Przyczynek do rozważań o wybranych instytucjach redukcyjnych w prawie karnym
PDF

Słowa kluczowe

czyn ciągły
ciąg przestępstw
kara łączna
wyrok łączny
zbieg przestępstw
reforma prawa karnego

Jak cytować

Nowosad, A. (2021). Przyczynek do rozważań o wybranych instytucjach redukcyjnych w prawie karnym. Forum Prawnicze, (3(65). https://doi.org/10.32082/fp.3(65).2021.363

Abstrakt

W artykule przedstawiono wybrane instrumenty redukcyjne w polskim prawie karnym: czyn ciągły, ciąg przestępstw i karę łączną, ukazując wykorzystanie tych konstrukcji na podstawie przykładowego stanu faktycznego. Wysokość kary orzeczonej za całokształt działalności przestępczej sprawcy może zależeć od liczby prowadzonych przeciwko niemu postępowań. Skazany nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji błędów systemowych lub niedopatrzeń organów postępowania w zakresie łącznego oskarżenia bądź rozpoznania spraw. Jedynym intrumentem korygującym wcześniejsze zaniechania aparatu wymiaru sprawiedliwości jest wyrok łączny.

https://doi.org/10.32082/fp.3(65).2021.363
PDF

Bibliografia

Akty normatywne

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 206, poz. 1589 z późn. zm.

Ustawa z 20.02 2015 r. o zmianie ustawy ? Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2015 r., poz. 396.

Ustawa z dnia 11.03.2016 r. o zmianie ustawy- Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 437.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2015 r., poz. 396.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. Regulamin wewnętrzny urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, Dz.U.2017.1206 t.j. z dnia 2017.06.23.

Literatura

Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1971, s. 302.

Dąbrowska-Kardas M., P. Kardas, Czyn ciągły i ciąg przestępstw w kodeksie karnym z 1997 roku (w:) Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny. Krótkie komentarze, Warszawa 1998, z. 20,

Gałązka M. (w:) A. Grześkowiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2018.

Hofmański P., L.K. Paprzycki, A. Sakowicz (w:) M. Filar (red.) Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016

Kala D., M. Klubińska, Kara łączna i wyrok łączny, Kraków 2017.

Kala D., M. Klubińska, Kara łączna w projektach nowelizacji Kodeksu karnego- wybrane zagadnienia, Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, 2014, nr 13,

Kardas P. (w:) red. L. K. Paprzycki, System prawa karnego. Tom 4. Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej, Warszawa 2016.

Kardas P. (w:) W. Wróbel (red.), A. Zoll (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016.

Kardas P., Ciąg przestępstw w świetle nowelizacji kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r., Pal. 2015/7?8, s. 107,

Kozłowska-Kalisz P., Komentarz do art. 91 k.k. (w:) M. Mozgawa, Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, Lex/el 2020

Kukuła Z., Czyn ciągły w świetle praktyki orzeczniczej, WPP 2014, nr 4.

Kulik M. (w:) M. Mozgawa, Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, Lex/el 2020.

Lachowski J. (w:) V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. Komentarz, WKP 2018.

Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1932, s. 92.

Pohl Ł. (w:) R.A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, 2019.

Sądej R., Realny zbieg przestępstw a wyrok łączny, (w:) Zbieg przepisów oraz zbieg przestępstw w polskim prawie karnym, red. J. Majewski, Toruń 2006,

Siewierski M. (w:) J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1977, s.235.

Szewczyk M., Kara łączna w polskim prawie karnym. Rozważania na tle doktryny i orzecznictwa sądowego, Kraków 1981,

Tarapata S., P.Zakrzewski, Charakter prawny i ustawowe granice kary za ciąg przestępstw (po 1 lipca 2015 r.), CzPKiNP, 2016 , z. 1.

Wolter W. (w:) I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973, s. 298

Wolter W., Nauka o przestępstwie, Warszawa 1973.

Żółtek S. (w:) M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część ogólna, Warszawa 2017

Orzecznictwo

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 czerwca 2019 r. sygn. akt P 20/17, Dz.U.2019.1135

Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2018 r. I KZP 11/17, OSNKW 2018 nr 4, poz. 28, str. 1.

Uchwała SN z 15.06.2007 r., I KZP 15/07, OSNKW 2007/7?8, poz. 55,

Uchwała SN z 21.11.2001 r., I KZP 29/01, OSNKW 2002, Nr 1?2, poz. 2 ,

Uchwała SN z 21.11.2001 r., I KZP 29/01, OSNKW 2002, Nr 1?2, poz. 2.

Uchwała SN z 21.11.2001 r., I KZP 29/01, OSNKW 2002/1?2, poz. 2,

Uchwała SN z dnia 19 sierpnia 1999 r., I KZP 24/99, OSP 2000, z. 2, poz. 25.

Uchwała SN z dnia 21 listopada 2001 r., I KZP 29/01, OSNKW 2002, nr 1-2, poz. 2, s. 30-31.

Uchwała SN z dnia 26 września 2002 r., I KZP 21/02, OSNKW 2002, nr 11-12, poz. 90.

