Współczesne problemy kodyfikacji prawa administracyjnego
PDF

Słowa kluczowe

Prawo administracyjne Postępowanie administracyjne Kodeks postępowania administracyjnego Kodyfikacja Dekodyfikacja

Jak cytować

Knysiak-Sudyka, H. J. (2021). Współczesne problemy kodyfikacji prawa administracyjnego. Forum Prawnicze, (2(64). https://doi.org/10.32082/fp.2(64).2021.351

Abstrakt

W opracowaniu autorka podejmuje próbę rozważenia, czy i w jakim zakresie możliwa jest całościowa czy też fragmentaryczna kodyfikacja określonych obszarów prawa administracyjnego. Normy prawa materialnego niełatwo poddają się kodyfikacji, znacznie większą ?zdolność? kodyfikacyjną mają normy prawa procesowego. Próby kompleksowego uregulowania choćby materii przepisów ogólnych prawa materialnego skończyły się niepowodzeniem. Materią, która niejako w sposób naturalny poddaje się kodyfikacji, jest postępowanie administracyjne jurysdykcyjne ogólne, jak również postępowanie administracyjne jurysdykcyjne wyłączone.  Jednak i w tym obszarze występują problemy wynikające przede wszystkim ze stale zmieniających się wymagań wobec administracji oraz działań ustawodawcy zmierzających w kierunku dekodyfikacji postępowania administracyjnego. Niewątpliwie najistotniejszą regulacją o charakterze kodeksowym, regulującą w szczególności postępowanie administracyjne jurysdykcyjne, jest Kodeks postępowania administracyjnego, jednak normuje on jedynie fragment prawnej rzeczywistości w postaci postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego ogólnego. Znajduje również zastosowanie na zasadzie lex generalis w postępowaniach administracyjnych jurysdykcyjnych szczególnych. Sam w sobie jednak nie jest regulacją o jednolitym charakterze. Powyższe sprawia, że wciąż aktualna jest dyskusja nad kształtem tej regulacji prawnej.

https://doi.org/10.32082/fp.2(64).2021.351
PDF

Bibliografia

B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2008

K. Basicz, Przykłady elementów dyskusyjnych w obecnym projekcie ustawy ? Przepisy ogólne prawa administracyjnego, Przegląd Naukowy Disputatio, Tom XI

T. Bąkowski, W kierunku kodyfikacji administracyjnego prawa materialnego, Gdańskie Studia Prawnicze, Tom XXXI, 2014

K. Biskupski, Głos w dyskusji, Państwo i Prawo 1966, z. 6

J. Borkowski, Postępowanie administracyjne (zarys systemu), Warszawa 1976

J. Borkowski, w: B. Adamiak, J. Borkowski, Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2000

W. Dawidowicz, Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1962

W. Dawidowicz, Wstęp do nauk prawno-administracyjnych, Warszawa 1974

R. Hausner, Geneza rozporządzenia Prezydenta RP o postępowaniu administracyjnem, Gazeta Administracji i Policji Państwowej 1933, nr 15

K. Jandy-Jendrośka, J. Jendrośka, w: T. Rabska, J. Łętowski (red.), System prawa administracyjnego, t. III, Wrocław 1978

Z. Janowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1999

A. Jaroszyński, Problematyka zasad ogólnych prawa administracyjnego, Państwo i Prawo 1975, z. 7

M. Kamiński, Prawo administracyjne intertemporalne, Warszawa 2011

M. Kamiński, Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego a procedury administracyjne regulacyjne. Uwagi teoretyczne i prawnoporównawcze, w: Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, red. nauk. Z. Kmieciak, W. Chróścielewski, Warszawa 2018

S. Kasznica, Polskie prawo administracyjne, Poznań 1947

D.R. Kijowski, Przepisy ogólne prawa administracyjnego ? trzecie podejście, https://www.rpo.gov.pl/pliki/12118865550.pdf

K. Klonowski, w: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. H. Knysiak-Sudyka, Warszawa 2019

Z. Kmieciak, Zarys teorii postępowania administracyjnego, Warszawa 2014

Z. Kmieciak, Wprowadzenie. Decyzja generalna w k.p.a., w: Kierunki zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego. Propozycje i kontrowersje, red. nauk. Ł. Dziamski, Warszawa 2014

