Dopuszczalność kwestionowania skuteczności wydziedziczenia w procesie o zachowek wszczętym przez zstępnych żyjącego wydziedziczonego zstępnego spadkodawcy. Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 30 kwietnia 2019 r., I CSK 79/18
pdf

Słowa kluczowe

zachowek
wydziedziczenie

Abstrakt

cc

pdf

Bibliografia

Adrych Brzezińska I.: Ciężar dowodu w prawie i procesie cywilnym, Warszawa 2015.

Czech B. (w:) Kodeks postępowania cywilnego, t. I, Komentarz. Art. 1 205, pod red. A. Marciniaka, Warszawa 2019.

Doliwa A. (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. M. Załuckiego, Warszawa 2019.

Gorczyński G. (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, t. VI, Spadki (art. 922 1087), pod red. M. Habdas, M. Frasa, Warszawa 2019.

Grzegorczyk P. (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II, Postępowanie rozpoznawcze, pod red. T. Erecińskiego, Warszawa 2016.

Gutowski M. (w:) Kodeks cywilny, t. I, Komentarz. Art. 1 352, pod red. M. Gutowskiego, Warszawa 2018.

Ignatowicz J.: Ciężar dowodu, Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio G: Ius 1982, t. 29,

Kremis J., Kuźmicka Sulikowska J. (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka, P. Machnikowskiego, Warszawa 2017.

Księżak P.: Glosa do uchwały z dnia 24 stycznia 2007 r. (III CZP 149/06), Przegląd Sądowy 2009, nr 1.

Księżak P. (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, t. IVa, Spadki, pod red. K. Osajdy, Warszawa 2019.

Księżak P.: Zachowek w polskim prawie spadkowym, Warszawa 2012.

Kunicki I. (w:) Kodeks postępowania cywilnego, t. I, Komentarz. Art. 1 366, pod red. A. Marciniaka, K. Piaseckiego, Warszawa 2016.

Litauer J.J.: Ciężar dowodu w prawie i procesie cywilnym. Uwagi na marginesie art. 7 przepisów ogólnych prawa cywilnego, Państwo i Prawo 1947, z. 12.

May J.: Powództwo czy zarzut dobór przez stronę procesową właściwych środków ochrony prawnej w procesie cywilnym (w:) Ius est a iustitia appelatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, pod red. M. Tomalaka i in., Warszawa 2017.

Morawski L.: Ciężar dowodu niektóre problemy dowodowe, Studia Cywilistyczne 1982, t. 32.

Niezbecka E. (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, t. IV, Spadki, pod red. A. Kidyby, Warszawa 2015.

Paliwoda R.M.: Skutki prawne wydziedziczenia w polskim prawie spadkowym, Przegląd Sądowy 2013, nr 10.

Pazdan M. (w:) Kodeks cywilny, t. II, Komentarz. Art. 450 1088. Przepisy wprowadzające, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2018.

Rowiński T.: Interes prawny w procesie cywilnym i postępowaniu nieprocesowym, Warszawa 1971.

Skowrońska Bocian E., Wierciński J. (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, t. VI, Spadki, pod red. J. Gudowskiego, Warszawa 2017.

Sokołowski T. (w:) Kodeks cywilny, t. III, Komentarz. Art. 627 1088, pod red. M. Gutowskiego, Warszawa 2019.

Szanciło T. (w:) Kodeks postępowania cywilnego, t. I, Komentarz. Art. 1 505(39), pod red. T. Szanciły, Warszawa 2019.

Warzocha E.: Ustalenie stosunku prawnego lub prawa w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 1982.

Weitz K.: Charakter interesu prawnego jako przesłanki powództwa o ustalenie (art. 189 k.p.c.), Przegląd Sądowy 2018, nr 7 i 8.

Wolak G.: O skutkach wydziedziczenia zstępnego spadkodawcy, Nowy Przegląd Notarialny 2015, nr 4.

Załucki M.: Wydziedziczenie w prawie polskim na tle porównawczym, Warszawa 2010.

Zieliński A. (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. A. Zielińskiego, Warszawa 2017.

Zieliński A., Flaga Gieruszyńska K.: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2019.