Dopuszczalność uchylenia lub zmiany uchwał w sprawie budżetu obywatelskiego
PDF

Słowa kluczowe

budżet partycypacyjny
budżet obywatelski
samorząd lokalny
gmina
prawo miejscowe

Jak cytować

Misiejko, A. (2022). Dopuszczalność uchylenia lub zmiany uchwał w sprawie budżetu obywatelskiego. Forum Prawnicze, (1(69). https://doi.org/10.32082/fp.1(69).2022.824

Abstrakt

Dopuszczalność uchylenia lub zmiany uchwał w sprawie budżetu obywatelskiego możę stać się rzeczywistym problemem w trakcie pandemii COVID-19 (albo w trakcie innych okresów kryzysowych). Z jednej strony tego rodzaju działania mogą podważać zaufanie członków wspólnoty lokalnej do organów gminy. Z drugiej strony - być może jest to jeden z aspektów samodzielności gminy? To zagadnienie stanowi wyraz konfliktu między podstawowymi wartościami samorządu lokalnego. Aby rozwiązać ten problem została przeprowadzona analiza przepisów ustawy o samorządzie gminnym.

https://doi.org/10.32082/fp.1(69).2022.824
PDF

Bibliografia

Augustyniak M., Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym w Polsce i we francji. Studium administracyjnoprawne na tle porównawczym, Warszawa 2017

Bardovic J., Gasparik J., Enablers of Participatory Budgeting in Slovakia During the Covid-19 Pandemic, "Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration" 2021, v. 29(1), https://www.researchgate.net (dostęp: 19.05.2021 r.)

Błachut M., Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 23 maja 2019 r., IV SA/Po 1185/18, "Studia Iuridica Toruniensa" 2019, t. 29 s. 193-203

Bogusz M., Wadliwość aktu prawa miejscowego (studium z zakresu nauki prawa administracyjnego), Gdańsk 2008

Cambell M., O. Escobar, C. Fenton, P. Craig, The impact of participatory budgeting on health and wellbeing: A scoping review of evaluations, "BMC Public Health" 2018, 18(1), https://www. researchgate.net (dostęp: 1905.2021)

Dąbek D., Prawo miejscowe, Warszawa 2020

Holdo M., Contestation in Participatory Budgeting: Spaces, Boundaries, and Agnecy, "American Behavioral Scientist" 2020, t. 64(9),s. 1348-1365.

Kłucińska P., Sześciło D., Wilk B., Nowy model demokracji samorządowej - uwagi na tle zmian w ustawach samorządowych wprowadzonych ustawą z 11 stycznia 2018 r., "Samorząd Terytorialny" 2018, nr 10, s. 31-44

Kosowski J., Budżet obywatelski jako forma konsultacji społecznych w świetle nowelizacji ustaw samorządowych z 11 stycznia 2018 r., "Samorząd Terytorialny 2018, nr 10, s. 66-80

Lehtonen P., Policy on the move: enabling settings of participatory budgeting, "Policy Studies" 2021, s. 1-4, https://www. researchgate.net (dostęp 19.05.2021)

Marchaj R., Art. 5 (w:) B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2018

Misiejko A., Budżet obywatelski w praktyce samorządów, Warszawa 2020

Nadzór wojewodów nad stanowieniem prawa przez organy jednostek samorządu terytorialnego, LWA. 430.002.2019, https:// www.nik.gov.pl (dostęp: 23.04.2021)

Ostrowska A., Planowanie i dokonywanie wydatków publicznych w ramach budżetu obywatelskiego - uwagi "de lege ferenda", "Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem" 2020, nr 3, s. 196-213.

Parchomiuk J., Nadużycie prawa w prawie administracyjnym, Warszawa 2018.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej", Dz.U. 2016, poz. 283.

Wierczyński G., Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Warszawa 2016.

Zawadzka-Pęk U. K., Ochrona dobra wspólnego poprzez budżet partycypacyjny (obywatelski), Białystok 2019.

Ziółkowski D., Art. 5a (w:) S. Gajewski, A. Jakubowski (red.), Ustawy samorządowe. Komentarz, Warszawa 2018

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2022 Forum Prawnicze

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##