Pierwszy komentarz do ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
PDF

Słowa kluczowe

choroby zakaźne
przymus leczenia
pandemia COVID-19

Jak cytować

Kubiak, R. (2021). Pierwszy komentarz do ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Forum Prawnicze, (3(65). https://doi.org/10.32082/fp.3(65).2021.507

Abstrakt

Zagadnienie zapobiegania i leczenia chorób zakaźnych ma doniosłe znaczenie prawne. Ustawodawca musi bowiem pogodzić z jednej strony potrzeby w zakresie efektywnego działania ukierunkowanego na ochronę tzw. zdrowia publicznego, z drugiej zaś poszanowanie praw i wolności obywatelskich, które mogą być ograniczone w związku z tymi działaniami. W prawie polskim kwestie te normuje ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.  Przedmiotem artykułu jest omówienie Komentarza do tej ustawy. W artykule poruszono problematykę przymusu sanitarnego oraz środków odwoławczych od jego stosowania. Omówiono też zagadnienie obowiązkowych szczepień ochronnych oraz wymierzania sankcji za naruszenie zakazów, nakazów i ograniczeń przeciwepidemicznych. Ze względu na charakter artykułu ? recenzyjny ? wskazano, jakie ewentualnie kwestie mogłyby w Komentarzu zostać jeszcze poruszone, co wzbogaciłoby jego treść pod względem teoretycznym i praktycznym.  

https://doi.org/10.32082/fp.3(65).2021.507
PDF

Bibliografia

Bilek M., Historia szczepień ochronnych na świecie, www.wsse.krakow.pl/Files/Attachments/phploa3ar

Bojarski T. (red.) Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2019

Bosek L. (red.), Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Warszawa 2020

Brzeziński T. (red.), Historia medycyny, Warszawa 1988

Dubisz S. (red.), Wielki Słownik Języka Polskiego PWN, Warszawa 2018, s. IV, ?r-t?

Dukiet-Nagórska T., Autonomia pacjenta a polskie prawo karne, Warszawa 2008

Fedorowski G., Człowiek istota poznana?, Warszawa 1981

Fedorowski G., Poczet wielkich medyków, Warszawa 1967

Grzegorczyk T. (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2013

Kardas P., Zbieg przepisów ustawy w prawie karnym. Analiza teoretyczna, Warszawa 2011

Konieczniak P., Status prawny opiekuna faktycznego w prawie medycznym, Prawo i Medycyna, nr 2, 2014

Kulesza J., Problemy teorii kryminalizacji. Studium z zakresu prawa karnego i konstytucyjnego, Łódź 2017

Rożniatowski T. (red.), Mała encyklopedia medycyny, Warszawa 1979

Seyda B., Dzieje Medycyny w zarysie, Warszawa 1973

Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, t. 3, PWN, Warszawa 1995

Więckowska E., Zwalczanie ostrych chorób zakaźnych w pierwszym roku istnienia Polski niepodległej 1918-1919, Przegląd Epidemiologiczny, 1999, Nr 1-2

Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków

Zielińska E., Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, Warszawa 2008

Zoll A., O normie prawnej z punktu widzenia prawa karnego, ?Krakowskie Studia Prawnicze, 1990, t. XXIII

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Forum Prawnicze

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##