Konwersja nieważnych czynności prawnych
PDF

Słowa kluczowe

konwersja
nieważność czynności prawnej
wykładnia oświadczeń woli

Jak cytować

Klaczak, P. (2021). Konwersja nieważnych czynności prawnych. Forum Prawnicze, (4(66). https://doi.org/10.32082/fp.4(66).2021.309

Abstrakt

Artykuł dotyczy tzw. konwersji nieważnych czynności prawnych. Autor ustosunkowuje się do dwóch koncepcji konwersji reprezentowanych w polskiej nauce prawa cywilnego opowiadając się za koncepcją interpretacyjną. Tekst stanowi próbę doprecyzowania sposobu funkcjonowania dyrektywy życzliwej interpretacji na gruncie koncepcji Z. Radwańskiego wykładni oświadczeń woli. Omówione zostało funkcjonowanie konwersji zarówno na etapie wykładni subiektywnej jak i obiektywnej. Odniesiono się również do przyjmowanych w nauce ograniczeń stosowania instytucji konwersji. Autor próbuje również wyjaśnić zjawiska opisywane w koncepcji tradycyjnej językiem właściwym dla koncepcji interpretacyjnej.

https://doi.org/10.32082/fp.4(66).2021.309
PDF

Bibliografia

Bator A., Kompetencja w prawie i prawoznawstwie, Wrocław 2004.

Bławat M., Konwersja nieważnej czynności prawnej, Warszawa 2019.

Bogucki O., Model wykładni funkcjonalnej w derywacyjnej koncepcji wykładni prawa, Szczecin, 2016.

Czepita S., O koncepcji czynności konwencjonalnych w prawie (w:) M. Smolak (red.), Wykładnia konstytucji. Aktualne problemy i tendencje, Warszawa 2016, s. 109-148.

Gandor K., Konwersja nieważnych czynności prawnych, "Studia Cywilistyczne" 1963, t. 4.

Giaro T. (w:) W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Berier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2018.

Gutowski M., Nieważność czynności prawnej, Warszawa 2017.

Klaczak P., Świadczenia rezultatu i starannego działania, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2019, z. 1, s. 43-120.

Machnikowski P. (w:) E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2019.

Machnikowski P. (w:) Z. Radwański (red.) System prawa prywatnego t. 5, K. Osajda (red.), Prawo zobowiązań - część ogólna, Warszawa 2020, s. 564-648.

Machnikowski P., Recenzja rozprawy doktorskiej Mgr Magdaleny Bławat "Konwersja nieważnych czynności prawnych", http://ipc.wpia.uw.edu.pl/files/2018/01/recenzja-prof.-P.-Machnikowski.pdf (dostęp 9.01.2019).

Machnikowski P., Swoboda umów według art. 353(1). Konstrukcja prawna, Warszawa 2005 r.

Mularski K., Czynności podobne do czynności prawnych, Warszawa 2011.

Mularski K., Pozorność oświadczenia woli. Zarys problematyki semiotycznej, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2007, z. 3, s. 611-644.

Preussner-Zamorska J., Nieważność czynności prawnej w prawie cywilnym, Warszawa 1983.

Pyrzyńska A., Zobowiązanie ciągłe jako konstrukcja prawna, Poznań 2017.

Radwański Z., Jeszcze w sprawie bezwzględnie nieważnych czynności prawnych, "Państwo i Prawo" 1986, z. 6.

Radwański Z., Teoria umów, Warszawa 1977.

Radwański Z., Wykładnia oświadczeń woli składanych indywidualnym adresatom, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992.

Rott-Pietrzyk E., Metoda wykładni umów w projekcie Common European Sales Law (CESL), "Transformacje Prawa Prywatnego" 2012, nr 4, s. 85-118.

Rott-Pietrzyk E., Wykładnia oświadczeń woli (studium prawnoporównawcze), "Studia Prawa Prywatnego" 2007, nr 3, s. 5-39.

Strugała R., Standardowe klauzule umowne: adaptacyjne, salwatoryjne, merger, interpretacyjne oraz pactum de forma, Warszawa 2013.

Szpunar A., O konwalidacji nieważnej czynności prawnej, "Państwo i Prawo" 1986, z. 5.

Tobor Z., Iluzja wykładni językowej (w:) P. J. Lewkowicz, J. Stankiewicz (red.), Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, Białystok 2010, s. 194-200.

Trzaskowski R., Skutki sprzeczności umów obligacyjnych z prawem, Warszawa 2013.

Wronkowska S., Zieliński M., Czepita S., Założenia szkoły poznańsko-szczecińskiej w teorii prawa, "Państwo i Prawo" 2013, z. 2, s. 3-16.

Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 2001.

Ziembiński Z., Zieliński M., Dyrektywy i sposób ich wypowiadania, Warszawa 1992.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Forum Prawnicze

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##