Wykładnia celowościowa pojęcia „rodzina”. Glosa krytyczna do Wyroku WSA w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2018, II SA/Sz 1199/17

Abstrakt

The commented judgement refers to the kind of interpretation of the term “family” in the scope of its members. The choice of interpretation is necessary for examine of possibility of granting the one-time financial support for the birth of the child. The key problem of the case is the question whether the father who does not stay actually with mother and child contains the family. According to the strict interpretation father belongs to the family and his income should be taken into account. WSA decided to use the teleological definition of family which takes into account only members actually forming family and excluded father from community of family. In that way his income is not subject of verification. According to the author of the commented judgement interpretation preferred by WSA is contra-legem, releases father from his futures duties and presents dangerous corruption of system of family law. The father cannot be excluded from the family in any dimension.

https://doi.org/10.32082/fp.v0i2(58).304
PDF

Bibliografia

Literatura:
Źródła:
Ustawa z dnia 23 lutego 1964 kodeks cywilny, tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1145, 1495.
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 kodeks rodzinny i opiekuńczy, tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 682.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593.
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych, Dz. U. 2016, poz. 1518.
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. 2015, poz. 1062.

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, Dz. U. 2017, poz. 1428.
MRPiPS, Rozporządzenie z dnia 27 lipca 2017 w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, Dz. U. 2017, poz. 1466.

Orzecznictwo:

Wyrok SN z dnia 13 kwietnia 2005, IV CK 648/04, LEX nr 150318.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 30 maja 2019, I SA/Gl 1011/18, LEX nr 2689361.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 16 listopada 2012, I SA/Kr 698/12, LEX nr 1230145.
Wyrok WSA w Opolu z dnia 15 maja 2019, I SA/Op 112/19, LEX nr 2681559.
Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2018, II SA/Sz 1197/17, LEX nr 2433859.

Bibliografia:

Andrzejewski M., Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. CH Beck, Warszawa 2000.
Bartosiewicz A., Kubacki R., PIT. Komentarz, wyd. V, LEX 2015.
Domański M., Powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców w wyroku rozwodowym, „Prawo w działaniu. Prawo cywilne” 2 (2015), s. 7-55.
Gromek K., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016.
Kawałko A., Obowiązek alimentacyjny, w: Meritum. Prawo rodzinne, G. Jędrejek (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 1019-1162.
Lewandowicz-Machnikowska M., Jednorazowa zapomoga z tytułu narodzenia się dziecka, w: Meritum. Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 270-274.
Małysa-Sulińska K., Komentarz do art. 15b ustawy o świadczeniach rodzinnych, w: Ustawa o świadczeniach rodzinnych. Komentarz, K. Małysa-Sulińska (red.), LEX 2015.
Morawski L., Zasady wykładni prawa, wydanie III, Toruń 2014.
Rakoczy T., Ochrona więzi małżeńskich w wyrokach rozwodowych ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa SO w Tarnobrzegu, w: Małżeństwo jako zawarty związek mężczyzny i kobiety, T. Rakoczy (red.), Wyd. KUL, Lublin 2014, s. 175-192.
Słyk J., Władza rodzicielska, w: Meritum. Prawo rodzinne, G. Jędrejek (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 745-852.