Abuzywność klauzul umownych w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-260/18
pdf

Słowa kluczowe

klauzule abuzywne
konsument
TSUE
Dziubak
kredyty indeksowane
skutki prawne
nieważność
bezskuteczność

Abstrakt

This article deals with the issues related to the protection of consumers who are a party to an agreements containing abusive clauses. The main purpose of the of the paper is to answer the question of how, in the light of the CJEU's judgement in C 260/18,  case, the legal position of the consumer is shaped from the moment of concluding an agreement containing abusive clauses to obtaining a final judgment.

Firstly, the authors present the views on the character of the sanction under Article 385(1) of the Polish Civil Code expressed
so far in the Polish literature. Secondly, the justification to the CJEU judgment in case C 260/18 is analysed. The main part of the text focuses on the position of the consumer who is a party to a contract containing abusive clauses. In particular, the paper focuses on the legal character of a statement made by a consumer concerning willingness to take advantage of protection against abusive clauses.

The pro EU interpretation of the rules and the current CJEU case law indicate that it is reasonable to assume the procedural nature of the statement made by the consumer. In a contentious situation, the procedural nature of the statement results directly from the need for the statement to be confirmed by the court and the existence of abusive clauses to be confirmed at the same time. The article is also a contribution in the discussion on the current status of the consumer law both in Poland and in European Union and not only in respect of the indexed or denominated credits.

pdf

Bibliografia

Bednarek M.: Skutki prawne wadliwego sformułowania klauzuli zmiennego oprocentowania w umowie kredytowej (przyczynek do dyskusji), Studia Prawa Prywatnego 2017, nr 2

Bednarek M., Mikłaszewicz P. (w:) System prawa prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań część ogólna, pod red. K. Osajdy, Warszawa 2020

Biernat S.: Wykładnia prawa krajowego zgodnie z prawem Wspólnot Europejskich (w:) Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych, pod red. C. Mika, Toruń 1998

Błaszczak Ł.: Charakter prawny zrzeczenia się roszczenia w procesie cywilnym, Wrocław 2017

Broniewicz W.: Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1996

Czech B. (w:) Kodeks postępowania cywilnego, t. I, Komentarz do art. 1 205, pod red. A. Marciniaka, Warszawa 2019

Gutowski M.: Bezskuteczność czynności prawnej, Warszawa 2017

Gutowski M., Radwański Z. (w:) System prawa prywatnego, t. 2, Część ogólna, pod red. Z. Radwańskiego, A. Olejniczaka, Warszawa 2019

Jagielska M.: Nowelizacja kodeksu cywilnego: kontrola umów i wzorców umownych, Monitor Prawniczy 2000, nr 11

Jedliński A. (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, cz. 1, pod red. A. Kidyby, Warszawa 2012

Jędrzejewska M., Weitz K. (w:) Kodeks postępowania cywilnego, t. II, Postępowanie rozpoznawcze. Komentarz, pod red. T. Erecińskiego, Warszawa 2016

Kadzik A.: Postępowanie w sprawach o uznanie wzorca umowy za niedozwolone, Radca Prawny 2003, nr 4

Karasek Wojciechowicz I.: Wpływ niedozwolonego charakteru klauzuli na związanie stron umową, Transformacje Prawa Prywatnego 2018, nr 2

Kohutek K.: Kontrola treści ogólnych warunków umów bankowych na tle nowelizacji Kodeksu cywilnego w dziedzinie ochrony konsumenta, Prawo Bankowe 2000, nr 12

Kołodziej A.: Charakterystyka cywilnoprawnej sankcji niedozwolonych postanowień w umowach z konsumentami, Rejent 2008, nr 12

Krajewski M.: Nowe spojrzenie na niektóre sankcje w prawie umów konsumenckich (w:) Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, pod red. M. Boratyńskiej, Warszawa 2016

Kubiak Cyrul A. (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. M. Załuckiego, Warszawa 2019

