Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2014r., sygn. akt II GSK 1805/13