Warunki i braki formalne pism procesowych w cywilnym postępowaniu nieprocesowym
PDF

Słowa kluczowe

pisma procesowe
postępowanie nieprocesowe
warunki formalne
braki formalne

Jak cytować

Gapska, E. (2022). Warunki i braki formalne pism procesowych w cywilnym postępowaniu nieprocesowym. Forum Prawnicze, (1(69). https://doi.org/10.32082/fp.1(69).2022.326

Abstrakt

This article aims to discuss the specifics of pleadings in non-litigious proceedings as a tool ensuring the efficiency and effectiveness of proceedings. The presented considerations are devoted in particular to explaining the relationship between the scope of use of pleadings, their formal conditions as well as the procedure for removing formal deficiencies on the one hand and the diversity of the subject, purpose and function of individual types of proceedings conducted in a non-litigious manner on the other. To ensure the comprehensiveness of  the considerations an author referred also to the applicable provisions provided for in the litigious proceedings, particularly the regulations subject to recent amendments, and indicated the scope and admissibility of their possible application in a non-litigious proceedings.

https://doi.org/10.32082/fp.1(69).2022.326
PDF

Bibliografia

Bogdanowicz-Walenciak M., O odpisach dokumentów oświadczanych za zgodność z oryginałem przez profesjonalnych pełnomocników w postępowaniu rejestrowym i wieczystoksięgowym, ?Monitor Prawniczy? 2013, nr 6.
Brzeszczyńska S., H. Ciepła, Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów, Warszawa 2018.
Dutka P., Praktyczne aspekty zastosowania art. 126 § 2 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego w stosunku do osób fizycznych ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ? w świetle orzecznictwa, ?Przegląd Prawa Publicznego? 2015, nr 5.
Ereciński T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze. Tom I, red. Warszawa 2012.
Gapska E., Skutki prawnie niezłożenia odpisu pełnomocnictwa dla strony przeciwnej, ?Polski Proces Cywilny? 2013, nr 1.
Gapska E., Ustne czy pisemne postępowanie cywilne?, (w:) Aequitas sequitur legem. Księga jubileuszowa z okazji 75. Urodzin Profesora Andrzeja Zielińskiego, red. K. Flaga-Gieruszyńska, G. Jędrejek, Warszawa 2014.
Gołąb S., Wusatowski Z., Kodeks postępowania cywilnego. Część pierwsza. Postępowanie sporne, Kraków 1934.
Gudowski J., O kilku naczelnych zasadach procesu cywilnego ? wczoraj, dziś, jutro, (w:) Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, Poznań 2005.
Hroboni J., Nadużywanie pism przygotowawczych i środki zaradcze, ?Polski Proces Cywilny? 1936, nr 1-2.
Hroboni J., Ogólne rozważania z powodu wprowadzenia kodeksu postępowania cywilnego, ?Polski Proces Cywilny? 1933, nr 2.
Jagieła J., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 27 sierpnia 1998 r., III CZ 107/98, ?Przegląd Sądowy? 2000, nr 2.
Jakubecki A., Naczelne zasady postępowania cywilnego w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, (w:) Czterdziestolecie kodeksu postępowania cywilnego. Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego w Zakopanem (7-9.10.2005 r.), red. A. Oklejak, Kraków 2005.
Jakubecki A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom I. Art. 1-729, LEX/el. 2019.
Jodłowski J., Resich Z., Lapierre J., Misiuk-Jodłowska T., Weitz K., Postępowanie cywilne, Warszawa 2009.
Jurzec-Jasiecka A., Jasiecki A., Upoważnienie do złożenia podpisu za stronę w postępowaniu cywilnym, ?Przegląd Sądowy? 2014, nr 10.
Korzan K., Postępowanie nieprocesowe, Warszawa 2004.
Kościółek A., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2012 r., III CZP 9/12, ?Państwo i Prawo? 2014, nr 8.
Kruszelnicki F., Zasady procesu cywilnego według polskiej procedury cywilnej, ?Głos Sądownictwa? 1931, nr 9.
Lubiński K., Zmiany w systemie identyfikacji stron i uczestników postępowania cywilnego, ?Przegląd Sądowy? 2015, nr 6.
Łukowski W., Ogólne zasady składania wniosku o wpis do krajowego rejestru sądowego przy wykorzystaniu urzędowego formularza, ?Radca Prawny? 2002, nr 1.
Markiewicz K., Czy w świetle art. 788 § 1 k.p.c. podstawą nadania klauzuli wykonalności może być poświadczony odpis dokumentu?, ?Polski Proces Cywilny? 2010, nr 1.
Maziarz, Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe po nowelizacji przepisów. Praktyczny poradnik, Kraków 2016.
Maziarz A., (w:) Elektronizacja postępowania wieczystoksięgowego. Komentarz praktyczny. Akty wykonawcze, red. A. Marciniak, Warszawa 2016.
Mączyński A., Niewymienienie załączników w pozwie jako brak formalny uzasadniający zwrot pozwu, ?Monitor Prawniczy? 2010, nr 6.
Michnik A., Wymogi formalne wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców i skutki ich niedopełnienia, ?Radca Prawny? 2002, nr 1.
Peiper L., Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, Kraków 1964.
Piasecki K., Postępowanie sporne rozpoznawcze w sprawach cywilnych, Warszawa 2010.
Pytlewska-Smółka M., Dokumenty stanowiące podstawę wpisu ? wybrane zagadnienia, ?Nowy Przegląd Notarialny? 2017, nr 2.
Rudkowska-Ząbczyk E., Pisemne czynności procesowe w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2008.
Rylski P., Odpis dokumentu poświadczony przez pełnomocnika występującego w sprawie jako podstawa dokonania wpisu w postępowaniu wieczystoksięgowym, ?Polski Proces Cywilny? 2012, nr 1.
Sawarzyński J., Pozycja notariusza wykonującego obowiązek ustanowiony w art. 6264 k.p.c., ?Polski Proces Cywilny? 2019, nr 1.
Siciński P., Wniosek o wpis złożony przez notariusza ? kluczowe zagadnienia, ?Nowy Przegląd Notarialny? 2016, nr 2.
Siedlecki W., Z. Świeboda, Postępowanie nieprocesowe, Warszawa 2001.
Szczurowski T., Forma dokumentów stanowiących podstawę wpisu do KRS, ?Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego? 2018, nr 10.
Szkudlarek P., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2014 r., III CZP 43/14, ?Orzecznictwo Sądów Polskich? 2016, nr 1, poz. 2.
2001, s. 60.
Warzocha E., Problematyka sprawności postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych, (w:) Wokół problematyki cywilnoprocesowej. Studium teoretycznoprawne. Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Profesora Kazimierza Korzana, red. A. Nowak, Katowice 2001.
Waśkowski E., Pisma procesowe, ?Nowy Proces Cywilny? 1933, nr 8.
Waśkowski E., System procesu cywilnego. I Wstęp teoretyczny, 1932.
Weitz K., Niedopuszczalność pozostawienia pisma w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, gdy nowy adres jest sądowi znany, ?Palestra? 2012, nr 1-2.
Wengerek E., Problem ustności i pisemności postępowania cywilnego, ?Nowe Prawo? 1970, nr 7-8.
Wolwiak I., Niewskazanie adresu miejsca zamieszkania strony pozwanej jako brak formalny pozwu. Glosa do chwały Sądu Najwyższego z 17.07.2014 r., III CZP 43/14, ?Polski Proces Cywilny? 2015, nr 3.
Zieliński A., Flaga-Gieruszyńska K., Kodeks postepowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2017.
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2022 Forum Prawnicze

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##