Skutki prawne zastrzeżenia zadatku w umowie deweloperskiej
pdf

Słowa kluczowe

zadatek
skutki prawne zastrzeżenia zadatku
umowa deweloperska

Abstrakt

The subject of the article is an analysis of the legal consequences of a preliminary payment reservation in developer contracts. The paper discusses legal consequences of establishing a down-payment in the event of non performance of a developer contract by one of the parties due to circumstances for which this party is solely responsible, including the relation between Article 394 of the Civil Code and Article 29 of the Act on the Protection of the Rights of Buyers of a Dwelling or a Single family House as the legal basis for withdrawing from the contract, the problem of admissibility of withdrawal without setting an additional deadline and the issue of supplementary compensation exceeding the value of the subject of the preliminary payment or twice the amount. The legal consequences of a preliminary payment in the event of performance of a developer contract, its termination and non-performance due to circumstances for which neither party is responsible or for which both parties are responsible are also presented.

pdf

Bibliografia

Bieniek G.: Dodatkowe zastrzeżenia umowne w praktyce notarialnej, Nowy Przegląd Notarialny 2009, nr 2.

Błahuta F. (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, Księga trzecia zobowiązania, pod red. J. Ignatowicza, Warszawa 1972.

Burzak A., Okoń M., Pałka P.: Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Komentarz, Warszawa 2012.

Ciepła H. (w:) H. Ciepła, B. Szczytowska: Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego. Komentarz. Wzory umów deweloperskich i pism, Warszawa 2012.

Czech T.: Ustawa deweloperska. Komentarz, Warszawa 2018.

Drela M. (w:) Ustawa deweloperska. Komentarz praktyczny do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, pod red. I. Kredzińskiej, Wrocław 2013.

Ganicz A.: Umowa deweloperska, rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Machnikowskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w Instytucie Prawa Cywilnego, Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego, Wrocław 2013, niepublikowana.

Gliniecki B.: Ustawa deweloperska. Komentarz do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Warszawa 2012.

Gliniecki B (w:) Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe. Komentarz, pod red. K. Osajdy, Warszawa 2018.

Goldiszewicz A.: Treść i charakter prawny umowy deweloperskiej, Warszawa 2013.

Jastrzębski J.: Kara umowna, Warszawa 2006.

Lemkowski M. (w:) Kodeks cywilny, t. I, Komentarz. Art. 1 449(11), pod red. M. Gutowskiego, Warszawa 2016.

Łętowska E., Osajda K. (w:) System prawa prywatnego, t. 1, Prawo cywilne część ogólna, pod red. M. Safjana, Warszawa 2012.

Machnikowski P. (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka i P. Machnikowskiego, Warszawa 2019.

Ohanowicz A.: Zbieg norm w polskim prawie cywilnym, Warszawa 1963.

Olejniczak A.: Uwagi o zastrzeganiu zadatku w umowach przygotowujących zawarcie umów zasadniczych (w:) Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, pod red. L. Ogiegły, W. Popiołka i M. Szpunara, Kraków 2005.

Olejniczak A. (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Zobowiązania. Część ogólna, pod red. A. Kidyby, Warszawa 2014.

Olejniczak A. (w:) System prawa prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań część ogólna, pod red. K. Osajdy, Warszawa 2020.

Popiołek W. (w:) Kodeks cywilny, t. I, Komentarz do artykułów 1 449(11), pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2005.

Sieradzka M.: Glosa do uchwały SN z dnia 25 czerwca 2009 r., III CZP 39/09, LEX/el. 2010.

Strzelczyk R.: Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (ustawa deweloperska). Komentarz, Warszawa 2013.

Szczytowska B. (w:) H. Ciepła, B. Szczytowska: Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego. Komentarz. Wzory umów deweloperskich i pism, Warszawa 2012.

Tenenbaum M.: Instytucja zadatku w polskim prawie cywilnym, Warszawa 2008.

Tenenbaum M.: Dopuszczalność ustanawiania zadatku w umowach zobowiązująco rozporządzających dotyczących nieruchomości, Nowy Przegląd Notarialny 2010, nr 2.

Tenenbaum Kulig M. (w:) Wykładnia umów. Standardowe klauzule umowne. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa. Wzory umów, pod red. R. Strugały, Warszawa 2018.

Tenenbaum Kulig M.: Uprawnienia wierzyciela nieodstępującego od umowy zabezpieczonej zadatkiem na tle uchwały Sądu Najwyższego z 25.6.2009 r. (III CZP 39/09) (w:) Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, pod red. J. Gołaczyńskiego, P. Machnikowskiego, Warszawa 2010.

Tenenbaum-Kulig M.: Zastrzeżenie zadatku w umowie deweloperskiej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2020, z. 3.

Wagner M.A.: Glosa do uchwały SN z dnia 25 czerwca 2009 r., III CZP 39/09, LEX/el.

Wszołek J.: Umowa deweloperska. Zagadnienia praktyczne, Warszawa 2013.

Wójtowicz E.: Uwagi na temat prawa do odstąpienia od umowy deweloperskiej w świetle ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Rejent 2017, nr 6.

Zagrobelny K.: O okolicznościach kształtujących odszkodowawczą odpowiedzialność dłużnika (w:) Odpowiedzialność w prawie cywilnym, pod red. P. Machnikowskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis, No. 2897, Prawo CCC, Wrocław 2006.

Zagrobelny K.: Zadatek a roszczenie ex contractu, Przegląd Sądowy 2011, nr 7 i 8.

Zagrobelny K.: Odpowiedzialność inwestora z umowy o roboty budowlane, Warszawa 2013.

Zakrzewski P. (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Zobowiązania. Część ogólna (art. 353 534), pod red. M. Habdas, M. Frasa, Warszawa 2018.

Zbiegień-Turzańska A. (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, t. IIIA, Zobowiązania. Część ogólna, pod red. K. Osajdy, Warszawa 2017.

Zoll F. (w:) System prawa prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań część ogólna, pod red. A. Olejniczaka, Warszawa 2018.

Żuławska Cz. (w:) Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 1, pod red. G. Bieńka, wyd. 6, Warszawa 2006.

Żuławska Cz., aktualizacja R. Trzaskowski (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, cz. 1, Zobowiązania, pod red. J. Gudowskiego, Warszawa 2013.