Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 20 sierpnia 2019 r., I DO 28/19
PDF

Słowa kluczowe

zasada informacji prawnej
pouczenie
przywrócenie terminu
profesjonalny pełnomocnik
adwokat
radca prawny
prokurator

Jak cytować

Kosowski, J. J. (2021). Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 20 sierpnia 2019 r., I DO 28/19. Forum Prawnicze, (4(66). https://doi.org/10.32082/fp.4(66).2021.500

Abstrakt

Glosa dotyczy tematyki zasady informacji prawnej w polskim procesie karnym. Postanowienie Sądu Najwyższego nawiązuje do dotychczasowej linii orzeczniczej w zakresie pouczenia podmiotów profesjonalnych. Linii, która wzbudzała wątpliwości części przedstawicieli doktryny. W publikacji szczegółowo odniesiono się do tych argumentów. Lektura pełnego uzasadnienia glosowanego postanowienia prowadzi jednak do wniosku, iż przyjęte stanowisko w sposób istotny różni się od wyrażanego dotychczas, a tym samym ma doniosłe konsekwencje w odniesieniu do uczestników postępowania niebędących uczestnikami profesjonalnymi (obrońcą, pełnomocnikiem, rzecznikiem interesu społecznego, itp.). W konkluzji stwierdzono, że prowadzenie kolejnej wykładni zawężającej art. 16 § 1 k.p.k. w sposób istotny wpłynie na gwarancje stron procesowych, w tym prawo do obrony oraz standard rzetelnego procesu. Tym samym każda strona procesowa powinna otrzymać pouczenie zgodnie z art. 16 § 1 k.p.k. Autor dostrzega jednak potrzebę modyfikacji brzmienia tego przepisu, w sposób nawiązujący do brzmienia przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

https://doi.org/10.32082/fp.4(66).2021.500
PDF

Bibliografia

Brzeźniak M., Prawo do informacji jako przejaw zasady uczciwej gry procesowej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji podejrzanego (oskarżonego) (w:) Bogunia L. (red.), Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. 15, Wrocław 2004, s. 199-216.

Cieślak M., Problem uprzedzenia uczestnika procesu karnego o przysługującym mu uprawnieniu lub obowiązku (przyczynek do zagadnienia związków prawa ze sferą moralności), NP. 1964, nr 6, s. 582-592.

Durczak-Żochowska S., Udzielenie pełnomocnikowi mylnego pouczenia przez organ procesowy w postępowaniu karnym a przywrócenie terminu zawitego. Glosa do uchwały SN z dnia 1 października 2013 r., I KZP 6/13, "Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa" 2014, nr 4, s. 65-76.

Gensikowski P., Art. 16 [Zasada informacji] (w:) Drajewicz D. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Legalis 2020 (dostęp 01.12.2020 r.).

Gorczyńska M., Mylne pouczenie przez sąd nie stanowi usprawiedliwienia dla profesjonalnego pełnomocnika. Glosa do uchwały SN z dnia 1 października 2013 r., I KZP 6/13, "Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa" 2014, nr 4, s. 97-104.

Gostyński Z., Obowiązek informowania uczestników postępowania o ich obowiązkach i uprawnieniach jako przejaw zasady uczciwego (rzetelnego) procesu (w:) Czapska J., Gaberle A., Światłowski A., Zoll A., Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci prof. S. Waltosia, Warszawa 2000, s. 362-370.

Grajewski J., Steinborn S., Art. 16 (w:) Paprzycki L. K. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, Warszawa 2013, s. 105-108.

Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułów 1 - 296, t. I, Warszawa 2011.

Kosonoga J., Art. 16 [Obowiązek pouczania i informowania uczestników postępowania] (w:) Stefański R. A., Zabłocki S. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 2017, s. 229-238.

Kosowski J., Zasada informacji prawnej w polskim procesie karnym w świetle art. 16 k.p.k., Warszawa 2011.

Kulesza C., Art. 16 [Obowiązek pouczania i informowania uczestników postępowania] (w:) Dudka K. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2018, s. 64-68.

Kurowski M., Art. 16 [Obowiązek pouczania i informowania uczestników postępowania] (w:) Świecki D. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 2017, s. 118-120.

Lipczyńska M., Ponikowski R., Mały komentarz do kodeksu postępowania karnego, Warszawa 1988.

Lipczyńska M., Zasada informacji prawnej (art. 10 k.p.k.) a system zasad procesowych polskiego procesu karnego, "Państwo i Prawo" 1973, z. 2, s. 50-57.

Marszał K., Informowanie uczestników procesu karnego o ich obowiązkach i uprawnieniach, "Problemy Prawa Karnego" 1982, nr 7, s. 82-101.

Mazur M., Kodeks postępowania karnego. Podstawowe zasady procesu. Warszawa 1970.

Rogoziński P., Glosa do uchwały SN z dnia 1 października 2013 r., I KZP 6/13, "Palestra" 2014, nr 10, s. 79-85.

Sakowicz A., Art. 16 [Zasada informacji] (w:) Sakowicz A. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2015, s. 75-81.

Sakowicz A., Zasada informacji procesowej (w:) Wiliński P. (red.), Zasady procesu karnego. System prawa karnego procesowego, t. 3, cz. 1, Warszawa 2014, s. 691-767.

Skorupka J., Art. 126 [Warunki przywrócenia terminu zawitego] (w:) Stefański R. A., Zabłocki S. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 2017, s. 1158-1167.

Skorupka J., Art. 16 [Zasada informacji] (w:) Skorupka J. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2018, s. 67-68.

Szumiło-Kulczycka D., Leszczyńska A., Glosa do uchwały Sadu Najwyższego z dnia 1 października 2013 r., I KZP 6/13, WPP 2014, nr 1, s. 109-115.

Taras T., Proces karny. Część ogólna, Lublin 1971.

Zbrojewska M., Glosa do uchwały SN z dnia 1 października 2013 r., I KZP 6/13, LEX/el. 2014 (dostęp 1.12.2020 r.).

Żbikowska M., Zasada lojalności w procesie karnym (odniesiona do pokrzywdzonego), Toruń 2015.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Forum Prawnicze

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##