Obowiązek sformułowania wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób precyzyjny i jasny. Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 stycznia 2020 r., I OSK 587/19
PDF

Słowa kluczowe

bezczynność organu
dostęp do informacji publicznej
wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Jak cytować

Skoczylas, D. (2021). Obowiązek sformułowania wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób precyzyjny i jasny. Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 stycznia 2020 r., I OSK 587/19. Forum Prawnicze, (3(65). https://doi.org/10.32082/fp.3(65).2021.388

Abstrakt

Artykuł dotyczy zagadnienia prawidłowego formułowania treści wniosku o udostępnienie informacji publicznej, wyrażonego w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 stycznia 2020 r., o sygnaturze I OSK 587/19. Wskazane rozstrzygnięcie NSA, niewątpliwie ujednolica sposób formułowania wniosku, podkreślając precyzyjny i jasny charakter treści jako główne czynniki warunkujące zasadność, ocenę prawidłowości i kompletności wniosku. Taka klasyfikacja, mając na uwadze odformalizowany i uproszczony charakter wniosku oraz brak ustawowych wytycznych co do treści, pozwala na przyjęcie pewnych kryteriów w aspekcie tworzenia podmiotowej i przedmiotowej strony wniosku. Potwierdza także dotychczas przyjęte stanowisko, w zakresie spełnienia warunku precyzyjności i jasności elementów treści wniosku w sposób ?nie budzący żadnych wątpliwości?. Dodatkowo podkreśla aspekt prawidłowego wskazania adresata wniosku i zasadności zarzutu w postaci bezczynności. Racjonalne, wydaje się zatem postawienie pytania o wprowadzenie legalnej definicji treści wniosku o udostępnienie informacji publicznej, korespondujące z niniejszym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego.

https://doi.org/10.32082/fp.3(65).2021.388
PDF

Bibliografia

Bernaczyk M., ?Dokument wewnętrzny" jako ograniczenie konstytucyjnego prawa do informacji. Rozstrzyganie kolizji w teorii i praktyce prawa, Warszawa 2017.

Cybulska R., Wniosek o udostępnienie informacji publicznej jako forma realizacji uprawnienia do uzyskania informacji publicznej, ?Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne? 2017, nr 26 (3), s. 267-275.

Karciarz M., Wybrane zagadnienia z zakresu dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym, ?Adam Mickiewicz University Law Review? 2016, t. 6, s. 279- 292.

Kędzierska K., Bezwnioskowy tryb dostępu do informacji publicznej ? schemat postępowania, ?Informacja w Administracji Publicznej" 2017, nr 3, s. 57-61.

Kędzierska K., Szustakiewicz P., Pojęcie informacji publicznej (w:) P. Szustakiewicz (red.), Dostęp do informacji publicznej, Warszawa 2019.

Krztoń W., XXI wiek ? wiekiem społeczeństwa informacyjnego, ?Modern Management Review? 2015, vol. XX, nr 22 (3), s. 101-112.

Prasal A., Załatwianie spraw w postępowaniu w sprawie udostępnienia informacji publicznej (w:) G. Abgarowicz, E. Perłakowska, A. Prasal (red.), Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji, Warszawa 2018.

Szalewska M., Bezczynność organu, a przewlekłość postępowania administracyjnego ? o próbie rozróżnienia pojęć, ?Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka? 2013, nr 3(32), s. 52-71.

Trzeciakowski R., Wymogi formalne wniosku o udostępnienie informacji publicznej ? wniosek wniesiony ustnie i za pomocą poczty elektronicznej, ?Informacja w Administracji Publicznej" 2015, nr 2, s. 63.

Wróblewska K., Informacja prosta a informacja przetworzona, ?Informacja w Administracji Publicznej" 2017, nr 2, s. 47- 49.

Akty prawne

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U. nr 78, poz. 483).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 256).

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325).

Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 740).

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Forum Prawnicze

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##