Upomnienie rektorskie
PDF

Słowa kluczowe

odpowiedzialność dyscyplinarna
nauczyciele akademiccy
studenci
rektor
upomnienie

Jak cytować

Giętkowski, R. E. (2021). Upomnienie rektorskie. Forum Prawnicze, (5(67), 18–24. https://doi.org/10.32082/fp.5(67).2021.452

Abstrakt

Upomnienie rektorskie to uproszczony i odformalizowany sposób reagowania na przewinienia dyscyplinarne mniejszej wagi, popełniane przez nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów. Regulacja prawna upomnienia rektorskiego jest dość lakoniczna, stąd stosowanie tej instytucji może budzić wiele wątpliwości w praktyce. W artykule omówiono: sytuacje procesowe, w których stosuje się upomnienie rektorskie, materialnoprawne podstawy prawne stosowania tego upomnienia oraz tryb jego orzekania. Przedstawiono także kwestie wykonalności kary i zatarcia ukarania. Autor formułuje również wnioski de lege ferenda.

https://doi.org/10.32082/fp.5(67).2021.452
PDF

Bibliografia

Adamczuk J., Postępowanie dyscyplinarne wobec studentów i doktorantów (w:) A. Szadok-Bartuń (red.), Nowe prawo o szkolnictwie wyższym a podmiotowość studenta, Wrocław [?Kolonia Limited?] 2007, s. 207?220.
Banasik K., Kara upomnienia za przewinienia dyscyplinarne nauczycieli akademickich, ?Przegląd Prawa Publicznego? 2020, nr 7?8, s. 123?133.
Baran K.W. (red.), Akademickie prawo pracy. Komentarz do art. 107?158 oraz 196?201a i 226 ustawy ? Prawo o szkolnictwie wyższym, Warszawa [Wolters Kluwer] 2015.
Baran K.W. (red.), Akademickie prawo zatrudnienia. Komentarz, Warszawa [Wolters Kluwer] 2020.
Bocheńska A., Uprawnienia rektora w związku z postępowaniem dyscyplinarnym wobec nauczyciela akademickiego, ?Białostockie Studia Prawnicze? 2020, vol. 25, nr 1, s. 33?47 (http://bsp.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/BSP25-1_33.pdf).
Chmielnicki P., Stec P. (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, LEX/el. 2017.
Czuryk M., Karpiuk M., Kostrubiec J. (red.). Prawo o szkolnictwie wyższym po nowelizacji. Komentarz praktyczny, Warszawa [Difin] 2015.
Dudka K., Odpowiedzialność dyscyplinarna oraz zakres stosowania przepisów k.p.k. w postępowaniu dyscyplinarnym wobec nauczycieli akademickich, ?Studia Iuridica Lublinesia? 2007, t. 9, s. 9?24.
Giętkowski R., Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich z perspektywy rzeczników dyscyplinarnych i członków komisji dyscyplinarnych, ?Administracja. Teoria ? Dydaktyka ? Praktyka? 2016, nr 3, s. 24?34 (http://wspia.eu/file/26896/02-TRE%C5%9A%C4%86+ZESZYTU+3-2016+%2844%29.pdf).
Giętkowski R., Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Procedury. Przepisy. Orzecznictwo, Gdańsk [Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego] 2011.
Giętkowski R., Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim, Gdańsk [Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego] 2013.
Giętkowski R., Wzory pism i decyzji procesowych sporządzanych w postępowaniach w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich, wyd. 3, Warszawa 2019 (https://www.gov.pl/attachment/76a72e70-0c4a-4360-9f17-0087d56ccf4f; dostęp: 01.09.2020 r.).
Izdebski H., Zieliński J.M., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, Warszawa [Wolters Kluwer] 2019.
Krajnik S., Stosowanie przepisów Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego w postępowaniach dyscyplinarnych studentów i doktorantów ? wybrane zagadnienia (w:) J. Pakuła (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Nowe prawo ? aktualne problemy, Toruń [?Dom Organizatora?] 2012, s. 169?186.
Kurczewska K., Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów (w:) S. Waltoś, A. Rozmus (red.), Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój. Prawo. Organizacja, wyd. 4, Warszawa [Wolters Kluwer] 2016, s. 461?518.
Kurzępa-Dedo K., Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich (w:) S. Waltoś, A. Rozmus (red.), Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój. Prawo. Organizacja, wyd. 4, Warszawa [Wolters Kluwer] 2016, s. s. 401?460.
Paśnik J., Odpowiedzialność nauczycieli akademickich oraz studentów w latach 1945?2006 (w:) J. Zieliński (red.), Studia nad ustrojoznawstwem i administracją. Księga jubileuszowa Profesora Michała Teofila Staszewskiego, Siedlce [Akademia Podlaska] 2007, s. 307?327.
Pohl Ł., Wokół sporu o adekwatny poziom odczytywania prawa ? LEX czy IUS? (Na przykładzie dyskusji o liczbie trybów składania wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela akademickiego obwinionego przez rzecznika dyscyplinarnego o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego mniejszej wagi), ?Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny? 2018, nr 3, s. 7?14 (https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/16495).
Pyter M. (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa [Wydawnictwo C.H. Beck] 2012.
Sanetra W., Wierzbowski M. (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa [Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego] 2013.
Tyszka M., Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów. Problemy stosowania unormowań, ?Problemy Prawa i Administracji? 2011, nr 1, s. 75?94 (https://wszechnicapolska.edu.pl/dokumenty/wydawnictwo/2011-1-A-Kojder-Problemy-prawa-i-administracji.pdf).
Woźnicki J. (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, Warszawa [Wolters Kluwer] 2019.
Wróblewski J., Z zagadnień dyscyplinarnych w szkole wyższej, ?Życie Szkoły Wyższej? 1954, nr 12, s. 63?68.
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Forum Prawnicze

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##