Odszkodowanie z tytułu braku możliwości wykonywania pracy w czasie niesłusznego pozbawienia wolności a dyferencyjna metoda ustalania szkody w orzecznictwie Sądu Najwyższego
PDF

Słowa kluczowe

odszkodowanie
zadośćuczynienie
niesłuszne pozbawienie wolności
metoda dyferencyjna

Jak cytować

Blachnio-Parzych, A. (2021). Odszkodowanie z tytułu braku możliwości wykonywania pracy w czasie niesłusznego pozbawienia wolności a dyferencyjna metoda ustalania szkody w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Forum Prawnicze, (4(66). https://doi.org/10.32082/fp.4(66).2021.438

Abstrakt

Pozbawienie człowieka wolności może doprowadzić do powstania krzywdy lub szkody wymagających naprawienia w razie stwierdzenia podstaw przewidzianych w art. 552 k.p.k. albo w art. 8 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Istnieje zgoda co do cywilnoprawnego charakteru tych roszczeń. Wątpliwości budzi jednak sposób obliczania odszkodowania z tytułu braku możliwości wykonywania pracy w czasie pozbawienia wolności. Według stanowiska przeważającego w orzecznictwie sądowym, ukształtowanego w oparciu o uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 1958 r., 729/58, dopuszczalne jest ograniczenie tego odszkodowania do hipotetycznych oszczędności osoby pozbawionej wolności. Taki zabieg znajdować ma oparcie w dyferencyjnej metodzie ustalania wysokości szkody. W wyroku z dnia 5 czerwca 2019 r., III KK 189/18, wyrażone zostało stanowisko przeciwne w stosunku do dominującego. Sąd Najwyższy krytycznie odniósł się zarówno do redukcji tego odszkodowania o koszty utrzymania osoby pozbawionej wolności, jak i o zaoszczędzone przez nią wydatki na inne potrzeby. Analiza obu stanowisk pozwala na wniosek, że stanowisko zajęte w ostatnim z wymienonacyh wyroków jest trafne i nie oznacza ono rezygnacji z zastosowania dyferencyjnej metody ustalania wysokości szkody. 

https://doi.org/10.32082/fp.4(66).2021.438
PDF

Bibliografia

Boratyńska K., Czarnecki P., Art. 552 (w:) A. Sakowicz (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2020, s. 1416-1428.

Bulsiewicz A., Charakter prawny roszczeń odszkodowawczych za niesłuszne skazanie lub bezzasadne tymczasowe aresztowanie, "Państwo i Prawo" 1965, z. 12, s. 885-893.

Bulsiewicz A., Konstytucyjna ochrona wolności i praw człowieka a odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody powstałe wskutek niesłusznego skazania, tymczasowego aresztowania lub zatrzymania (w:) J. Czapska, A. Gaberle, A. Światłowski, A. Zoll (red.), Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci profesora Stanisława Waltosia, Warszawa 2000, s. 259-267.

Bulsiewicz A., Proces o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub oczywiście bezzasadny areszt tymczasowy, Toruń 1968.

Cesarz K., Szkody wynikłe z uniemożliwienia poszkodowanemu pracy zarobkowej na skutek niesłusznego pozbawienia wolności (zagadnienia wstępne), "Przegląd Sądowy" 2002, nr 2, s. 44-53.

Chojniak Ł., Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, Warszawa 2013.

Cioch P., Odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu niesłusznego skazania, Warszawa 2007.

Florczak-Wątor M., Art. 64, Prawo do własności, innych praw majątkowych, prawo dziedziczenia (w:) P. Tuleja (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2019, s. 215-217.

Garlicki L., Zubik M., Art. 32 (w:) L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 2, Warszawa 2016, s. 101-132.

Gostyński Z., Stefański R.A., Art. 552 (w:) Z. Gostyński (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 3, Warszawa 2004, s. 746-771.

Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kraków 2005.

Hofmański P., Art. 5, Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego (w:) L. Garlicki (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz do art. 1-18, Warszawa 2010, s. 152-241.

Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Art. 552 (w:) P. Hofmański (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 3, Warszawa 2012, s. 466-489.

Janukowicz K., Wysokość odszkodowania za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie, Lex/el. 2016.

Jasiński W., Art. 552 (w:) J. Skorupka (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2020, s. 1416-1425.

Kaliński M., Szkoda na mieniu i jej naprawienie, Warszawa 2014.

Matras J., Art. 552 (w:) K. Dudka (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2018, s. 1298-1331.

Olejniczak A., Art. 361 (w:) A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3. Zobowiązania - część ogólna, Warszawa 2014, s. 96-109.

Safjan M., Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej (po 1 września 2004 r.), Warszawa 2004.

Stopka K., Uwagi na temat charakteru prawnego państwowej kompensaty dla ofiar przestępstw, "Państwo i Prawo" 2014, z. 7, s. 61-74.

Świecki D., Art. 552 (w:) D. Świecki (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 2, Warszawa 2018, s. 696-711.

Tuleja P., Art. 32, Zasada równości (w:) P. Tuleja (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2019, s. 119-121.

Waszczyński J., Odszkodowanie za niesłuszne skazanie i bezzasadne aresztowanie w polskim procesie karny, Warszawa 1967.

Wiliński P., Karlik P., Art. 42, Gwarancja wolności i nietykalności osobistej (w:) M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP, t. 1, Komentarz do art. 1-86, Warszawa 2016, s. 990-1006.

Wiliński P., Odszkodowanie za stosowanie środków reakcji karnej lub przymusu procesowego - w świetle konstytucyjnej gwarancji prawa do odszkodowania, "Wrocławskie Studia Sądowe" 2012, nr 1, s. 5-22.

Wiśniewski T., Art. 361, Granice odpowiedzialności (w:) J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, Zobowiązania. Część ogólna, Warszawa 2018, s. 99-110.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Forum Prawnicze

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##