Wzorce kodyfikowalności procedury sądowoadministracyjnej oraz problemy ich konkretyzacji na tle rozwiązań w wybranych zagranicznych porządkach prawnych i w prawie polskim
PDF

Słowa kluczowe

prawo administracyjne procesowe
postępowanie sądowoadministracyjne
kodyfikowalność procedury przed sądem administracyjnym

Jak cytować

Kamiński, M. S. (2021). Wzorce kodyfikowalności procedury sądowoadministracyjnej oraz problemy ich konkretyzacji na tle rozwiązań w wybranych zagranicznych porządkach prawnych i w prawie polskim. Forum Prawnicze, (4(66). https://doi.org/10.32082/fp.4(66).2021.355

Abstrakt

The essential aim of the article is the theoretical analysis of the codification ability's patterns of the judicial-administrative procedure from a comparative law perspective. The analysis begins with the presentation of the theoretical assumptions and conditions of the practical capabilities to codyfying of the procedural norms which regulate the judicial-administrative proceedings. The author argues that there is a fundamental difference between the judicial-administrative procedure and the other judcial procedures. In the area of administrative law the connections and the mutual interactions between substantive and procedural law are more strict and intense. Therefore the procedure of public administration's judicial control is strictly conditioned and modeled by the administrative law norms. The next part of the analysis deals with the models of the codification ability's patterns of the judicial-administrative procedure in the chosen foreign legal orders and their implications for the other orders. There have been presented the crucial normative features of the French, Dutch, Italian, German, Austrian, Swiss, English and Spanish solutions in the sphere of judicial-administrative procedure. The last part of the considerations has been devoted to the development and actual problems of the Polish concretized pattern of the judicial-administrative procedure's codification.

https://doi.org/10.32082/fp.4(66).2021.355
PDF

Bibliografia

Arnaldo Alcubilla E., Fernández Valverde R.(ed.), Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Comentarios a la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, Madrid 2007.

Auby J. B., Codification of the Law of Administrative Procedure. General Perspective (w:) Wen-Yeu Wang (eds.), Codification in International Perspective: Selected Papers from the 2nd IACL Thematic Conference, Cham - Heidelberg - New York - Dordrecht - London 2014, s. 139-162.

Barnett H., Constitutional and Administrative Law, London - Sydney 2002.

Bergel J. L., Principal Features and Methods of Codification, "Louisiana Law Review" 1988, t. 48, nr 5, s. 1073-1988.

Borkowski J., Model normatywny sądowej kontroli administracji państwowej w Polsce, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 1988, t. XLI, s. 7-37.

Borkowski J., Normy prawa materialne i formalne a pojęcie procedury administracyjnej, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 1982, nr 28, s. 27-48.

Borkowski J., Nowy francuski kodeks sądownictwa administracyjnego, "Państwo i Prawo" 2001, nr 10, s. 38-48.

Burgi M., Durner W., Modernisierung des Verwaltungsverfahrensrechts durch Stärkung des VwVfG. Transparenz, Bürgerfreundlichkeit und Perspektiven der Bürgerbeteiligung insbesondere in Verfahren der Eröffnungskontrolle, Baden-Baden 2012, ss. 204.

Burgi M., Gesetzgebung im Verwaltungsverfahrensrecht zwischen europäischem Umsetzungsdruck und (fehlendem) nationalem Gestaltungswillen (w:) M. Burgi, K. Schönenbroicher (red.), Die Zukunft des Verwaltungsverfahrensrechts. Zukunftswerkstatt Verwaltungsverfahren: Staat und Wirtschaft, Wissenschaft und Praxis im Dialog, Baden-Baden 2010, s. 31-47.

Burgi M., Übergreifende Regelung des Rechts der Regulierungsverwaltung - Realisierung der Kodifikationsidee?, "Neue Juristische Wochenschrift" 2006, nr 34, s. 453-488.

