Wybrane zagadnienia dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej w razie transgranicznej zmiany miejsca zwykłego pobytu dziecka, którego rodzice żyją w rozłączeniu

Abstrakt

The subject of this study is an attempt to capture and analyse selected issues regarding parental responsibility in the event of a trans-border change of habitual residence of a child whose parents live apart in different countries when parents need to change the existing arrangements concerning their parental responsibilities and, in particular, the existing right of access with regard to the child. For clarification purposes, various problems which are covered by the study have been discussed using a case-study method with Polish-Italian family relations in the background. The main issues raised by the authors relate to the law applicable to parental responsibility as well as jurisdiction, recognition and enforcement of foreign court judgments (including court settlements) in matters of parental responsibility. Some attention is devoted also to the possibility of securing the implementation of court judgments made with regard to the parents’ right of access.

https://doi.org/10.32082/fp.v0i2(58).296
PDF

Bibliografia

M. Andrae (w:) T. Heidel, R. Hüßtege, H.-P. Mansel, U. Noack (red.), Bürgerliches Gesetzbuch: Allgemeiner Teil – EGBGB, Baden-Baden 2016
M. Busch, Schutzmaßnahmen für Kinder und der Begriff der "elterlichen Verantwortung" im internationalen und europäischen Recht - Anmerkungen zur Ausweitung der Brüssel II-Verordnung, „Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts” 2003
M. Cieśliński, Wysłuchanie dziecka w procesie cywilnym (art. 2161 k.p.c.), „Przegląd Sądowy” 2012, nr 6
H. Dörner (w:) I. Saenger (red.), Zivilprozessordnung. Familienverfahren. Gerichtsverfassung. Europäisches Verfahrensrecht. Handkommentar, Baden-Baden 2019
A. Frąckowiak-Adamska, Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej, Warszawa 2018
U. P. Gruber (w:) T. Heidel, R. Hüßtege, H.-P. Mansel, U. Noack (red.), Bürgerliches Gesetzbuch: Allgemeiner Teil – EGBGB, Baden-Baden 2016
P. Grzegorczyk, Automatyczna wykonalność orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej – geneza, stan obecny i perspektywy (w:) P. Grzegorczyk, K. Weitz (red.), Europejskie prawo procesowe cywilne i kolizyjne, Warszawa 2012
H. Hennemann, Die Anhörung des Kindes in Kindschaftsverfahren § 159 FamFG, „Neue Zeitschrift für Familienrecht” 2014
R. Hausmann, Komentarz do art. 8 rozporządzenia nr 2201/2003, Nb 88 (w:) Internationales und Europäisches Familienrecht, Monachium 2018; J. Rieck, Komentarz do art. 8. Nb 5 (w:) EG-EhesachenVO, Baden-Baden 2012
M. Krakowiak, Egzekucja świadczeń niepieniężnych na podstawie francuskiego modelu astreinte w prawie włoskim (w:) T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz (red.), Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, Warszawa 2016
M. Krakowiak, Suma przymusowa w polskim postępowaniu cywilnym, Warszawa 2017
C. Krumm, Die wichtigsten Praxisprobleme der persönlichen Kindesanhörung nach § 159 FamFG, „Familienrecht und Familienverfahrensrecht” 2013
P. Mostowik, Kontakty matki i ojca z dzieckiem jako treść władzy rodzicielskiej (w:) M. Nazar (red.), Prawo cywilne – stanowienie, wykładania i stosowanie. Księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza, Lublin 2015
P. Mostowik, Władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem w prawie prywatnym międzynarodowym, Kraków 2014
J. Słyk, Aspekty prawne wysłuchania dziecka w postępowaniu cywilnym, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2015, nr 4
R. Tischer, D. Walker, Die Bedeutung des Kindeswillens in Fällen internationaler Kindesentführung nach deutscher und kanadischer Rechtsprechung, „Neue Zeitschrift für' Familienrecht” 2014
P. Twardoch (w:) M. Pazdan (red.), Prawo Prywatne Międzynarodowe. Komentarz, Warszawa 2018
K. Weitz, Jurysdykcja krajowa z sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej w prawie wspólnotowym, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2007, z. 1, s. 123
K. Weitz, Pojęcie uznania orzeczenia zagranicznego, „Przegląd Sądowy” 1998, Nr 7–8
M. Wojewoda, Jurysdykcja krajowa i prawo właściwe w sprawach dotyczących stosunków między rodzicami a dziećmi – studium przypadku w relacjach Polska-USA, „Europejski Przegląd Sądowy” 2018, nr 4
J. Zatorska (w:) Komentarz do rozporządzenia nr 2201/2003 dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, LEX/el. 2010