Zapewnienie spadkowe na piśmie – rozważania na tle środków dowodowych z przesłuchania stron oraz przysięgi

Abstrakt

Tematyką opracowania są zagadnienia związane z kwalifikacją zapewnienia spadkowego, jako środka dowodowego, w kontekście zmian wprowadzonych ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Dotyczyć to będzie zwłaszcza art. 2711 k.p.c., zgodnie z którym świadek może złożyć swoje zeznania na piśmie przy spełnieniu określonych w nim przesłanek. Wyłania się pytanie dotyczące zakresu tego ostatniego przepisu, w szczególności czy obejmuje on np. środek dowodowy z zeznań stron, a także zapewnienia spadkowego. Analiza tych zagadnień zostanie przeprowadzona przy wykorzystaniu wykładni historycznej i prawnoporównawczej (opierając się o niemiecki i francuski porządek prawny).

 

https://doi.org/10.32082/fp.v0i2(58).334
PDF

Bibliografia

Bibliografia

1. Borysiak W. (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Legalis 2020,
2. Borysiak W. (w:) Prawo o notariacie. Komentarz, red. K. Osajda, Legalis 2019,
3. Burandt W., Rojahn D., Gierl W. (w:) Erbrecht. Beck’sche Kurz-Kommentare, Beck Online 2019, 3. Auflage,
4. Croze H. (w:) V° Comparution personnelle des parties - Fasc. 10 (w:) JurisClasseur Procédures Formulaire, Lexis360.fr 2018,
5. Deharo G. (w:) Fasc. 700-40: Comparution personnelle des parties (w:) JurisClasseur Procédure Civile, Lexis360.fr 2017,
6. Demendecki T. (w:) A. Jakubecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom I. Art. 1-729, Lex 2019,
7. Grziwotz H. (w:) Münchener Kommentar zum BGB, Beck Online 2020, 8. Auflage,
8. Grziwotz H. (w:) Münchener Kommentar zum FamFG, Beck Online 2019, 3. Auflage,
9. Guével D. (w:) Contrats et obligations – preuve par sermenr (w:) JurisClasseur Civil Code, Lexis360.fr 2016,
10. Gwiazdomorski J.: Prawo spadkowe w zarysie, Warszawa 1967,
11. Gwiazdomorski J.: Prawo spadkowe, Warszawa 1959,
12. Gwiazdomorski J.: Stwierdzenie praw do spadku (I), Przegląd Notarialny 1950, nr 7-8,
13. Hoeren T. (w:) Bürgerliches Gesetzbuch. Handkommentar, red. R. Schulze, § 10. Auflage, Nomos 2019,
14. Litauer J.: Dowód z przesłuchania stron w przyszłym polskim procesie cywilnym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1929, nr 1,
15. Litewski W.: Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 1990,
16. Marszałkowska-Krześ E. (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. E. Marszałkowska-Krześ, Legalis 2019,
17. Osuchowski W.: Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, red. W. Litewski, J. Sondel, Warszawa 1986,
18. Pielak A.: Osobiste czynności prawne, Forum Prawnicze 2018, nr 50,
19. Planiol M., O zobowiązaniach. Dowody, nauka ogólna o zobowiązaniach, umowy. Przekład na język polski pod red. J. Namitkiewicza, Warszawa 1928,
20. Pukall F. (w:) Zivilprozessordnung. Handkommentar, red. I. Saenger, Nomos 2019, 8. Auflage,
21. Schreiber K. (w:) Münchener Kommentar zum ZPO, Beck Online 2016, 5. Auflage,
22. Siedlecki W.: Glosa do orzeczenia SN z dnia 1.10.1945 r., C 1283/49, Państwo i Prawo 1950, nr 2,
23. Stawarska-Rippel A.: Elementy prywatne i publiczne w procesie cywilnym w świetle prac kodyfikacyjnych w polsce (1918-1965). Studium historycznoprawne, Katowice 2015,
24. Stempniak A. (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. K. Osajda, Legalis2018,
25. Tadeusz Ż. (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom III. Artykuły 506-729, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, Lex 2013,
26. Zadrowski F.: Dowód z przesłuchania stron w projekcie kodeksu postępowania cywilnego, Palestra 1929, nr 2,
27. Zimmerman W. (w:) FamFG. Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, red. T. Keidel, Beck Online 2017, 19. Auflage,


Orzecznictwo

Wyrok SN z dnia 26 września 2008 r., V CSK 91/08, Legalis nr 117464.