Uzgodnienia między organem podatkowym a stroną wobec modelu postępowania podatkowego
PDF

Słowa kluczowe

alternatywne metody rozwiązywania sporów
postępowanie podatkowe
spór
uzgodnienia

Jak cytować

Filipczyk, H. P. (2021). Uzgodnienia między organem podatkowym a stroną wobec modelu postępowania podatkowego. Forum Prawnicze, (5(67), 35–51. https://doi.org/10.32082/fp.5(67).2021.343

Abstrakt

W artykule omówiono teoretyczną (pojęciową) możliwość dokonywania w toku postępowania podatkowego uzgodnień między organem podatkowym a stroną tego postępowania. Autor argumentuje, że uzgodnienia takie, pojęte jako proces (znaczenie pragmatyczne) i jako wynik tego procesu (znaczenie apragmatyczne), są zgodne z modelem postępowania podatkowego. Trojakie są warunki ich zgodności: po pierwsze, przyjęcie szczególnego rozumienia pojęcia "uzgodnienia" (i leżącego u jego podstaw pojęcia "sporu"); po drugie, dokonywanie uzgodnień w sposób zgodny z obowiązującym prawem (zarówno materialnym, jak i procesowym); po trzecie, prowadzenie uzgodnień na podstawie modelu "argumentacyjnego", tj. zorientowanego na legalność i poszanowanie reguł słusznego dyskursu. Ostatecznie, uzgodnienia spełniające te warunki polegają na wymianie merytorycznych argumentów między organem podatkowym a stroną - co nie zagraża, lecz sprzyja realizacji zasad procedury podatkowej.

https://doi.org/10.32082/fp.5(67).2021.343
PDF

Bibliografia

Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2009.
Araszkiewicz M., Płeszka K., Pojęcie alternatywnego rozwiązywania sporów (w:) M. Araszkiewicz, J. Czapska, M. Pękała, K. Płeszka (red.), Mediacja. Teoria, normy, praktyka, Warszawa 2017, s. 45-162.
Brożek B., Stelmach J., Sztuka negocjacji prawniczych, Warszawa 2011.
Brzeziński B., Elementy uznania administracyjnego, wyboru i porozumienia w polskim prawie podatkowym (w:) J. Głuchowski (red.), Studia podatkowe, Toruń 1991.
Brzeziński B. (red.), Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, Toruń 2009.
Brzeziński B., Wprowadzenie do prawa podatkowego, Toruń 2008.
Brzeziński B., Wstęp do nauki prawa podatkowego, Toruń 2001.
Brzeziński B., Nykiel W., Uwagi o treści i zakresie pojęcia ?procedura podatkowa? (w:) B. Adamiak (red.), Procedura administracyjna wobec wyzwań współczesności, Łódź 2004.
Dauter-Kozłowska A., Stosowanie mediacji w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, ?Przegląd Prawa Publicznego? 2020, nr 1, s. 71-88.
Etel L. (red.), System prawa finansowego, T. III, Prawo daninowe, Warszawa 2010.
Federczyk W., Mediacja w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, Warszawa 2013.
Filipczyk H., O elementach negocjacyjnych w sporach między podatnikami a organami podatkowymi, ?Toruński Rocznik Podatkowy? 2011, s. 141-162, http://www.trp.umk.pl/index.php/trp-2011
Filipczyk H., Spory w dziedzinie cen transferowych a nowe rozwiązania konsensualne w projekcie Ordynacji podatkowej, ?Przegląd Podatkowy? 2018, nr 10, s. 24-29.
Gizbert-Studnicki T., Prawda sądowa w postępowaniu cywilnym, ?Państwo i Prawo? 2009, nr 7, s. 5-19.
Kalisz A., Mediacja jako forma dialogu w stosowaniu prawa, Warszawa 2016.
Kmieciak Z., Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Kraków 2004.
Kmieciak Z., Zarys teorii postępowania podatkowego, Warszawa 2014.
Kocot-Łaszczyca A., Łaszczyca G., Mediacja w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2018.
Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Kraków 2004.
Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2004.
Morawski L., Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa 2004.
Nita A., Porozumienia w prawie podatkowym. Horyzontalne metody determinacji powinności podatkowej, Warszawa 2014.
Pietrasz P., Siemieniako J., Wróblewska E., Czynniki zmniejszające rolę władczych form działania administracji skarbowej w realizacji zobowiązań podatkowych, Warszawa-Białystok 2013.
Suwaj R., Mediation as a new form of settling administrative matters in Poland, ?Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego? 2019, Tom LXXII, nr 12, s. 18-26, https://www.pwe.com.pl/czasopisma/przeglad-ustawodawstwa-gospodarczego/mediacja-w-sprawach-administracyjnych-w-polsce,a1314687173
Wegner-Kowalska J., Mediacja (art. 13, art. 96a?96g) (w:) Z. Kmieciak (red.), Raport zespołu eksperckiego z prac w latach 2012?2016. Reforma prawa o postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2017, s. 73-82, http://www.nsa.gov.pl/archiwum-aktualnosci/seminarium-podsumowujace-wyniki-prac-zespolu-eksperckiego-do-spraw-modyfikacji-przepisow-o-postepowaniu-administracyjnym,news,27,387.php
Wegner-Kowalska J., Mediacja w sprawach administracyjnych ? pytania i wątpliwości, ?Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego? 2017, nr 6, s. 40-53.
Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988.
Zienkiewicz A., Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Warszawa 2007.
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Forum Prawnicze

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##