Dziedziczenie posiadania w polskim prawie cywilnym
pdf

Słowa kluczowe

posiadanie
dziedziczenie
prawa i obowiązki
stan faktyczny
ścisły związek z osobą zmarłego

Abstrakt

The main subject of this article is an attempt to determine the issue about inheritance of possession in Polish civil law. The author focuses on analysing arguments presented in literature and jurisprudence justifying inheritance of possession. In doctrine an opinion was stated that inheritance of possession depends on resolving a dispute whether it constitutes a subjective right or an actual state. These opinions are not uniform. Most authors accept that possession may be hereditary even if we classify it as an actual state. In this case, the justification for the inheritance of possession is sought elsewhere. The only provision of the Civil Code which indirectly concerns the succession of possession is article 176 par. 2. According to the part of the doctrine, this is the provision which speaks for the succession of possession. According to the others, the inheritance of possession is supported by its important role in society. After analysing the views indicated, the author presented his own proposal for resolving the problem of inheritance of possession.

pdf

Bibliografia

Białek S.: Recenzja książki J. Gwiazdomorskiego Zarys Prawa Spadkowego, Nowe Prawo 1962, nr 7 i 8.

Bocianowska J., Ciszewski J. (w:) Kodeks Cywilny. Komentarz, pod red. P. Nazaruka, J. Ciszewskiego, Lex 2019.

Borysiak W. (w:) Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IVA, pod red. K. Osajdy, Legalis 2020.

Czachórski W. (w:) Zarys prawa rzeczowego, pod red. J. Wasilkowskiego, Warszawa 1963.

Czachórski W.: Pojęcie i treść posiadania według obowiązującego prawa rzeczowego, Nowe Prawo 1957, nr 5.

Filipiak T. (w:) Kodeks cywilny. Komentarz. Własność i inne prawa rzeczowe, wyd. II, pod red. A. Kidyby, Lex 2012.

Gandor K.: Prawa podmiotowe tymczasowe (ekspektatywy), Wrocław 1968.

Gniewek E.: Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz, Zakamycze 2001.

Gniewek E. (w:) System Prawa Prywatnego tom 3, pod red. E. Gniewka, Legalis 2020.

Gocłowski M.: Posiadanie w ujęciu kodeksu cywilnego (prawo podmiotowe czy stan faktyczny), Państwo i Prawo 2001, z. 2.

Gołaczyński. J. (w:) System Prawa Prywatnego tom 3, pod red. E. Gniewka, Legalis 2013.

Gołaczyński J. (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka, P. Machnikowskiego, Legalis 2020.

Gudowski J., Rudnicki S., Rudnicki G., Rudnicka J. (w:) Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe, pod red J. Gudowskiego, Lex 2018.

Gwiazdomorski J.: Prawo spadkowe, Warszawa 1966.

Gwiazdomorski J.: Recenzja monografii K. Gandora Prawa podmiotowe tymczasowe (ekspektatywy), Państwo i Prawo 1969, z. 10.

Ignatowicz J.: Ochrona posiadania, Warszawa 1963.

Ignatowicz J., Stefaniuk K.: Prawo rzeczowe, Warszawa 2012.

Kaliński W., Zoll F.: Pełnomocnictwo nie gasnące mimo śmierci, Rejent 1994, nr 3.

Kawałko A., Piątowski J., Witczak H. (w:) System Prawa Prywatnego. Tom 10. Prawo spadkowe, pod red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2015.

Kidyba A., Niezbecka E. (w:) Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Spadki, pod red. A. Kidyby, Lex 2015.

Knabe J. (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. J. Ciszewskiego, P. Nazaruka, Lex 2019.

Kołodziejski S.: Istota, treść i rodzaje posiadania, Palestra 1966, z. 6.

Kołodziejski S.: Dziedziczenie posiadania, Palestra 1969, z. 6.

Kunicki A.: Dziedziczenie posiadania, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1961, z. 1.

Kozińska J. (w:) Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe (art. 126 352), pod red. M. Habdas, M.Fras Lex 2018.

Kuźmicka Sulikowska J. (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka, P. Machnikowskiego, Legalis 2019.

