Szymon Solarski, Odwołanie darowizny, Warszawa 2020, 278 s., Recenzja
PDF

Słowa kluczowe

darowizna, causa, animus donandi, forma umowy darowizny

Jak cytować

Tenenbaum-Kulig, M. (2021). Szymon Solarski, Odwołanie darowizny, Warszawa 2020, 278 s., Recenzja. Forum Prawnicze, (2(64). https://doi.org/10.32082/fp.2(64).2021.379

Abstrakt

Przedmiotem recenzji jest książka S. Solarskiego ?Odwołanie darowizny?. Analizie poddano układ pracy, a także niektóre tezy przedstawione przez jej autora. Mimo podzielenia poglądu o niedopuszczalności odwołania darowizny po śmierci obdarowanego, przedstawiona została polemika z argumentacją zaproponowaną przez autora dla jego uzasadnienia. Wsparte zostało stanowisko S. Solarskiego, że darowizna nie podlega kwalifikacji jako czynność kauzalna. Krytyce natomiast został poddany pogląd, że darowizna powinna być uznana za umowę o podwójnym skutku, ponieważ rzekomo prowadzi do obciążenia prawa własności darowanego przedmiotu prawem do odwołania darowizny z powodu rażącej niewdzięczności. Została także przedstawiona polemika z poglądami, że wymogiem skuteczności darowizny jest istnienie animus donandi, że renta ustanowiona bez wynagrodzenia jest darowizną, a także z wnioskami de lege ferenda sformułowanymi przez S. Solarskiego, takimi jak wprowadzenie zwykłej formy pisemnej jako zasadniczej formy dla oświadczenia woli darczyńcy, postulat zmiany art. 899 § 1 k.c., czy przyznanie roszczenia wobec obdarowanego o dostarczanie środków umożliwiających realizację lub uzupełnienie ciążących na darczyńcy ustawowych obowiązków alimentacyjnych również osobom uprawnionym do alimentacji przez darczyńcę.

https://doi.org/10.32082/fp.2(64).2021.379
PDF

Bibliografia

Brzozowski A., Kocot W. J., Skowrońska-Bocian E., Prawo cywilne, Część ogólna, Warszawa [Wolters Kluwer] 2015.

Dmowski S., Art. 897 (w:) G. Bieniek (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego, Księga trzecia. Zobowiązania, tom 2, Warszawa [Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis] 2006, wyd. 6, s. 735-738.

Drozd E., Przeniesienie własności nieruchomości. Warszawa ? Kraków [Państwowe Wydaw. Naukowe] 1974.

Gawlik Z., Art. 897 (w:) A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny, Komentarz LEX, Tom III. Zobowiązania. Część szczególna, Warszawa [Wolters Kluwer Polska] 2014, s. 1358-1361.

Grzybowski S., Rozdział XII. Czynności prawne. Zasady ogólne (w:), S. Grzybowski (red.), System prawa cywilnego, t. I, Część ogólna, Wrocław ? Warszawa ? Kraków ? Gdańsk ? Łódź [Ossolineum] 1985, s. 475-511.

Grzybowski S., Rozdział VI, Darowizna (w:), S. Grzybowski (red.), System prawa cywilnego, t. III, cz. 2, Prawo zobowiązań ? część szczegółowa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk [Ossolineum] 1976, s. 223-255.

Janas A., Art. 897 (w:) M. Habdas, M. Fras (red.), Kodeks cywilny, Komentarz, Tom V, Zobowiązania. Część szczególna (art. 765 ? 92116), Warszawa [Wolters Kluwer Polska] 2019, s. 622-627.

Jezioro J., Art. 897 [Niedostatek darczyńcy] (w:) E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny, Komentarz, Warszawa [Wydawnictwo C.H.Beck] 2019, s. 1739-1741.

Karaszewski G., Art. 897 [Niedostatek darczyńcy] (w:) J. Ciszewski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa [LexisNexis Polska] 2014, s. 1457-1458.

Kawałko A., Witczak H., Prawo cywilne ? część ogólna. Warszawa [Wydawnictwo C.H.Beck] 2011.

Krajewski M., Przebaczenie i inne okoliczności wyłączające możliwość uznania spadkobiercy za niegodnego, ?Państwo i Prawo? 1997, z. 5, s. 65-74.

Księżak P., Przebaczenie w polskim prawie cywilnym, ?Państwo i Prawo? 2006, nr 11, s. 54-66.

Machnikowski P., Art. 5 [Nadużycie prawa] (w:) E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny, Komentarz, Warszawa [Wydawnictwo C.H.Beck] 2019, s. 14-24.

