Społeczności energetyczne z pakietu dyrektyw "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków"
PDF

Słowa kluczowe

prawo energetyczne
regulacja energetyczna
obywatelskie społeczności energetyczne
społeczności energetyczne działające w zakresie energii odnawialnej

Jak cytować

Długosz, T. (2022). Społeczności energetyczne z pakietu dyrektyw "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków". Forum Prawnicze, (1(69). https://doi.org/10.32082/fp.1(69).2022.751

Abstrakt

W artykule omówiono obywatelskie społeczności energetyczne (CEC) i społeczności energetyczne działające w zakresie energii odnawialnej (REC), które regulowane są w prawie UC. Przedstawiono cele regulacji, idee stojące za społecznościami energetycznymi. Omówiono przyjęty model społeczności energetycznej,  który został przyjęty w dyrektywach unijnych, oraz założenia dotyczące ram regulacyjnych, które państwa członkowskie mają wprowadzić. Zwrócono uwagę na zasadę zapewnienia równych szans społecznościom energetycznym na rynkach energii. W artykule wskazano wyzwania stojące przed regulacją społeczności energetycznych w prawie polskim i wywołano problem zmiany polskiego modelu regulacyjnego w zakresie, w jakim ten koncentruje się na regulacji zarobkowych przedsiębiorstw energetycznych.

https://doi.org/10.32082/fp.1(69).2022.751
PDF

Bibliografia

Blicharz J., Ekonomia społeczna jako forma aktywności społecznej w: Trzeci sektor i ekonomia społeczna. Uwarunkowania prawne. Kierunki działań (red. J. Blicharz, L. Zaharki), Wrocław 2017, s. 219-226.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 328, str. 82 z późn. zm.).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 158, str. 125).

International Cooperative Alliance, Cooperative identity, values and principles, Bruksela 2021, s.1 . Dostępny na stronie:

https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity (dostęp:15.03.2021r.)

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2022 Forum Prawnicze

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##