Merytoryczne orzekanie przez sądy administracyjne a sytuacja prawna jednostki w prawie podatkowym - wybrane problemy
PDF

Słowa kluczowe

postępowanie sądowoadministracyjne
podatki
decyzja administracyjna
wyrok

Jak cytować

Pietrasz, P. (2021). Merytoryczne orzekanie przez sądy administracyjne a sytuacja prawna jednostki w prawie podatkowym - wybrane problemy. Forum Prawnicze, (5(67), 52–66. https://doi.org/10.32082/fp.5(67).2021.317

Abstrakt

Celem artykułu jest zasygnalizowanie nowych problemów jakie mogą pojawić się na styku prawa podatkowego oraz postępowania sądowoadministracyjnego w związku z wyposażeniem sądów administracyjnych w kompetencje do załatwienia sprawy merytorycznie.

Poprzez merytoryczne kompetencje sądów administracyjnych wyroki tych sądów mogą kształtować sytuację podatkowoprawną jednostek pomimo braku regulacji prawnych wprost odwołujących się do takich rozstrzygnięć tych sądów.

Zauważyć jednak należy, że wyrok merytoryczny sądu administracyjnego zastępuje decyzję podatkową w aspekcie materialnym oraz formalnym. Pierwszy wiąże się z tym, że sprawę podatkową rozstrzyga bezpośrednio wyrok sądu administracyjnego a nie decyzja podatkową organu podatkowego. Drugi wiąże się z tym, że postępowanie podatkowe kończy wyrok sądu a nie decyzja organu podatkowego.

W konsekwencji dokonując analizy przepisów prawa podatkowego w każdym przypadku, gdy ustawa uzależnia sytuację podatkowoprawną jednostki od wydania lub doręczenia decyzji podatkowej należy mieć na uwadze, że takie same skutki jak ten akt administracyjny może wywołać również rozstrzygnięcie merytoryczne sądu administracyjnego.

https://doi.org/10.32082/fp.5(67).2021.317
PDF

Bibliografia

Adamiak B., Borkowski J., Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych, Warszawa 2015
Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2017
Boć J. (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2007
Bogusz M., Problem konstytucyjności przepisu art. 145 § 3 i art. 145a prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ?Gdańskie Studia Prawnicze? 2016, nr 2
Brzeziński B., Prawo podatkowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Toruń 2017
Dawidowicz W., Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1983
Etel L. (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, Lex 2019
Garlicki L. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz, t. IV, Warszawa 2005
Gomułowicz A., Mączyński D., Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2016
Gut D., Merytoryczne orzekanie polskich sądów administracyjnych, Lublin 2018
Hauser R., Wierzbowski M. (red.) Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2017
Hauser R., Wstępne założenia nowelizacji ustawy ? Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ?Państwo i Prawo? 2013, z. 2
Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.) System Prawa Administracyjnego, t. 1, Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa 2015
Hauser R., Wierzbowski M. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017
Iserzon E., Starościak J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Teksty, Wzory i formularze, Warszawa 1964
Izdebski H., Orzekanie na podstawie akt sprawy a przeprowadzenie dowodów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (w:) T. Gardocka, D. Jagiełło (red.), Dowody w postępowaniach sądowych, Warszawa 2018
Jaśkowska M., Decyzja administracyjna a wyrok sądu administracyjnego jako akty stosowania prawa (w:) W. Jakimowicz, M. Krawczyk, I. Niżnik ? Dobosz (red.), Fenomen prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jana Zimmermanna, Warszawa 2019
Jakimowicz W., O tzw. merytorycznych kompetencjach orzeczniczych sądów administracyjnych określonych w art. 145a § 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ?Casus?, lato 2017
Kabat A., komentarz do art. 149 (w:) B. Dauter, A. Kabat, M. Niezgódkla - Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2016
Kamiński M., Zasady orzekania co do istoty sprawy sądowoadministracyjnej, ?Przegląd Prawa Publicznego? 2015, nr 5
Klonowski K., Kompetencje sądów administracyjnych do reformatoryjnego orzekania a definicje sprawy sądowoadministracyjnej (w:) red. D.R. Kijowski, A. Miruć, A Suławko ? Karetko (red.), Jakość prawa administracyjnego, Warszawa 2012
D. Gut, Merytoryczne orzekanie polskich sądów administracyjnych, Lublin 2018
Kmieciak Z., Polskie sądownictwo administracyjne, Warszawa 2006
Kmieciak Z. (red.), Polskie sądownictwo administracyjne ? zarys wykładu, Warszawa 2017
Kmieciak Z., Zarys teorii postępowania administracyjnego, Warszawa 2014
Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2006
Piątek W., Nowe kompetencje do merytorycznego orzekania przez sądy administracyjne, ?Państwo i Prawo? 2017, z. 1
Piątek W., Skoczylas A., Kasacyjny czy merytoryczny model orzekania - kwestia zmiany modelu sądowej kontroli decyzji administracyjnych, ?Państwo i Prawo? 2019, z. 1
Piątek W. (red.), Wykonywanie wyroku sądu administracyjnego, Warszawa 2017
Pietrasz P., Reformacyjne orzekanie przez wojewódzkie sądy administracyjne w przypadku sądowej kontroli decyzji i postanowień ? uwagi de lege ferenda (w:) J. Bieluk, A. Doliwa, A. Malarewicz ? Jakubów, T. Mróz (red.), Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego. Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa, Białystok 2012
Popławski M., Nadpłata i zwrot podatku, Warszawa 2014
Stahl M. (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2013
Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2016
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Forum Prawnicze

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##