińska, A. Z. Nowak, Rynek kapitałowy szanse i bariery, Warszawa 2017 r.,

Zoll F., w: Prawo bankowe. Komentarz, (red. F. Zoll), Kraków 2005, t. 2,

Żuławska C., w: Kodeks cywilny. Księga III. Komentarz, (red. K. Pietrzykowski), Warszawa 2005, t. 1.