Wtórna niekonstytucyjność a zagadnienia wykładni prawa
PDF

Słowa kluczowe

secondary unconstitutionality, the linguistic concept of norm, the presumption of constitutionality, direct application of the Constitution

Jak cytować

Kos, K. (2018). Wtórna niekonstytucyjność a zagadnienia wykładni prawa. Przegląd Konstytucyjny - Wersja Archiwalna Czasopisma, (3), 44–65. Pobrano z https://journals.law.uj.edu.pl/przeglad_konstytucyjny/article/view/48

Abstrakt

The article presents the concept of the secondary unconstitutionality of law from the perspective of a few issues in legal interpretation. The notion of the secondary unconstitutionality is commonly described as a situation when a legal norm is viewed as inconsistent with the Constitution in the light of the judgment of the Constitutional Tribunal which concerned similar legal problem. The aim of the article is to indicate the scope of the possible interpretation of the norm as secondarily unconstitutional. In the first place author considers the influence of the dominant in Poland linguistic conception of a legal norm to the possibility of application of the notion of the secondary unconstitutionality. Next, it is worth underlying that the analyzed concept is often used to justify the omission of the valid legal norm by the court. This issue needs to be studied from two perspectives. Firstly, it is necessary to describe the relationship between the principle of the presumption of constitutionality and the concept of the secondary unconstitutionality. It has to be explained that this presumption is assigned to every valid legal norm which hasn?t been adjudged as ?unconstitutional? by the Constitutional Tribunal. That is why the main aim is to answer whether the competence to omit the valid norm is consistent with the principle of the presumption of constitutionality. The second issue refers to the principle of the direct application of the Constitution. Although this principle usually justifies the interpretation of a provision in accordance with the Constitution, in this article it has to be considered whether the principle of the direct application of the Constitution also allows the court to omit the provision in this specific situation of the secondary unconstitutionality.

PDF

Bibliografia

Bator A., Kozak A., Wykładnia prawa w zgodzie z Konstytucją, w: Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, red. S. Wronkowska, Kraków 2005.

Bogucki O., Nielingwistyczna koncepcja normy prawnej a zagadnienia wykładni prawa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2007, z. 3.

Czarny P., Trybunał Konstytucyjny a wykładnia ustaw w zgodzie z Konstytucją, w: Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, red. S. Wronkowska, Kraków 2005.

Dębowska A., Florczak-Wątor M., Domniemanie konstytucyjności ustawy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Konstytucyjny” 2017, nr 2.

Florczak-Wątor M., „Przywilej korzyści” w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 6.

Florczak-Wątor M., Względny czy bezwzględny obowiązek stosowania niekonstytucyjnej normy w okresie odroczenia, w: Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w sferze stosowania prawa, red. M. Bernatt, J. Królikowski, M. Ziółkowski, Warszawa 2013.

Garlicki L., Bezpośrednie stosowanie Konstytucji, w: Konferencja naukowa: Konstytucja RP w praktyce, Warszawa 1999.

Gizbert-Studnicki T., Znaczenie terminu „domniemanie prawne” w języku prawnym i prawniczym, „Ruch Prawniczy, Socjologiczny i Ekonomiczny” 1974, z. 1.

Gonera K., Łętowska E., Odroczenie utraty mocy niekonstytucyjnej normy i wznowienie postępowania po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, „Państwo i Prawo” 2008, z. 6.

Gonera K., Łętowska E., Wieloaspektowość następstw stwierdzania niekonstytucyjności, „Państwo i Prawo” 2008, z. 5.

Grabowski A., Naleziński B., Kłopoty z obowiązywaniem. Uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, w: Studia z filozofii prawa, red. J. Stelmach, Kraków 2001.

Grabowski A., Prawnicze pojęcie obowiązywania prawa stanowionego. Krytyka niepozytywistycznej koncepcji prawa, Kraków 2009.

Grabowski A., Siła argumentu interpretacyjnego z prawniczego domniemania języka (znaczenia) potocznego, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2016, nr 3.

Gutowski M., Kardas P., Sądowa kontrola konstytucyjności prawa. Kilka uwag o kompetencjach sądów powszechnych do bezpośredniego stosowania Konstytucji, „Palestra” 2016, nr 4.

Hauser R., Trzciński J., O formach kontroli konstytucyjności prawa przez sądy, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2008, z. 2.

Hermann M., Norma prawna: wyrażenie czy wypowiedź, „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 2.

Kaźmierczyk S., O bezpośrednim stosowaniu Konstytucji, w: Prawo a wartości. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Nowackiego, red. I. Bogucka, Z. Tobor, Kraków 2003.

Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, Warszawa 2003.

Kos K., O pojęciu wtórnej nie konstytucji prawa, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2018, nr 2 (artykuł złożony do druku).

Łętowska E., Co to znaczy „bezpośrednie stosowanie konstytucji”, „Rzeczpospolita” z dn. 13 VIII 1996 r., nr 188.

Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2006.

Nowacki J., Tobor Z., Wstęp do prawoznawstwa, Kraków 2002.

Opałek K., Argumenty za nielingwistyczną koncepcją normy. Uwagi dyskusyjne, „Studia Prawnicze” 1985–1986, z. 3–4.

Opałek K., Dwoistość ujęcia normy w nauce prawa, „Państwo i Prawo” 1988, nr 6.

Radziewicz P., „Przywilej korzyści” jako skutek prawny orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Legislacyjny” 2006, nr 4.

Radziewicz P., Wzruszenie „domniemania konstytucyjności” aktu normatywnego przez TK, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 5.

Syryt A., Kontrola trybu uchwalenia ustawy przed Trybunałem Konstytucyjnym, Warszawa 2014.

Tuleja P., Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności, Kraków 2003.

Wojtyczek K., Ciężar dowodu i argumentacji w procedurze kontroli norm przez TK, „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 1.

Wojtyczek K., Sądownictwo konstytucyjne w Polsce. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2012.

Woleński J., Z zagadnień analitycznej filozofii prawa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. DLXXXV. Prace Prawnicze” 1980, z. 92.

Wronkowska S., Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005.

Wronkowska S., W sprawie bezpośredniego stosowania Konstytucji, „Państwo i Prawo” 2001, z. 9.

Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2002.

Ziembiński Z., Przepis prawny a norma prawna, „Ruch Prawniczy i Ekonomiczny” 1960, z. 1.

Zoll A., Związanie sędziego ustawą, w: Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania, Warszawa 1996.