Kunicki I. (w:) Kodeks postępowania cywilnego, t. IA, Komentarz do art. 1 424(12),pod red. A. Góry-Błaszczykowskiej, Warszawa 2019

Lemkowski M.: Materialna ochrona konsumenta, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2002, z. 3

Łętowska E.: Prawo umów konsumenckich, Warszawa 1999

Łętowska E.: Ochrona niektórych praw konsumentów, Warszawa 2001

Łętowska E.: Po wyroku TSUE w sprawie kredytów frankowych: Teraz polskie sądy muszą pokazać, na co je stać, Rzeczpospolita z 6 października 2019 r. z późniejszą aktualizacją.

Marek T.: Skutki abstrakcyjnej kontroli postanowień wzorców umownych, Palestra 2015, z. 5 i 6

Michalska M., Wojewoda M.: Kilka uwag o rozszerzonej mocy wiążącej wyroków

uznających postanowienia wzorca umowy za niedozwolone, Radca Prawny 2008, nr 4

Mikłaszewicz P. (w:) Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część ogólna, t. IIIA, pod red. K. Osajdy, Warszawa 2020

Olejniczak A. (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, cz. 1, pod red. A. Kidyby, Warszawa 2010

Osajda K., Łętowska E. (w:) System prawa prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań część ogólna, pod red. K. Osajdy, Warszawa 2020

Pecyna M.: Prorogacja sądu w obrocie konsumenckim, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2003, z. 4

Piaskowska O.M. (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. O.M. Piaskowskiej, Warszawa 2019

Pisuliński J.: Sankcja zamieszczenia w umowie niedozwolonego postanowienia w świetle dyrektywy 93/13/EWG i orzecznictwa TSUE (w:) Życie umowy konsumenckiej po uznaniu jej postanowienia za nieuczciwe na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, pod red. M. Romanowskiego, Warszawa 2017

Popiołek W. (w:) Kodeks cywilny, t. I, Komentarz do art. 1 449(10), pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2018

Pyziak-Szafnicka M. (w:) System prawa prywatnego, t. 1, Prawo cywilne część ogólna, pod red. M. Safjana, Warszawa 2012

Riedl K.: Materialnoprawne skutki zrzeczenia się roszczenia w procesie cywilnym, Polski Proces Cywilny 2017, nr 1

Romańska M.: Wykorzystanie powództwa o ustalenie (art. 189 k.p.c.) w stosunkach umownych, Palestra 2015, z. 5 i 6.

Ruchała P., Sikorski R. (w:) Kodeks cywilny, t. II, Komentarz do art. 353 626, pod red. M. Gutowskiego, Warszawa 2019

Skorupa P.: Nieważność czynności prawnej w prawie polskim na tle porównawczym, Warszawa 2019

Skory M.: Klauzule abuzywne w polskim prawie ochrony konsumenta, Kraków 2005

Skubisz Kępka K. (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Zobowiązania. Część ogólna (art. 353 534), pod red. M. Frasa, M. Habdas, Warszawa 2018

Strugała R. (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka, P. Machnikowskiego, Warszawa 2019

Trzaskowski R.: Skutki sprzecznych z prawem umów obligacyjnych, Warszawa 2013

Trzaskowski R. (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Zobowiązania. Część ogólna, pod red. J. Gudowskiego, Warszawa 2018

Wieczorek E. (w:) Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach, pod red. Z. Brodeckiego, Warszawa 2010

Wszołek J.: Rejestr klauzul niedozwolonych zagadnienia systemowe oraz wątpliwości konstytucyjne wokół skutków wpisu, Monitor Prawniczy 2011, nr 12

Zagrobelny K. (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka, P. Machnikowskiego, Warszawa 2019

Zoll F.: Kilka uwag na temat tzw. redukcji utrzymującej skuteczność, Transformacje Prawa Prywatnego 2000, nr 1 i 2