Z. Kmieciak w: Raport Zespołu eksperckiego z prac w latach 2012-2016. Reforma prawa o postępowaniu administracyjnym, red. nauk. Z. Kmieciak, Warszawa 2017

H. Knysiak-Molczyk, Uprawnienia strony w postępowaniu administracyjnym, Zakamycze 2004

H. Knysiak-Molczyk, Jednolitość procedury ? mit, standard legislacyjny czy niezrealizowany postulat w sferze regulacji prawa administracyjnego ? dwugłos, w: Źródła prawa administracyjnego a ochrona wolności i praw obywateli, red. M. Błachucki, T. Górzyńska, Warszawa 2014
H. Knysiak-Sudyka, Kodeks postępowania administracyjnego ? dokąd zmierza ustawodawca?, w: Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, red. nauk. Z. Kmieciak, W. Chróścielewski, Warszawa 2018
H. Knysiak-Sudyka, Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego ? aspekt pozytywny, w: Prawo administracyjne dziś i jutro, red. nauk. J. Jagielski, M. Wierzbowski, Warszawa 2018
H. Knysiak-Sudyka, Perspektywy mediacji w postępowaniu administracyjnym, w druku.
A. Krawczyk, Umowa administracyjna w k.p.a., w: Kierunki zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego. Propozycje i kontrowersje, red. nauk. Ł. Dziamski, Warszawa 2014

A. Kubiak, Wpływ kodyfikacji austriackiej na polskie prawo o postępowaniu administracyjnym, w: Związki prawa polskiego z prawem niemieckim, red. A. Liszewska, K. Skotnicki, Łódź 2006, s. 87-89.

J. S. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, Reprint, Kraków 2003
Cz. Martysz, w: G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Postępowanie administracyjne ogólne, Warszawa 2003
E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 1994
E. Ochendowski, Geneza, wejście w życie i nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, w: Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., red. J. Niczyporuk, Lublin 2010
E. Pierzchała, Odwołanie w administracyjnych postępowaniach pozakodeksowych. Zagadnienia wybrane, Przegląd Prawa Publicznego 2012, nr 11

J. Starościak, Podstawy prawne działania administracji, Warszawa 1973

M. Szubiakowski, Niektóre problemy zakresu zastosowania Kodeksu postępowania administracyjnego, w: Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., red. J. Niczyporuk, Lublin 2010
J. Świątkiewicz, Koncepcja projektu ustawy ? przepisy ogólne prawa administracyjnego, Państwo i Prawo 1988, z. 8

J. Świątkiewicz, Prawne formy działania administracji a zakres mocy obowiązującej przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i ochrony praw jednostki, w: Ius et lex. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Kabata, red. S. Pikulski, B. Brzeziński, M. Goettel, A. Biegański, A. Goettel, D. Gibasiewicz, Olsztyn 2004

J. P. Tarno, Psucie Kodeksu postępowania administracyjnego, w: Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., red. J. Niczyporuk, Lublin 2010
A. Wasilewski, Kodyfikacja prawa administracyjnego. Idea i rzeczywistość, Warszawa 1988

K. Weitz, Czy nowa kodyfikacja postępowania cywilnego ?, Państwo i Prawo 2007, nr 3
T. Woś, w: T. Woś (red.), T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, A. Golęba, M. Kamiński, T. Kiełkowski, Postępowanie administracyjne, Warszawa 2015
K. Ziemski, Próba oceny trafności objęcia Kodeksem postępowania administracyjnego możliwości stosowania sankcji karnych przez administrację, w: Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, red. nauk. Z. Kmieciak, W. Chróścielewski, Warszawa 2018
J. Zimmermann, Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa 1996
J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Kraków 2006
J. Zimmermann, Przepisy ogólne prawa administracyjnego i definiowanie pojęć, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXXI, 2009, z. 2
J. Zimmermann, Aksjomaty postępowania administracyjnego, Warszawa 2017
M. Zimmermann, Zasada ?audi et alteram partem? w polskim prawie administracyjnym, Referat na I Międzynarodowy Kongres Prawa Porównawczego w Barcelonie, wrzesień 1957, materiały niepublikowane
M. Zimmermann, Z rozważań nad postępowaniem jurysdykcyjnym i pojęciem strony w kodeksie postępowania administracyjnego, w: Księga pamiątkowa ku czci Kamila Stefki, Warszawa-Wrocław 1967
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Forum Prawnicze

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##