Polityka prywatności

Przesyłając artykuł na adres emailowy redakcji autor udziela upoważnienia do przetwarzania danych osobowych o następującej treści:

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (RODO), niniejszym upoważniam redakcję Forum Prawniczego do przetwarzania danych osobowych zawartych w następujących zbiorach:

teka redakcyjna FP

teka recenzji FP. _____________________

Upoważnienie obejmuje uprawnienie do przetwarzania danych w zakresie określonym procedurą wydawniczą Forum Prawniczego.