Problemy z nowym zakresem obowiązku zawiadomienia o przestępstwie
PDF

Słowa kluczowe

zawiadomienie
podejrzenie popełnienia przestępstwa
Kościół katolicki

Jak cytować

Królikowski, M. (2021). Problemy z nowym zakresem obowiązku zawiadomienia o przestępstwie. Forum Prawnicze, (4(66). https://doi.org/10.32082/fp.4(66).2021.558

Abstrakt

Tekst omawia zagadnienia problemowe związane ze zmianą regulacji prawnego obowiązku informowania o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego, z którą art. 240 k.k. wiąże odpowiedzialność karną na wypadek zaniechania dokonania niezwłocznego zawiadomienia. Nowelizacja ta została wprowadzona na kanwie przepisów chroniących dzieci przed wykorzystaniem seksualnym. Wbrew intencjom autorów otrzymano rozwiązanie prawne nieczytelne, lekceważące wątpliwości interpretacyjne i pozbawione koniecznych rozwiązań intertemporalnych.

https://doi.org/10.32082/fp.4(66).2021.558
PDF

Bibliografia

Andrejew I., Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1971.

Augustynowicz A., Tajemnica zawodowa lekarza a współdziałanie z organami ścigania, "Prawo i Medycyna 2008, nr 4, s. 83-98.

Boniecka D., Przemoc wobec małoletnich w świetle nowelizacji z 23 marca 2017 roku oraz analizy wyników badań aktowych, "Palestra" 2018, nr 1-2, https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/1-2-2018/artykul/przemoc-wobec-maloletnich-w-swietle-nowelizacji-z-23-marca-2017-r.-oraz-analizy-wynikow-badan-aktowych (dostęp 28.12.2020).

Budyń-Kulik M., Zmiana trybu ścigania przestępstwa zgwałcenia - wołanie na puszczy, "Palestra" 2014, z. 1-2, s. 84-92.

Cora S., Z problematyki zawiadomienia o przestępstwie, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2003, nr 11, s. 265-276.

Cora S., Zasada legalizmu ścigania a zawiadomienie o przestępstwie, "Państwo i Prawo" 2010, nr 10, s. 5-19.

Ćwiąkalski Z., Błąd co do bezprawności w polskim prawie karnym, Kraków 1991.

Dudka K., Prawny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie a odpowiedzialność pokrzywdzonego za czyn z art. 240 k.k., "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2005, z. 1, s. 112.

Dukiet-Nagórska T., Lekarski obowiązek współdziałania z organami ścigania a tajemnica lekarska, "Prawo i Medycyna" 2002, nr 1, s. 4-19.

Duży J., Zasada legalizmu a cele procesu karnego, "Państwo i Prawo" 2011, nr 2, s. 62-70.

Ferenz J., Sytuacja ofiar przestępstwa zgwałcenia po nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 13 czerwca 2013 roku, "Zeszyty Prawnicze" 2016, z. 1, s. 171-186.

Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2015.

Giezek J., Świadomość sprawcy czynu zabronionego, Warszawa 2013.

Grycan E., Ocena zmiany art. 240 § 1 k.k. przez rozszerzenie zawartego w nim katalogu czynów zabronionych o art. 197 § 3 i § 4 k.k., "Zeszyty Prawnicze" 2018, nr 2, s. 125-140.

Herzog R. (w:) R. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, Legalis, Warszawa 2020.

Kardas P., Odpowiedzialność za nadużycie władzy publicznej w przypadku niezawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, "Prokuratura i Prawo" 2007, nr 7-8, s. 5-41.

Kardas P., Teoretyczne podstawy odpowiedzialności za przestępne współdziałanie, Kraków 2001.

Kunicka-Michalska B. (w:) A. Wąsek, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. 2, Warszawa 2010.

Kunicka-Michalska B. (w:) R. Stefański (red). Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2020.

Kusz E., Profilaktyka wykorzystywania seksualnego w Kościele katolickim, "Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka" 2020, 19(2), s. 235-261.

Kusz E., Wykorzystanie seksualne małoletnich przez osoby duchowne - analiza zjawiska, "Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka" 2015, 14(1), s. 30-49, http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Dziecko_Krzywdzone_teoria_badania_praktyka/Dziecko_Krzywdzone_teoria_badania_praktyka-r2015-t14 n1/Dziecko_Krzywdzone_teoria_badania_praktyka-r2015-t14-n1-s30-49/Dziecko_Krzywdzone_teoria_badania_praktyka-r2015-t14-n1-s30-49.pdf) (dostęp 11.01.2021).

Łapiński J., Społeczny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie, "Prokuratura i Prawo" 2009, nr 1, s. 129-153.

Masłowska P., Stosowanie art. 240 k.k. w przypadku przestępstwa przeciwko małoletnim, "Probacja" 2019, nr 4, s. 139-158.

Piech K., Granice tajemnicy lekarskiej psychiatrycznej w aspekcie karnomaterialnym, "Monitor Prawniczy" 2018, nr 16, s. 877-884.

Piórkowska-Fligier J. (w:) T. Bojarski (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2009.

Plebanek E, Rusinek M., Ujawnienie tajemnicy zawodowej w procesie karnym a odpowiedzialność karna, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2007, nr 1, s. 73-99.

Rychlewska-Hotel A., Zasada nullum crimen sine lege jako wymóg przewidywalności konsekwencji prawnokarnych, Kraków 2019.

Sobolewski Z., Przestępstwo uchylania się od denuncjacji (wybrane zagadnienia), "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio G, t. 24, s. 75-90.

Stachowiak S., Odmowa wszczęcia śledztwa lub dochodzenia, "Prokuratura i Prawo" 2006, nr 7-8, s. 24-32.

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych z 19 listopada 2018 r, Jasna Góra 2018, https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2019/03/Stanowisko-Konferencji-Episkopatu-Polski.pdf (dostęp 14.01.2021).

Szeroczyńska M., Zwolnienie z tajemnicy lekarskiej na kanwie artykułu A. Jaskuły i K. Płończyk, "Prokuratura i Prawo" 2017, nr 9, s. 13-35.

Szewczyk M., Wojtaszczyk A., Zontek W. (w:) W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. 2, Warszawa 2017.

Tarapata S., Zakrzewski P., Czy to koniec sporu dotyczącego kwestii ponoszenia odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań przez sprawcę uprzednio popełnionego przestępstwa? Rzecz o wykładni znamion typu czynu zabronionego z art. 233 § 1a k.k. (w:) J. Giezek, J. Brzezińska (red.), Zmodyfikowane typy przestępstw w teorii i praktyce prawa karnego, Warszawa 2017, s. 374-417.

Tyszkiewicz L. (w:) M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2008.

Wilk L., Obowiązek denuncjacji w prawie karnym (art. 240 KK), "Prokuratura i Prawo" 1999, nr 1, s. 21.

Wojtaszczyk A., Wróbel W., Zontek W. (w:) L. Gardocki (red.), System prawa karnego, t. 8, Warszawa 2018.

Wolter W., Nauka o przestępstwie, Warszawa 1969.

Zalewski W. (w:) M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. 2, Warszawa 2013.

Zawłocki R., Błąd funkcjonariusza publicznego jako podstawa jego odpowiedzialności karnej, "Monitor Prawniczy" 2004, nr 22, s. 1023-1031.

Zoll A. (w:) W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2018.

Zontek W. (w:) M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2017.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Forum Prawnicze

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##