Mojak J., Obrót wierzytelnościami. Warszawa [Wydawn. Prawnicze] 2001.

Mojak J., Rozdział VIII. Czynności prawne (w:), T. A. Filipiak, J. Mojak, M. Nazar, E. Niezbecka, Zarys prawa cywilnego, Lublin [Verba] 2008, s. 146-164.

Mularski K., Art. 888-902 [Tytuł XXXIII Darowizna] (w:) M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny, Tom III, Komentarz, Art. 627-1088, Warszawa [Wydawnictwo C.H.Beck] 2019, s. 821-903.

Nazar M., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego ? Izby Cywilnej z dnia 27 listopada 1998 r., II CKN 31/98, ?Orzecznictwo Sądów Polskich? 1999, nr 10, poz. 175.

Radwański Z., Rozdział IV. Rodzaje czynności prawnych (w:), Z. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego, t. 2, Prawo cywilne ? część ogólna, Warszawa [Wydawnictwo C.H.Beck] 2002, s. 171-217.

Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne ? część ogólna. Warszawa [Wydawnictwo C.H.Beck] 2015.

Safjan M., Recenzja: Leopold Stecki: Umowa darowizny, Studia Iuridica Towarzystwa Naukowego w Toruniu, z. 1, Warszawa-Poznań 1974, s. 235, ?Nowe Prawo? 1974, nr 10, s. 1373-1379.

Safjan M., Art. 897 [Niedostatek darczyńcy] (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, Tom II, Komentarz do artykułów 450-1088, Warszawa [Wydawnictwo C.H.Beck] 2005, s. 785-787.

Skowrońska-Bocian E., Prawo cywilne, Część ogólna, Zarys wykładu. Warszawa [Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis] 2005.

Solarski S., Odwołanie darowizny. Warszawa [Wolters Kluwer] 2020.

Sołtysiński S., Czynności rozporządzające. Przyczynek do analizy podstawowych pojęć cywilistycznych (w:), J. Błeszyński, J. Rajski (red.), Rozprawy z prawa cywilnego, Księga pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego, Warszawa [Państwowe Wydawnictwo Naukowe] 1985, s. 301-330.

Stecki L., Umowa darowizny. Warszawa-Poznań [Państwowe Wydawnictwo Naukowe] 1974.

Stecki L., Art. 897 (w:) J. Winiarz (red.), Kodeks cywilny z komentarzem, t. 2, Warszawa [Wydaw. Prawnicze] 1989, s. 806-808.

Stecki L., Darowizna. Toruń [Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania ?Dom Organizatora?] 1998.

Stecki L., Rozdział V. Darowizna (w:), J. Rajski (red.), System Prawa Prywatnego, t. 7, Prawo zobowiązań ? część szczegółowa, Warszawa [Wydawnictwo C.H.Beck] 2004, s. 279-311.

Szer S., Prawo cywilne, Część ogólna. Warszawa [Państwowe Wydaw. Naukowe] 1967.

Tenenbaum-Kulig M., Darowizna w polskim prawie zobowiązań, w druku.

Trzaskowski R., Art. 888-902 [Tytuł XXXIII Darowizna] (w:) J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Tom V, Zobowiązania, Część szczegółowa, Warszawa [Wolters Kluwer] 2017, s. 576-720.

Wiszniewski J., Zarys prawa cywilnego. Warszawa [Państwowe Wydaw. Naukowe] 1969.

Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej. Warszawa [Wydawnictwa Prawnicze PWN] 1999.

Zawada K., Umowa przelewu wierzytelności. Kraków [nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego] 1990.

Zawada K., Rozdział VII. Przelew wierzytelności (w:), A. Olejniczak (red.), System Prawa Prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań ? część ogólna, Warszawa [Wydawnictwo C.H.Beck] 2009, s. 1015-1066.

wyrok SN z dnia 3 października 2007 r., IV CSK 193/07, OSNC-ZD 2008, nr 3, poz. 78

wyrok SN z dnia 5 marca 2009 r., II CSK 484/08, LEX nr 507988

wyrok SN z dnia 20 października 2006 r., IV CSK 172/06, LEX nr 564478

wyrok SN z dnia 27 listopada 1998 r., III CKN 31/98, OSP 1999, nr 10, poz. 175

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.

Ustawa z 4 kwietnia 2017 r. uchwalona przez parlament Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki pod tytułem Revocation of Irrevocable Deeds of Gift on the ground of Gross Ingratitude Act
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Forum Prawnicze

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##