Zasiedzenie nieruchomości, które w okresie obowiązywania zakazu zasiedzenia nieruchomości państwowych utraciły status takich nieruchomości
pdf

Słowa kluczowe

nieruchomość państwowa
zasiedzenie
początek zasiedzenia
termin zasiedzenia
skrócenie terminu zasiedzenia

Abstrakt

Artykuł 177 polskiego kodeksu cywilnego stanowił: Przepisów o nabyciu własności przez zasiedzenie nie stosuje się, jeżeli nieruchomość jest przedmiotem własności państwowej. Obowiązywał on w okresie od 1.1.1965 do 30.9.1990 roku. Przedmiotem opracowania jest zasiedzenie nieruchomości, które w tym okresie utraciły status nieruchomości państwowych, w szczególności dotyczy początku zasiedzenia i terminu zasiedzenia takich nieruchomości.

pdf

Bibliografia

Banaszczyk Z.: W sprawie wykładni art. 10 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny w: Prace z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Sędziego Janusza Pietrzykowskiego, pod red. Z. Banaszczyka, Warszawa 2000.

Bednarek M.: Koncepcja własności w dobie transformacji ustrojowej w Polsce, KPP 1993, z. 4.

Gniewek E.: Kodeks cywilny. Księga druga: Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz, Zakamycze 2001.

Giaro T. w: W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Berier: Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2009.

Grochowski M. w: Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. Przepisy wprowadzające KC. Prawo o notariacie (art. 79 95 i 96 99), Warszawa 2017.

Grzybowski S. w: System prawa cywilnego, t. I, Część ogólna, pod red. S. Grzybowskiego, Warszawa 1985.

Gwiazdomorski J.: Międzyczasowe prawo prywatne, Nowe Prawo 1965, nr 6 i nr 7 i8.

Janeczko E.: Zasiedzenie, Zielona Góra 2002.

Janiszewska B.: Skracanie terminu zasiedzenia jako czynnik z zakresu ochrony własności nieruchomości nabytej od państwa, Studia Iuridica 2010, t. LII.

Kępiński J. w: Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, pod red. M. Gutowskiego, Warszawa 2018.

Kłoda M.: Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 października 1997 r., I CKU 133 97, PS 1999, nr 7 i 8.

Kłoda M.: Prawo międzyczasowe prywatne, Warszawa 2007.

Kłoda M.: Zagadnienia prawa międzyczasowego prywatnego. Uwagi na kanwie prac Krzysztofa Mularskiego, KPP 2016, z. 3.

Kunicki A.: Zasiedzenie w prawie polskim, Warszawa 1964.

Longchamps de Berier R.: Wstęp do nauki prawa cywilnego, Lublin 1922.

Łętowska E.: O potrzebie zmiany poglądów na znaczenie art. 3 k.c. w: Studia z prawa gospodarczego i handlowego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Stanisława Włodyki, Kraków 1996.

Majorowicz J. w: Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. Z. Resicha, J. Ignatowicza, J. Pietrzykowskiego, J. Bieleckiego, t. I, Warszawa 1972.

Matusik G.: Zasiedzenie nieruchomości przez Skarb Państwa, Warszawa 2021.

Mączyński A., Zawada K.: Aktualne problemy prawne obrotu nieruchomościami, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddział w Krakowie, t. XXXVI 1 i 2, styczeń i grudzień 1992, Kraków 1994.

Mularski K.: Jeszcze w sprawie zasiedzenia nieruchomości państwowej, Palestra 2015, z. 3 i 4.

Mularski K.: Problematyka intertemporalna służebności przesyłu, KPP 2015, z. 1.

Nowacki J.: Analogia legis a sprawiedliwość legalna w: Valeat aequitas. Księga pamiątkowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu, pod red. M. Pazdana, Warszawa 2013.

Pietrzykowski T. w: System prawa prywatnego, t. 1, Prawo cywilne część ogólna, pod red. M. Safjana, Warszawa 2007.

Radwański Z.: Teoria umów, Warszawa 1977.

Radwański Z., Olejniczak A.: Prawo cywilne część ogólna, Warszawa 2015.

Radwański Z., Zieliński M. w: System prawa prywatnego, t. 1, Prawo cywilne część ogólna, pod red. M. Safjana, Warszawa 2007.

Rudnicki S.: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 1996.

Rudnicki S.: Nabycie przez zasiedzenie, Warszawa 2007.

Rudnicki G., Rudnicka J., Rudnicki S. w: Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, pod red. J. Gudowskiego, Warszawa 2016.

Rząsa G.: Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 20 maja 2004 r., II CK 337 03, Przegląd Sejmowy 2006, nr 1.

Smólski J.: Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2002 r., III CZP 72 01, PS 2003, nr 3.

Staranowicz T.: Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2002 r., III CZP 72 01, PS 2003, nr 5.

Stelmachowski A.: Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2002 r., III CZP 72 01, OSP 1992, z. 10, poz. 126.

Stelmachowski A. w: System prawa prywatnego, t. 3, Prawo rzeczowe, pod red. T. Dybowskiego, Warszawa 2003.Szydło M. (w:) Konstytucja RP, pod red. M. Safjana, L. Boska, t. 1, Warszawa 2016.

Till E.: Nauki ogólne austryackiego prawa prywatnego, Lwów 1911.

Trzaskowski R.: Problematyka zasiedzenia nieruchomości państwowych w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2002 r., Prawo w Działaniu 2006, nr 1.

Walasik M.: Analogia w prawie procesowym cywilnym, Warszawa 2013.

Wasilkowski J.: Prawo własności w PRL. Zarys wykładu, Warszawa 1969.

Waśkowski E.: Teoria wykładni prawa cywilnego, Warszawa 1936.

Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K.: Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2018.

Wolter A.: Przepisy intertemporalne w zakresie przedawnienia i zasiedzenia, Państwo i Prawo 1963, z. 11.

Wójcik S.: Z problematyki międzyczasowego prawa zasiedzenia nieruchomości, PS 2001, nr 5.

Zoll F.: Prawo cywilne, t. I, Część ogólna, Poznań 1931.