Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pojazdy autonomiczne
PDF

Słowa kluczowe

sztuczna inteligencja
odpowiedzialność cywilna
pojazdy autonomiczne

Jak cytować

Robaczyński, W. (2022). Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pojazdy autonomiczne. Forum Prawnicze, (1(69). https://doi.org/10.32082/fp.1(69).2022.436

Abstrakt

Dziedzina transportu, tak zbiorowego, jak i indywidualnego jest współcześnie jednym z obszarów, w których sztuczna inteligencja rozwija się najszybciej. Aktywność komunikacyjna człowieka, będąca warunkiem rozwoju cywilizacyjnego, jest jednocześnie źródłem istotnych zagrożeń. Tak było od zawsze, przy czym stopień zagrożenia wzrósł nieporównanie w drugiej połowie XX wieku, wraz ze wzrostem liczby pojazdów. Ze względu na związane z tym niebezpieczeństwo, potrzebne było stworzenie mechanizmu rekompensaty szkód, co w prawie cywilnym znalazło wyraz w zaostrzeniu odpowiedzialności odszkodowawczej, w szczególności zaś w obiektywizacji tej odpowiedzialności. Związany był z tym rozwój ubezpieczeń, w tym ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Obecnie kwestie te nabrały nowego znaczenia w związku z pracami nad pojazdami autonomicznymi. Pojawia się pytanie, kto i na jakich zasadach powinien odpowiadać za szkody wyrządzone przez te pojazdy. W zależności od sytuacji, odpowiedzialność cywilna mogą ponieść: kierujący pojazdem, posiadacz pojazdu, operator pojazdu, producent pojazdu lub producent oprogramowania, ale także i władza publiczna, zatwierdzająca wymagania programów wykorzystywanych w ruchu pojazdów autonomicznych

Rozważania prowadzą do wniosku, że obecny stan prawny pozwala na przypisanie odpowiedzialności. Zgodnie z tradycyjnym ujęciem, w przypadku posiadania pojazdu możliwe jest zastosowanie art. 436 k.c. Jeżeli natomiast uznamy, że samochód autonomiczny jest produktem niebezpiecznym, to pojawi się odpowiedzialność na podstawie art. 4491 k.c. znaleźć powinny pełne zastosowanie. Nie jest także wyłączona ewentualna odpowiedzialności władzy publicznej, co dotyczy zwłaszcza określenia prawnych warunków prób eksploatacyjnych pojazdów autonomicznych.

Niezależnie od obowiązujących w prawie polskim rozwiązań, należy spodziewać się, że zagadnienia odpowiedzialności za pojazdy autonomiczne stanie się w coraz szerszym zakresie przedmiotem norm prawa Unii Europejskiej.

https://doi.org/10.32082/fp.1(69).2022.436
PDF

Bibliografia

K. Biczysko-Pudełko, D. Szostek: Koncepcje dotyczące osobowości prawnej robotów ? zagadnienia wybrane, Prawo Mediów Elektronicznych 2019, nr 2.
Bugała: Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe 2018, nr 4.
M. Czenko: Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną ruchem pojazdu autonomicznego w systemie amerykańskiego prawa cywilnego, Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM 2017, nr 7.
M. Domagała: Możliwości obciążenia odpowiedzialnością za wypadek pojazdu autonomicznego a koncepcja stworzenia krajowego funduszu ubezpieczeń komunikacyjnych jako forma refundacji kosztów, Prawo Mediów Elektronicznych 2019, nr 3.
M. Domagała: Zagrożenia związane z wprowadzeniem pojazdów autonomicznych jako przykład negatywnych skutków rozwoju sztucznej inteligencji (w:) L. Lai, M. Świerczyński, Prawo sztucznej inteligencji, Warszawa 2020.
P. Góral, P. Pawłowski, A. Dąbrowski: System bezprzewodowego zdalnego sterowania dla pojazdu autonomicznego, Przegląd Elektrotechniczny 2019, nr 10.
R. van den Hoven van Genderen: Do We Need New Legal Personhood in the Age of Robots and AI? (w:) Robotics, AI and the Future of Law, red. M. Corrales, M. Fenwick, N. Forgó, Singapur 2018.
M. Hulicki: Wybrane zagadnienia odpowiedzialności cywilnoprawnej w kontekście zastosowań sztucznej inteligencji, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2019, nr 4.
P. Księżak: Pojęcie zderzenia się pojazdów. Na marginesie artykułu W. Robaczyńskiego ?Kontrowersje wokół pojęcia ruchu pojazdu?, Palestra 2007, nr 9-10.
P. Księżak: Zdolność prawna sztucznej inteligencji (AI) (w:) Czynić postęp w prawie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, pod red. W. Robaczyńskiego, Łódź 2017.
K. Ludwichowska-Redo, : Samochody autonomiczne ? wyzwanie dla polskiego prawa cywilnego? (w:) Z badan nad prawem prywatnym. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kochowi, pod. red. A. Olejniczaka, M. Orlickiego i J. Pokrzywniaka, Poznań 2017.
M. Matusiak-Frącczak, Ł. Frącczak: Odpowiedzialność cywilna za wypadki komunikacyjne z udziałem pojazdów autonomicznych, Państwo i Prawo 2019, nr 11.
T. Neumann: Perspektywy wykorzystania pojazdów autonomicznych w transporcie drogowym w Polsce, Autobusy 2018, nr 12.
D.A. Riehl: Car Minus Driver: Autonomous Vehicles Driving, Regulation, Liability, and Policy, The Computer & Internet Lawyer 2018, nr 5, vol. 35.
W. Robaczyński: Kontrowersje wokół pojęcia ruchu pojazdu, Palestra 2007, nr 5-6.
W. Robaczyński: W sprawie pojęcia ?zderzenia się? pojazdów (art. 436 § 2 k.c.) ? ciąg dalszy dyskusji, Palestra 2010.
K. Tomaszewski: Autonomous vehicles as a challenge for the transport policy of the European Union, Przegląd Europejski 2017, nr 4.
G. Urbanik: Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pojazd autonomiczny w kontekście art. 446 kc, Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2019, nr 2.
N.E. Vellinga: Automated driving and its challenges to international traffic law: which way to go?, Law, Innovation and Technology 2019.
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2022 Forum Prawnicze

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##