Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa. Uwagi prawnoporównawcze na tle regulacji niemieckiej
pdf

Słowa kluczowe

definition of trade secret
protection of trade secret
Polish law
German law

Abstrakt

The subject of the article are considerations on the content of the definition of a trade
secret introduced into the legal orders of Poland and Germany as a result of the implementation of the Directive of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/943 of 8 June2016 on the protection of classified know how and classified business information (trade secret) against their unlawful acquisition, use and disclosure (hereinafter referred to as Directive 2016/943).

The article analyzes in detail the key parts of the new definitions adopted in Poland and Germany and the legal status prior to the implementation of Directive 2016/943 in both countries. Further, the most important differences in the current content of the definitions of trade secret in Poland and Germany have been identified. The article also addresses the issue of possible reasons and potential consequences resulting from the use of different conceptual frameworks in both countries. As a result, the issue of the effectiveness of harmonization of legal provisions in the discussed field was also considered.

pdf

Bibliografia

Friese A.: Das neue Gesetz zum Schutz von Geschaftsgeheimnissen ist in Kraft getreten, Hogan Lovells Blog.

Giesen B.: Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa na gruncie art. 11 ZNKU, Studia Prawa Prywatnego 2013, nr 2(29), s. 3.

Gogulski S., Sołtysiński S.: Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, pod red. J. Szwai, Warszawa 2016.

Guaido Ch.: The Trade secrets protection in U.S. and in Europe: A comparative study, Revista La Propiedad Inmaterial 2017, nr 14, https://ssrn.com/abstract=3113580, s. 2.

Hoeren T., Munker R.: Die EU-RL für den Schutz von Geschäftsgeheimnissen und ihre Umsetzung, WRP Wettbewerb in Recht und Praxis 2018, nr 2, s. 151.

Kalbfus B.: Die EU Geschaftsgeheimnis Richtlinie Welcher Umsetzungsbedarf besteht in Deutschland?, GRUR Heft 2016, nr 10, s. 1009.

Kalbfus B.: Zur Umsetzung der EU Geschaftsgeheimnis-Richtlinie, Der Betrieb 2018, Betriebswirtschaft, Steuerrecht, Wirtschaftsrecht, Arbeitsrecht, s. 4.

Kowalik Bańczyk K., Dąbrowska Kłosińska P. (w:) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. II, Art. 90 222, pod red. K. Kowalik Bańczyk, M. Szwarc Kuczer, A. Wróbla, Warszawa 2012, LEX nr 587648075/445515.

Koehler H., Bornkamm J., Feddersen J.: Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Kommentar, Munchen 2018.

Maćkowiak E.: Ekonomiczna wartość dodana, Warszawa 2009.

Namysłowska M.: Artykuł II ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w świetle dyrektywy 2016/943 o ochronie tajemnic przedsiębiorstwa, Przegląd Prawa Handlowego 2016, nr 11, s. 5.

Promińska U., Matysiak W.P. (w:) System prawa prywatnego, t. 9, Prawo zobowiązań. Umowy nienazwane, pod red. W.J. Katnera, Warszawa 2015.

Sieradzka M.: Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu przed Prezesem UOKiK zagadnienia wybrane, Przegląd Prawa Publicznego 2019, nr 7 i 8.