Chieppa R., Il processo amministrativo dopo il correttivo al codice, Milano 2012.

Flavier H., Froger C., Administrative Justice in France. Between Singularity and Classicism, "BRICS Law Journal" 2016, t. 3, nr 2, s. 80-111.

Häfelin U., Müller G., Uhlmann F., Allgemeines Verwaltungsrecht, Zürich 2010.

Jaworski W. L., Nauka prawa administracyjnego. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1924.

Kahl W., Das Verwaltungsverfahrensgesetz zwischen Kodifikationsidee und Sonderrechtsentwicklungen (w:) W. Hoffmann-Riem, E. Schmidt-Aßmann (red.), Verwaltungsverfahren und Verwaltungsverfahrensgesetz, Baden-Baden 2002, s. 67-134.

Kahl W., Hilbert P., Die Bedeutung der Kodifikation im Verwaltungsrecht, "Rechtswissenschaft" 2012 nr 4, s. 453-488.

Kamiński M., Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego a procedury administracyjne regulacyjne. Uwagi teoretyczne i prawnoporównawcze (w:) Z. Kmieciak, W. Chróścielewski (red.), Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, Warszawa 2018, s. 121-138.

Kamiński M., Mechanizm i granice weryfikacji sądowoadministracyjnej a normy prawa administracyjnego i ich konkretyzacja, Warszawa 2016.

Kamiński M., Orzekanie merytoryczne sądów administracyjnych. Uwagi na tle szwajcarskiego, austriackiego i niemieckiego systemu prawnego (w:) I. Lipowicz, Z. Kmieciak (red.), Przyszłość sądownictwa administracyjnego w Polsce z uwzględnieniem tendencji europejskich, Warszawa 2012, s. 120-136.

Kamiński M., Zasady orzekania co do istoty sprawy sądowoadministracyjnej, "Przegląd Prawa Publicznego" 2015, nr 5, s. 16-34.

Kmieciak Z. (red.), Polskie sądownictwo administracyjne - zarys systemu, Warszawa 2017.

Kmieciak Z., Europejskie modele sądownictwa administracyjnego, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2006, z. 4-5, s. 9-19.

Kmieciak Z., Zarys teorii postępowania administracyjnego, Warszawa 2014.

Krawczyk A., Reforma sądownictwa administracyjnego w Austrii, "Państwo i Prawo" 2013, nr 4, s. 31-46.

Langrod J. S., Kontrola administracji. Studia, Warszawa - Kraków 1929.

Masferrer A., French Codification and "Codiphobia" in Common Law Traditions, "Tulane European and Civil Law Forum" 2019, t. 34, s. 2-31.

Matan A., Postępowanie administracyjne jako przedmiot regulacji prawa administracyjnego procesowego (w:) G. Łaszczyca, A. Matan (red.), System Prawa Administracyjnego Procesowego. Zagadnienia Ogólne, t. 1, Warszawa 2017, s. 175-273.

Ricci J. C., Droit administratif, Paris 2004.

Siedlecki W., Charakter norm prawa procesowego cywilnego w: W. Sielecki, Z. Świeboda, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2001.

Verburg A., Schueler B., Procedural Justice in Dutch Administrative Court Proceedings, "Utrecht Law Review" 2014, t. 10, nr 4, s. 56-72.

Wasilewski A., Kodyfikacja prawa administracyjnego. Idea i rzeczywistość, Warszawa 1988.

Weiss G. A., The Enchantment of Codification in the Common-Law World, "Yale Journal of International Law" 2000, t. 25, nr 2, s. 435-532.

Zimmermann J., Projekt ustawy o sądownictwie administracyjnym z 1958 r., "Samorząd Terytorialny" 1993, nr 1-2, s. 108-124.

Zimmermann J., Przepisy ogólne prawa administracyjnego i definiowanie pojęć, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2009, z. 2, s. 161-174.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Forum Prawnicze

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##