Procedura recenzyjna

  1. Do oceny każdego artykułu oraz tłumaczenia, nadesłanego do Redakcji kwartalnika Przegląd Konstytucyjny powołuje się dwóch recenzentów spoza jednostki naukowej, do której afiliowany jest autor artykułu.
  2. Procedura recenzowania ma charakter anonimowy i przebiega w ten sposób, że zarówno recenzent, jak i autor recenzowanego tekstu nie znają nawzajem swoich tożsamości.
  3. Recenzentów poszczególnych tekstów wyznacza Redaktor Naczelny w porozumieniu z Sekretarzem Redakcji.
  4. Między autorem tekstu a recenzentem nie mogą zachodzić relacje osobiste ani relacje podległości zawodowej.
  5. Jeśli między autorem, a recenzentem może występować prawdopodobieństwo współpracy naukowej w okresie trzech lat poprzedzających rok przygotowania recenzji, recenzent zostanie poproszony o złożenie pisemnej deklaracji o niewystępowaniu konfliktu interesów.
  6. Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczną konkluzję dotyczącą publikacji tekstu  oraz uzasadnienie i ewentualne uwagi.
  7. W razie wątpliwości, co do publikacji decyzję o publikacji tekstu podejmuje Komitet Redakcyjny na podstawie obu otrzymanych recenzji.
  8. Redakcja przekazuje autorowi tekst recenzji, nie podając jednak tożsamości recenzenta. Redakcja nie podaje do publicznej wiadomości autorstwa poszczególnych recenzji.
  9. Lista recenzentów współpracujących z Redakcją podawana jest na stronie internetowej Przeglądu Konstytucyjnego.