Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 10 maja 2013r., sygn. akt I SA/Kr 256/13