Kwalifikowanie skazanego jako "skazanego niebezpiecznego" z perspektywy rekomendacji Rady Europy i prawa krajowego
PDF

Słowa kluczowe

: niebezpieczni więźniowie, ocena ryzyka, kara pozbawienia wolności

Jak cytować

Szczygieł, G. B. (2021). Kwalifikowanie skazanego jako "skazanego niebezpiecznego" z perspektywy rekomendacji Rady Europy i prawa krajowego. Forum Prawnicze, (2(64). https://doi.org/10.32082/fp.2(64).2021.416

Abstrakt

abstrakt zostanie dosłany

https://doi.org/10.32082/fp.2(64).2021.416
PDF

Bibliografia

T. Artaszewicz ? Zawisza, Problematyka kwalifikowania osadzonych do kategorii tzw. więźniów niebezpiecznych w świetle obowiązującego ustawodawstwa i planowanych zmian w prawie karnym wykonawczym, ?Palestra? 2016, nr 3

E. Brzostymowska, Rozważania dotyczące postępowania ze skazanymi niebezpiecznymi w kontekście badań rzecznika praw obywatelskich w wybranych jednostkach penitencjarnych ?Przegląd Więziennictwa Polskiego? 2013, nr 79

T. Bulenda, R. Musiłowski, O więźniach niebezpiecznych w kontekście ochrony praw człowieka, ?Przegląd Więziennictwa Polskiego? 2008, nr 60

J. Chojecka, Model dla wszystkich. Spory wokół koncepcji szacowania ryzyka recydywy, ?Resocjalizacja Polska? 2004, nr 7

M. Ciosek, Izolacja więzienna, Gdańsk 1993, s. 17 ? 56

D. Gajdus, B. Gronowska, Europejskie standardy traktowania więźniów (rekonstrukcja standardów oraz ich znaczenie dla polskiego prawa i praktyki penitencjarnej. Zarys wykładu, Toruń 1998

R. Godyla, L. Bogunia, Niektóre problemy kwalifikowania skazanych tymczasowo aresztowanych do grupy osadzonych niebezpiecznych, w: Postępowanie z wybranymi grupami skazanych w polskim systemie penitencjarnym. Aspekty prawne, red. nauk. A. Kwieciński, Warszawa 2013

B. Gronowska, Więźniowie niebezpieczni w polskich zakładach karnych, ?Prokuratura i Prawo? 2013, nr 7 - 8

T. Kalisz, Osadzeni niebezpieczni. Procedura kwalifikacji, jej weryfikacja oraz zakres ograniczeń, ?Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego?, Tom XL Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, pod red. J. Giezka, D. Gruszeckiej, T. Kalisza, Wrocław 2017

T. Kalisz, Narzędzia szacowania ryzyka powrotu do przestępstwa. Niezbędny element postępowania wykonawczego, ?Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego? 2019, t. LIV

J. Lachowski (red.) Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Wyd. 3, Warszawa 2018

Z. Lasocik, Funkcjonowanie oddziałów dla tzw. ?więźniów niebezpiecznych? w Polsce, ?Archiwum Kryminologii?, 2009, t. XXXI,


Z. Lasocik, Komentarz do Rekomendacji Nr R(82)17 dotyczącej warunków izolacji i postępowania z więźniami niebezpiecznymi, ?Przegląd Więziennictwa Polskiego? 2011, nr 72 ? 73

J. Kucejko, Sytuacja prawna i faktyczna skazanych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu karnego, w: X lat obowiązywania Kodeksu karnego wykonawczego, pod red. S. Lelentala, G. B. Szczygieł, Białystok 2009

Z. Lasocik, Komentarz do Rekomendacji Nr R(82)17 dotyczącej warunków izolacji i postępowania z więźniami niebezpiecznymi, ?Przegląd Więziennictwa Polskiego? 2011, nr 72 ? 73

H. Machel, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003

J. U. Niemcewicz, Memoriał o nowym systemie więzień ustanowionym w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 1962

K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy, Komentarz wyd. IV. 2018

G. B. Szczygieł, Społeczna readaptacja skazanych w polskim systemie penitencjarnym, Białystok 2002

T. Szymanowski, Charakterystyka więziennictwa polskiego w zestawieniu z więziennictwem w innych krajach europejskich, w: Przemiany polskiego prawa karnego w latach 1986 ? 2016, red. nauk. A. Korwin-Szymanowska, Warszawa 2018

D. Wójcik, Stosowanie w postępowaniu karnym narzędzi diagnostyczno-prognostycznych służących oszacowaniu ryzyka powrotności do przestępstwa, ?Prawo w działaniu. Sprawy karne? 2013, nr 12
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Forum Prawnicze

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##