Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 20 maja 2015r., sygn. akt I SA/Kr 549/15