Warunki przetwarzania i czas przechowywania danych biometrycznych i genetycznych w związku z zapobieganiem i zwlaczaniem przestępczości - standard strasburski a prawo krajowe
PDF

Słowa kluczowe

postępowanie karne
prawa człowieka
prawo do prywatności
ochrona danych osobowych

Jak cytować

Czerniak, D. (2022). Warunki przetwarzania i czas przechowywania danych biometrycznych i genetycznych w związku z zapobieganiem i zwlaczaniem przestępczości - standard strasburski a prawo krajowe. Forum Prawnicze, (1(69). https://doi.org/10.32082/fp.1(69).2022.468

Abstrakt

Dane biometryczne (odciski palców i zdjęcia sygnalityczne) i genetyczne (dane DNA) to szczególny rodzaj danych osobowych. Ze względu na obowiązek  respektowania sfery prywatności jednostki, organy państwa powinny podjąć niezbędne kroki w celu ochrony tych szczególnie wrażliwych informacji o osobie. Co do zasady gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych genetycznych i biometrycznych podlega tym samym zasadą, co przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych sensu stricto (np. imienia czy nazwiska). Mając jednak na uwadze szczególnie wrażliwy charakter danych biometrycznych i genetycznych, prawo krajowe powinno zapewniać dodatkowe gwarancje proceduralne, aby zapobiec niepotrzebnej i nieproporcjonalnej ingerencji w sferę prywatności jednostki. Interprtetując art. 8 EKPC Europejski Trybunał Praw Człowieka (dalej: ETPCz) dąży do stworzenia europejskiego standardu gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych genetycznych i biometrycznych, który powinien zostać implementowany w prawie krajowym państw Rady Europy. Pojawia się zatem pytanie, czy polskie prawo jest zgodne ze standardem europejskim, a jeśli nie - jakie zmiany powinny zostać wprowadzone, by zapewnić zgodność prawa krajowego z wymaganiami strasburskimi.

https://doi.org/10.32082/fp.1(69).2022.468
PDF

Bibliografia

E. Bielak-Jomaa Edyta, D. Lubasz, Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych, Warszawa 2016

M. Gabriel-Węglowski, Działania antyterrorystyczne. Komentarz, Warszawa 2018

M. Kusak, Ochrona danych osobowych w sprawach karnych - rekomendacje na tle transpozycji dyrektywy 2016/680/UE, "Europejski Przegląd Sądowy" 2017, nr 10

M. Kusak, P. Wiliński, Ochrona danych osobowych w ściganiu przestępstw. Standardy krajowe i unijne, Warszawa 2020

T.M. Miłkowski, Czynności operacyjno-rozpoznawcze a prawa i wolności jednostki, Warszawa 2020

M. Rojszczak, Ochrona prywatności w cyberprzestrzeni z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z nowych technik przetwarzania informacji, Warszawa 2019

M. Rogalski, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, [w:] J. Kasiński, A. Małolepszy, P. Misztal, R. Olszewski, K. Rydz-Sybilak, D. Świecki (red.), Artes serviunt vitae, sapientia imperat. Księga jubileuszowa Profesora Tomasza Grzegorczyka z okazji 70. Urodzin. Proces karny sensu largo? rzeczywistość i wyzwania, Warszawa 2019

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2022 Forum Prawnicze

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##