Machnikowska A. (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. M. Załuckiego, Legalis 2020.

Morek R. (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. K. Osajdy, Legalis 2020.

Mysiak P. (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. M. Załuckiego, Legalis 2020.

Niedośpiał M.: Dziedziczenie posiadania glosa I CKU 105 98, Monitor Prawniczy 2001, nr 6.

Nowakowski Z. K.: Prawo rzeczowe. Zarys wykładu, Warszawa 1969.

Ohanowicz A.: Recenzja pracy A. Stelmachowskiego Istota i funkcja posiadania, Nowe Prawo 1958, nr 5.

Opałek K.: Prawo podmiotowe. Studium z teorii prawa, Warszawa 1957.

Pazdan M. (w:) Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 450 1088, pod red. K. Pietrzykowskiego, Legalis 2020.

Piątowski J.: Posiadanie jako przedmiot dziedziczenia, Studia Prawno-Ekonomiczne 1969, nr 3.

Piątowski J.: Glosa do uchwały Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 1968 r., III CZP 100 67, Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych 1969, z. 1.

Piątowski. J.: Glosa do wyroku z dnia 20 maja 1968, (I CR 247 68), Nowe Prawo 1970, nr 6.

Piątowski, J., Kordasiewicz B.: Prawo spadkowe, zarys wykładu, Warszawa 2011.

Przybyłowski K.: Podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony posiadania, Lwów 1929.

Pyziak Szafnicka M. (w:) System Prawa Prywatnego, pod red. M. Safjan, Legalis 2012.

Radwański Z.: Prawo cywilne, Warszawa 2002.

Ritterman S.: Pojęcia materialne w prawie cywilnym, Kraków 1962.

Ritterman S.: Z zagadnień wykładni nowych przepisów o wkładach gruntowych w spółdzielniach produkcyjnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1962, z. 2.

Selwa J., Stelmachowski A.: Prawo rolne, Wrocław 1967.

Sikorski G. (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. II, pod red J. Ciszewskiego, Lex 2014.

Skowrońska-Bocian E., Wierciński J. (w:) Kodeks cywilny. Komentarz. Tom VI, pod red. J. Gudowskiego, Lex 2017.

Skowrońska Bocian E., Warciński M. (w:) Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1 449(10), pod red. K. Pietrzykowskiego, Legalis 2020.

Skrętowicz E.: O dziedziczeniu posiadania, Nowe Prawo 1962, nr 9.

Sokołowski T. (w:) Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1 352, pod red. M. Gutowskiego, Lex 2018.

Stelmachowski A.: Istota i funkcja posiadania, Warszawa 1958.

Stelmachowski A.: Glosa do orzeczenia z 26 III 1958, I CO 3 58, Państwo i Prawo 1960, z. 4 i 5.

Stelmachowski A.: Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998.

Szaciński M.: Dziedziczenie posiadania, Nowe Prawo 1966, nr 7 i 8.

Szpunar A., Wanatowska W.: Przegląd Orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie prawa cywilnego materialnego za II półrocze 1969, Nowe Prawo 1970, nr 6.

Warciński M.: Służebności gruntowe według kodeksu cywilnego, Warszawa 2013.

Waśkowski E.: Przyszłość skarg posesoryjnych, Palestra 1937, z. 1 i 2.

Wójcik. S. (w:) Czy posiadanie jest dziedziczne (Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Kazimierza Przybyłowskiego), pod red. W. Osuchowski, M. Sośniak, B. Walaszek, Kraków 1966.

Wójcik S.: Glosa do wyroku Sadu Najwyższego z dnia 20 V 1968, I CR 247 68, Państwo i Prawo 1970, z. 7.

Wronkowska S.: Analiza pojęcia prawa podmiotowego, Poznań 1973.

Wróblewski S.: Posiadanie na tle prawa rzymskiego, Kraków 1899.

Załucki M. (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. M. Załuckiego, Legalis 2020.

Zelek M. (w:) Kodeks cywilny. Tom III. Komentarz. Art. 627 1088, pod red. M. Gutowskiego, Legalis 2019.