Wyrok SN z 11.06.1979 r., II KR 149/79, OSNKW 1979, nr 9, poz. 92;

Wyrok SN z 12.09.1985 r., II KR 245/85, OSPiKA 1988, z. 1, poz. 9.

Wyrok SN z 15.09.2005 r., II KK 15/05, LEX nr 157549.

Wyrok SN z 26.07.2007 r., IV KK 153/07, Biul. PK 2007/15, s. 13;

Wyrok SN z 30 IV 2015 r., V KK 395/14, LEX nr 1710410.

Wyrok SN z 30.09.2016 r., IV KK 107/16, LEX nr 2142038.

Wyrok SN z 5.04.2000 r., V KKN 41/00, LEX nr 50957.

Wyrok SN z 6.09.2000 r., III KKN 340/00, LEX nr 51106.

Wyrok SN z dnia 16 września 2003 r., WA 40/03, OSNKW 2003, nr 11-12, poz. 100,

Wyrok SN z dnia 24 listopada 2005 r., WA 32/05, OSNKW 2006, nr 1, poz. 11

Wyrok SN z dnia 9 czerwca 2009 r., III KK 444/08,

Postanowienie SN z 12.4.2007 r., WZ 7/07, OSNwSK 2007, Nr 1, poz. 817.

Postanowienie SN z 9.3.2006 r., V KK 271/05, OSNKW 2006, Nr 5, poz. 50;

Postanowienie SN z 18.03.1981 r., VI KZP 5/81, OSNPG 1981/5/43;

Postanowienie SN z 18.09.2003 r., III KK 159/02, LEX nr 81203;

Postanowienie SN z 2.10.2007 r., WZ 36/07, Biul. PK 2007/15, s. 43;

Postanowienie SN z 26.07.2007 r., IV KK 175/07, Biul. PK 2007/15, s. 40;

Postanowienie SN z 29.03.2006 r., I KZP 58/05, Biul. PK 2006/5, s. 4,

Wyrok SA w Katowicach z 1.06.2011 r., II AKa 83/11, LEX nr 1001374.

Wyrok SA w Katowicach z 18.07.2002 r., II AKa 249/02, Prok. i Pr.-wkł. 2003/5, poz. 18.

Wyrok SA w Katowicach z 25 lutego 2010 r., II Aka 350/09, Prok. i Pr. nr 10, poz. 5.

Wyrok SA w Katowicach z 28.07.2011 r., II AKa 244/11, LEX nr 1001368;

Wyrok SA w Katowicach z dnia 18 lipca 2002 r., II AKa 249/02, Prok. i Pr.-wkł. 2003, nr 5, poz. 18.

Wyrok SA w Lublinie z 3.04.2018 r., II AKa 73/18, LEX nr 2490119.

Wyrok SA w Lublinie z 6 lipca 2010 r., II Aka 55/10, KZS 2010, nr 12, poz. 53.

Wyrok SA w Warszawie z dnia 29 czerwca 2006 r., II AKa 173/06, Apel.-W-wa 2006, nr 4, poz. 14.

Postanowienie SA w Katowicach z 20.06.2001 r., II AKo 92/01, Prok. i Pr. 2002, Nr 5, poz. 28

Wykaz źródeł z internetu

https://echodnia.eu/podkarpackie/oszust-z-rzeszowa-za-fikcyjny-handel-telefonami-skazany-na-20-lat-wiezienia/ar/c1-14668713,

https://gazetakrakowska.pl/oszust-z-krakowa-z-wyrokiem-20-lat-odsiadki-bral-pieniadze-telefonow-nie-dawal/ar/c1-14650249,

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1190539,likwidacja-kar-i-wyrokow-lacznych.html

https://tvn24.pl/polska/opole-oszukal-150-osob-przy-sprzedazy-telefonu-skazany-na-20-lat-wiezienia-ra992290-2567658,

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,25503503,sprzedam-telefon-oszukal-150-osob-na-cwierc-miliona-wyrok.html,

https://www.fakt.pl/pieniadze/prawo/iphone-20-lat-za-sprzedaz-telefonu/0yxk6ce, https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,25503503,sprzedam-telefon-oszukal-150-osob-na-cwierc-miliona-wyrok.html,

https://www.infor.pl/prawo/kodeks-karny/laczenie-kar/2702957,Nawet-100-lat-wiezienia-MS-proponuje-przelomowe-zmiany-w-laczeniu-kar.html

https://www.se.pl/wiadomosci/polska/20-lat-za-sprzedaz-telefonu-szokujacy-wyrok-opolskiego-sadu-aa-YPH1-sUoX-xzao.html,

https://www.tvp.info/45756809/sprzedawal-ten-sam-telefon-sad-wydal-wyrok-surowszy-niz-ws-amber-gold

Inne

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy ? Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych z 15 maja 2014 r., druk nr 2393, http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/ 39FD209B7AC6C45AC1257CDE0042D631/%24File/2393-uzas.docx.

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy ? Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy Sejmu VIII kadencji, druk sejm. nr 207, s. 18-19.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Forum Prawnicze

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##