O czasopiśmie

ZNUJ PPIW jest kontynuacją serii Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej (ZNUJ PWiOWI).

Od połowy 2008 r. kwartalnik wydaje Wolters Kluwer Polska i ukazuje się regularnie pod koniec ostatniego miesiąca danego kwartału. Na jego łamach omawiane są wszystkie aspekty prawa autorskiego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa informacyjnego. 

Liczba punktów

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w kwartalniku „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” Autor otrzymuje 13 punktów. 

Wskaźnik Index Copernicus Value 2016 (59,25).

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach kwartalnika „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 
w 2017 r. byli:

Damian Flisak
Daria Gęsicka
Krzysztof Gienas
Krzysztof Kurosz
Aleksandra Nowak-Gruca
Krzysztof Siewicz
Dorota Sokołowska
Jerzy Szczotka