Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie Microsoft Word.
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
  • Tekst zawiera streszczenie artykułu w języku angielskim (do 1200 znaków ze spacjami)
  • Tekst jest zgodny ze Wskazówkami redakcyjnymi dla Autorów
  • Jestem świadoma/y, że zgłoszenie niezgodne ze wymogami redakcyjnymi zostanie odrzucone ze względów formalnych
  • Odrębny plik z krótką notką o autorze (objętość do 500 znaków ze spacjami) – afiliacja, numer ORCID, adres e-mail
  • Odrębny plik ze zdjęciem autora (min. 130 KB)
  • Tekst spełnia kryteria rzetelności, etyczności i przydatności dla nauki, zgodnie z zasadami COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors.

Wytyczne dla autorów

Teksty składane do redakcji podlegają wewnętrznej procedurze oceny, po której autor otrzymuje decyzję o przyjęciu albo odrzuceniu tekstu.

W procesie recenzowania artykułu pod uwagę brane są następujące elementy:

1. oryginalność i aktualność problemu;

2. poziom merytoryczny artykułu;

3. założenia metodyczne artykułu;

4. struktura artykułu i adekwatność tytułu;

5. zakres rozwiązania problemu;

6. walory aplikacyjne;

7. strona formalno-językowa.

Artykuły

Zasady domyślne

Polityka prywatności

Przesyłając artykuł na adres emailowy redakcji autor udziela upoważnienia do przetwarzania danych osobowych o następującej treści:

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (RODO), niniejszym upoważniam redakcję Forum Prawniczego do przetwarzania danych osobowych zawartych w następujących zbiorach:

teka redakcyjna FP

teka recenzji FP. _____________________

Upoważnienie obejmuje uprawnienie do przetwarzania danych w zakresie określonym procedurą wydawniczą Forum Prawniczego.